Fotogalerie - nízkoenergetický dům Šťáhlavy

 

Zahájení výkopových prací. Skrývka v místě samostatně stojící kolny.

 

Probíhající skrývka v místě budoucího rodinného domu

 

Pohled na vyhloubené základové pasy

Nezbytné hutnění základové spáry

 

Pohled na vyhloubené základové pasy

 

Zakrytí základové spáry před případným deštěm

 

 Provádění vrtané studny

 

Pohled na vyvrtanou studnu

 

Ošetření spojkování na zemnícím pásku

 

Bohužel nekvalitně - nutno natřít po celém povrchu, tedy i ze spoda

 

Betonáž základových pasů. Použití pumpy u takto rozsáhlých základových konstrukcí je nezbytné.

 

Pohled na probíhající betonáž.

 

Zakládání první řady zdiva z bednících dílců

Zakládání první řady zdiva z bednících dílců

 

Vázání výztuží v rozích základového zdiva

 

 Vázání výztuží v místě napojení základového zdiva

 

Napojení výztuží základového zdiva na budou armovaný želebet.základový pas

 

Vytvoření prostupů pod základovými konstrukcemi - propojení tepelného čerpadla se zemním kolektorem

 

Vyvazování železobetonového základového pasu

 

Provázání výztuže základového zdiva z bednících dílců s výztuží železobetonového základového pasu

 

Stávající rozpracovanost

 

Napojení armovaného železobetonového základového pasu na základový pas z bednících dílců

 

Pohled na provedení prostupů mezi budoucím tepelným čerpadlem a zemním kolektorem

Napojení armovaného železobetonového základového pasu na základový pas z bednících dílců

 

Prostupy elektro a vody uvnitř železobetonového základového pasu

 

Prostupy dešťové a splaškové kanalizace v obvodovém základovém pasu

 

 Pohled na zabetonované základové zdivo

 

Nelze obsypávat základové pasy zeminou bez zhutnění. Obsypy nutno po zalití pasů vybrat a poté obsypávat a hutnit po vrstvách.

 

Montáž rozvodů kanalizace

 

 Rozšíření výkopu okolo základových pasů pro možnost důsledného zhutnění v celé výšce obsypu

 

Zkouška těsnosti kanalizace - napuštění kanalizace vodou a sledování úbytku vody přes víkend - v tomto případě bez závad

 

 Hutnění podkladních vrstev

 

Hutnění podkladních štěrkových vrstev

Nepřijatelné provedení zateplení XPS mezi krytým garážovým stáním a vlastním RD

 

Zaštěrkování a příprava distančních lišt.

 

Není možné, aby druhá vrstva karisítí byla nad horním lícem bednění, když má být krytí výztuže betonem min. 20mm. Nutno předělat.

 

Dokončení základových konstrukcí staveb přidružených k RD

 

Těsnění prostupů v XPS

 

Montáž XPS v soklové části RD před betonáží ŽB desky

 

Vadné provedení - druhá vrstva karisítí není pod horním okrajem desky - nutno opravit

 

Vadné provedení - druhá vrstva karistítí přesahuje horní okraj budoucí desky - nutno opravit

 

Vadné provedení vyústění kanalizace ze základové desky - nelze provést důsledné oizolování prostupu. Nutno nastavit.

 

Toto provedení je již v pořádku

Přílišným vibrováním betonu došlo k vytažení cement. mléka na povrch desky a nyní se toto olupuje. Celý takovýto povrch je nutné důkladně oškrábat, očistit a napenetrovat hloubkovou penetrací.

 

I po očištění a napenetrování povrchu desky lze stále najít místa kde není povrch v pořádku - nutno opravit.

 

Po obvodě desky byla opravu jejího povrchu v pořádku a bylo možné jej napenetrovat asfaltovou penetrací

 

Navařené pásy první vrstvy Glastek mineral

 

Vadně vyvedený prostup kanalizace nelze oizolovat - nutno opravit

 

Těsnění prostupů kanalizace

 

Těsnění prostupů kanalizace

 

Dokončené těsnění prostupů kanalizace

 

 Těsnění prostupů vody

 

Provádění zdiva z tepelně izolačních cihelných bloků Porotherm T Profi

Kombinace tepelně izolačních cihelných bloků se zdivem tl. 17,5cm které bude zateplené na vnějším líci pod budoucím dřevěným obkladem fasády

 

 Dokončení izolací prostupů

 

 Dokončení izolací prostupů

 

Zdivo garáže

 

Založení zdiva v soklové části

 

Dokončování zdiva 1NP před prováděním ŽB monolit. stropu

 

Dokončování zdiva 1NP před prováděním ŽB monolit. stropu

 

Dokončování zdiva 1NP před prováděním ŽB monolit. stropu

_______________________________________________________________________________________________________

DAVEKO Plzeň s.r.o., firma se kterou nám již dlouho docházela trpělivost a kterou jsme nakonec museli bez pardonu ze stavby vyhodit. Nejen že hrubě nedodrželi termíny pro dokončení stavby, ale unavující byla i jejich neustálá nepřipravenost a neznalost projektu, nízká kvalita odváděných prací a neustálé svalování viny při jakémkoli problému na projektanta stavby či na mě, tedy stavebního dozora.

Spíše už snad jen pro pobavení ze zoufalství k jakému na stavbě při realizaci z jejich strany docházelo uvádím pro příklad několik fotografií z posledního dne kdy na stavbě se svými lidmi pracovali: 

 

Pilíř mezi dveřmi a oknem v garáži - na čtyřech řadách cihel se byli schopni odklonit od svislice o bezmále 2cm.

 

 

Stačila malá sonda do zdiva pomocí kladiva a majzlíku a hned bylo jasno. I přes výslovný zákaz používání přímých závěsů pro SDK konstrukce tyto na připojení zdiva použili. Kdyby je alespoň osadili kvalitně, ale .....

 

to co je vidět na této a dalších fotkách mluví za vše. Jaká je funkce plechu který je v 1/2 přeštípnutý a do ziva jakkoli neukotvený nemůže být jasná snad ani tomu kdo to osazoval.

 

 

A tohle ? Vtip, zoufalství, totální neschopnost ....

 

 

dtto .. 

 

dtto .. 

 

 

Poslední fotka .... dále už nemá smysl cokoli dalšího uvádět a ztrácet nad touto firmou čas. Jaké z toho plyne ponaučení ? Pokud někde narazíte na DAVEKO PLzeň s.r.o., nenechte se oklamat milým ale falešným úsměvem p. Vejvančického, vezměte nohy na ramena a utíkejte co vám budou síly stačit, my to nestihli dostatečně brzy, po podpisu smlouvy už je bohužel trochu pozdě.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Provádění drenáží

 

Provádění drenáží

 

Montáž bednění železobetonové stropní desky

 

Montáž bednění ŽB stropní desky

 

Montáž bednění balkonu železobetonové stropní desky

Instalace zemního kolektoru tepelného čerpadla

 

Pohled do rýhy - uložení zemního kolektoru tepelného čerpadla

 

Dokončení hrubých terénních úprav pozemku se zahradním jezírkem

 

Zakládání zdiva samostatně stojící kolny

 

Dokončení zdiva kolny

 

Dokončení zdiva kolny

 

 Pohled na aktuální rozestavěnost - zdivo garáže a v pozadí kolny

 

Vyvazování výztuže ŽB věnců kolny

 

Vyvazování výztuže ŽB věnců kolny

 

Spádování podkladní vrstvy pro pokládku drenážního systému a příprava pro napojení dešťové kanalizace

Provádění drenáží okolo RD. Pohled na revizní šachtu drenážního systému

 

Zásypy okolo RD po provedení drenáží a napojení dešťové kanalizace

 

Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 

Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 

Konzole balkonu - úprava pohledových rohů a okapnice vložením plastových lišt

 

Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 

Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 

Probíhající hrubé terénní úpravy zahrady a zahradního jezírka

 

Dokončení výztuží spodní desky stropu před betonáží

 

Převázání výztuže věnců na rozích atiky

 Napojení věnců atiky přízemní části na věnce a průvlak patrové části RD

 

Výztuž průvlaku

 

Napojení výztuže atiky na výztuž průvlaku

 

Prostupy kanalizace

 

Prostupy el. vedení

 

Bednění věnců kolny

 

Kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, elektropřípojka

 

Zásyp a hutnění rýhy s přípojkami

 

Dokončení výztuží horní části stropní konstrukce vč. konzoly balkonu před betonáží

 

Osazení tepelně izolačních nosníků Isokorb v konstrukci balkonu a napojení na výztuž stropu a balkonu

Provedení příčné dilatační spáry v konstrukci balkonu

Výztuž věnce tvořící atiku na zabetonované ploché střeše a napojení na výztuž věnců 1NP

Výztuž věnce tvořící atiku na zabetonované ploché střeše před betonáží

 

Pohled do bednění - provedení výztuže věnců a průvlaků kolny před betonáží

 

 Dokončená betonáž stropní konstrukce

 

Příprava pro založení obvodového zdiva 2NP

 

Založení první řady obvodového zdiva 2NP

 

Provádění zdiva 2NP

 

Pohled na stávající rozestavěnost - provádění zdiva 2NP

 

Výztuž věnce kolny v místě překladu na vraty

Výztuž v běžném věnci

 

Betonáž věnců

 

Odbednění věnců kolny

 

Odbednění věnců kolny

 

Odbednění věnců kolny

 

Provádění obvodového zdiva rodinného domu

 

Zateplení základových pasů zimní zahrady v místě přechodu na nezateplenou část budoucí letní kuchyně

 

Provádění drenáží okolo RD

 

Provádění drenáží okolo RD

 

Společně se stavbou rodinného domu probíhají zahradní úpravy pozemku stavebníka

Společně se stavbou rodinného domu probíhají zahradní úpravy pozemku stavebníka

 

Společně se stavbou rodinného domu probíhají zahradní úpravy pozemku stavebníka

 

Provádění zásypů drenáží drceným kamenivem

 

Provádění středového akustického zdiva ve 2NP

 

Dokončení zdiva 2NP

 

Provádění dešťové a splaškové kanalizace, připojení vody ze studny ..

 

Jáma s odhalenými přípojkami vody a kanalizace před osazením vodoměrné šachty a revizní šachty kanalizace

 

Úprava terénu před domem po dokončení rozvodů vody a kanlizace

 

Odbednění železobetonové stropní konstrukce - odvoz bednění

 

Dokončení hlavní větve dešťové kanalizace - příprava pro napojení do vsakovací jámy. V pravo osazená vodoměrná šachta a revizní šachta kanalizace

Železobetonová stropní konstrukce po odbednění

 

Vázání výztuže věnců 2NP

 

Pokračující práce na zahradě

 

Výztuž věnce 2NP vč. zateplení XPS 80mm

 

Výztuž věnce 2NP vč. zateplení XPS 80mm

 

Provaření výztuže věnce garáže s ocel. nosníkem

 

Betonáž věnců 2NP a garáže

 

Odbednění věnců 2NP, úprava špalety pro zaměření a osazení oken

 

Odbednění věnců 2NP, úprava špalety pro zaměření a osazení oken

 

Stavba RD po dokončení ŽB věnců garáže a 2NP rodinného odmu

Provádění zdiva příček ve 2NP

 

Montáž bednění a výztuže vnitřního schodiště

 

Dokončení výztuže schodiště

 

Dokončení výztuže schodiště

 

Dokončení betonáže schodiště

 

Provedení komínu BLK v 1NP

 

Provedení komínu BLK ve 2NP

 

Dokončení úpravy špalet a parapetu zdiva Porotherm T-profi před montáží oken

 

Provádění zdiva příček v 1NP

 

Betonáž komínu na prostupu stropem, provedení dilatace minerální vatou

Montáž příhradových vazníků

 

Montáž příhradových vazníků

 

Montáž příhradových vazníků

 

Pohled na kotvení příhradových vazníků

 

Založení zdiva ztraceného bednění zimní zahrady

 

Dokončení montáže příhradových vazníků RD

 

Dokončení montáže příhradových vazníků kolna

 

Dokončení betonáže zdiva BD zimní zahrady

 

Konstrukce zastřešení přistavěné garáže - pohledové krokve. V pozadí konstrukce zastřešení kolny příhradovými vazníky.

 

Betonáž zdiva z bednících dílců zimní zahrady

Dokončení betonáže zdiva BD zimní zahrady

 

Perlinka do tmele na přechodu betonového a cihelného zdiva. Vnější soklová část cihelného zdiva je navíc izolována živičnou hydroizolací a dále zateplena XPS

 

Natažení soklové části cihelného zdiva lepidlem - zatažení nerovností - pro možnost nanesení asfaltové penetrace a navaření živičné hydroizolace

 

Natažení komínu v nadstřešní části perlinkou do tmele

 

Zdivo pro obložkovou zárubeň připojeno ke komínu přes nerezový připojovací plech vložený do každé ložné spáry

 

Dokončení a odbednění železobetonového schodiště

 

Dokončení a odbednění železobetonového schodiště

 

Pohled na stávající rozestavěnost

 

Navaření svislých hydroizolací na zdivu zimní zahrady

Navaření svislých hydroizolací na soklové části zdiva RD

 

Vadné provedení svaření hydroizolací na zpětném spoji - nutno opravit.

 

Výkop rýh pro dokončení dešťových kanalizací

 

Výkop vsakovací jámy pro dešťové vody

 

Zásyp a hutnění dešťových kanalizací

 

Zateplení soklové části RD

 

Zateplení soklové části RD

 

Zateplení základů a soklové části zdiva zimní zahrady

 

Zateplení základů a soklové části zdiva zimní zahrady

 

Provádění konstrukce zastřešení garáže a vstupu do RD, montáž kontralatí a spádových klínů

Dokončení zakrytí plochy OSB deskami, pohled do úžlabí

 

Pohled nazakrytí plochy OSB deskami - příprava pro montáž střešní PE Folie a prvků oplechování

 

Pohledová modřínová prkna v interieru garáže a zastřešení vstupu do RD

 

Provádění střešního pláště RD

 

Pohled na laťování

 

Oplechování zdiva pod okapovým žlabem

 

Pohled zevnitř RD na provedení zateplení věnců XPS shora a oplechování pod žlabem

 

Provedení živičných hydroizolací na ploché střeše. V tomto případě tvoří hydroizolace funkci parozábrany.

 

Montáž žlabových háků a žlabů

 

Aktuální rozestavěnost při pohledu ze zahrad

Příprava drážek pro vedení instalací

 

Příprava drážek pro vedení instalací

 

Penetrace podkladu pro navaření vodorovných hydroizolací RD

 

Penetrace podkladu pro navaření vodorovných hydroizolací v objektu kolny. Montáž skladby střešního pláště

 

Provedení čelní masky u okapového žlabu

 

Vsazení dilatační vložky v okapovém žlabu

 

Provedení na nároží valby s pohledem do žlabů před podkládkou střešní krytiny

 

Provedení žlabových kotlíků - U všech prvků klempířských konstrukcí se jedná o zakázkovou výrobu z materiálu Rheinzink

 

Pohled na stávající rozestavěnost objektu RD

 

Montáž oplechování přístřešku kolny

Zahájení pokládky střešní krytiny

 

Provedení u okapového žlabu

 

Pokládka střešní krytiny v místě valby a nároží

 

Pohled ze zahrady

 

Pohled ze zahrady

 

Dokončení krytiny, osazení vylézacého otvoru a oplechování komínu

 

Dokončení krytiny na nároží valby

 

Celkový pohled na dokončenou střechu RD

 

Montáž vnitřních rozvodů kanalizace

 

Montáž vnitřních rozvodů kanalizace, připojení stoupacího potrubí kanalizace na syst. flexihadici - odvětrání kanalizace nad střechu

Pokládka a svařování PVC střešních folií na zastřešení garáže

 

Osazení vpusti ve středovém odtokovém žlabu

 

Pokládka a kotvení folie

 

Provedení oplechování atiky poplastovaným plechem před navařením PVC folie

 

Izolování prostupů odvodnění odtahu digestoře a prostupů elektro na živičné izolaci (parozábraně) ploché střechy před kladením zateplení EPS a EPS spádových klínů

 

Dokončování střešní krytiny zastřešení garáže

 

Osazování omítníků na vnějších rozích RD - příprava před prováděním fasády

Zahájení předsazené montáže oken - systém Illbruck

Dokončení předsazené montáže oken - systém Illbruck

 

předsazená montáž - francouzské okno

systém Illbruck - pohled v detailu na vzorovou montáž. Prováděno mj. i za účasti techniků Illbruck

 

Celkový pohled na předsazenou montáž

 

Příprava před prováděním omítek - osazení rohových omítkových profilů

 

Zahájení prací na zateplení ploché střechy nad kuchyní

 

Pohled do rozpracované sklady 160+100+spádové klíny EPS. Zateplení atiky shora XPS tl. 80mm.

 


Vypeklo nás počasí, skladba ploché střechy nad obytnou částí RD je připravena pro vaření PVC folií, nicméně museli jsme vytvořit provizorní přístřešek a čekáme až se aprílové počasí umoudří ...

 

Montáž podkladních profilů z Purenitu

 

Lepení kompromační pásky Illbruck na rám okna před jeho osazením do ostění

 

Osazování oken

 

Pohled na komprimační pásku mezi rámem okna a ostěním

Dokončení montáže oken ve 2NP

 

Dokončení montáže oken ve 2NP

 

Dokončení montáže oken ve 2NP

 

Nastěrkování ŽB věnců - příprava pro nalepení airstop pásek na budoucí parobrzdě z OSB desek

 

Montáž parozábrany z OSB desek. OSB desky zároveň tvoří nosný podklad pro zateplení stropu nad 2NP foukanou minerální vatou

 

Pohled do prostoru půdy před nafoukáním minerální vaty

 

Příprava otvoru v ploché střeše nad obytnou částí pro montáž střešního okna

 

Pohled na zateplený střešní plášť, bednění atiky.

 

Pohled na zateplený střešní plášť, bednění atiky a prostup odvětrání digestoře před montáží geotextilií, koutových a rohových poplastovaných lišt, oplechování atiky a střešní PVC folie

 

Dokončení pokládky PVC střešní folie, napojení odvodňovacích vpustí a odvětrání digestoře. PVC folie je překryta geotextilií, která slouží jako ochranný podklad pod přitěžovací vrstvou kačírku.

Vsazení střešního okna VELUX do ploché střechy

 

Dokončení parozábrany - OSB deska se spoji přelepenými Airstop páskou

 

Zateplení stropu nad 2NP foukanou minerální izolací od Knauf Insulation

 

Dokončení montáže proskleného průčelí hlavní obytné místnosti v 1NP posuvnými HS portály

 

Montáž na podkladní profily z Purenitu

 

Celkový pohled na aktuální rozestavěnost stavby

 

Kontaktní zateplení vnitřního zdiva ve styku s nevytápěným prostorem

 

Provádění rozvodů vnitřních instalací

 

Provádění rozvodů vnitřních instalací

Příprava před prováděním vnějších omítek

 

Příprava výplní otvorů před provedením vnějších omítek

 

Strojní omítání jádra vnějších lehčených omítek

 

Strojní omítání jádra vnějších lehčených omítek

 

Dokončení jádrových omítek

 

Montáž skladby podlah 2NP - vrstva Rockwool steprock - kročejový útlum

 

Montáž skladby podlah 2NP - vrstva Rockwool steprock + 40mm EPS 100Z

 

Montáž skladby podlahy 1NP - 2x EPS 100Z 60mm. Výplň mezi rozvody instalací sypaným Liaporem 1-4mm

 

Příprava pro montáž rozvodů teplovodního podlahového vytápění

 

Dokončení montáže rozvodů podlahového vytápění

Takhle by to opravdu vypadat nemělo - zlomená hadice podlahového vytápění !

 

Betonáž podlah

 

Dokončení betonáže podlah. Vložení polymerových vláken do potěrových betonů

 

Pohled na dokončené betonové podlahy

 

Dokončená fasádní difuzně otevřená stěrka na jádrových omítkách před aplikací finálních strukturovaných silikonových omítek

 

Montáž vnitřních parapetů z přírodního kamene - trachyt

 

Provádění vnitřních omítek

 

Provádění vnitřních omítek

 

Provádění roštu na objektu kolny pro budoucí dřevěný obklad stěn

 

Provádění šlechtěných omítek

Provádění šlechtěných omítek

 

Provádění vnitřních omítek

 

Dokončení šlechtěných omítek

 

Dokončení vnitřních omítek

 

Provádění venkovních dřevěných obkladů

 

Dokončení dřevěného obložení objektu kolny

 

Dokončení dřevěného obložení objektu kolny

 

Práce na dokončení střechy objektu kolny

 

Příprava roštu pro zateplení zdiva minerální vatou a provedení dřevěného obkladu fasády 

 

Zateplení obvodového pláště přístavby RD minerální vatou, překrytí difuzní folií a montáž roštu dřevěného obkladu s provětrávanou vzduchovou mezerou

Pohled na dokončené dřevěné obložení přístavby RD

 

Příprava pro montáž parapetů v dřevěném obkladu

 

Montáž rastru pro dřevěný obklad přístavby garáže

 

Pohled ze zahrady ... montáž folie v zahradním jezírku

 

Montáž krytiny na objektu kolny

 

Montáž krytiny na objektu kolny

 

Provádění sádrokartonových podhledů ve 2NP

 

Dokončené SDK podhledy

 

Dokončování dřevěných obkladů fasády

 

Oplechování římsy dřevěných obkladů fasády

Montáž založení konstrukce pavlače a zimní zahrady

 

Rozpracovaná konstrukce zimní zahrady a pavlače

 

Rozpracovaná konstrukce pavlače

 

Rozpracovaná konstrukce zimní zahrady

 

Osazení vany, montáž keramických obkladů

 

Provedení hydrostěrky ve sprchovém koutu

 

Provádění skrývky pod zpevněné plochy

 

Dokončení skrývky pod zpevněnými plochami

 

Provádění obkladů a ker. dlažeb

 

Příprava podkladních vrstev před provedením chodníků z přírodního kamene okolo RD

Příprava před provedením betonových podlah kolny

 

Příprava před provedením betonových podlah garáže s osazením odtokového kanálu

 

Betonáž podlah

 

Betonáž podlah

 

Výkop stavební jámy pro stavbu venkovního bazénu

 

Dokončená betonáž podlah kolny. Příprava podkladních vrstev zpevněných ploch

 

Příprava podkladních vrstev zpevněných ploch

 

Příprava podkladních vrstev zpevněných ploch

 

Výkop rýhy pro přívodní kabel el. pohonu vjezdových vrat

 

Dokončení keramických obkladů koupelen

Příprava podkladních vrstev betonové desky bazénu

 

Výkop rýhy pro osazení odvodňovací drenážní šachty

 

Dokončení drenáží a štěrkových podkladních vrstev

 

Osazená drenážní šachta

 

Pohled do drenážní šachty, je patrné přívodní drenážní potrubí a perforace potrubí ve spodní části

 

Kladení kari sítí

 

Kladení kari sítí

 

Betonáž podkladní desky

 

Rovnání povrchu desky vibrační latí

 

Betonáž podkladní desky. Pohled do podkladní desky technologické šachty

Dokončená konstrukce zimní zahrady

 

Provedení v detailech

 

Zahájení prací na zpevněných plochách. Osazení odtokového žlábku do dlažby pod přesahem střechy

 

Pokládka zpevněných ploch ze žulových kostek

 

Pohled na položenou plochu před zhutněním a dokončeným spárováním

 

Montáž SDK podhledů v objektu kolny

 

Dokončení SDK podhledů

 

Výkop základových patek oplocení

 

 Provádění základových patek z bednících dílců oplocení

 

 Provádění systému automatického zavlažování

Provádění obetonování bazénu

 

Provádění obetonování bazénu

 

rovádění obetonování bazénu

 

Montáž odtokového kanálu v místě vjezdu na pozemek

 

 Dokončení dlažeb ze žulových kostek

 

 Dokončení obetonování bazénu

 

 Provádění bednění zastřešení pavlače

 

 Provádění PVC folií na zastřešení pavlače

 

Pohled na dokončené zastřešení pavlače 

 

 Provádění PVC folií na konstrukci balkonu pavlače

 Provádění venkovních dlažeb z řezaného trachytu

 

Provádění venkovních dlažeb z řezaného trachytu

 

Pohled na čerstvě dokončené zaspárované dlažby z trachytu

 

Pohled na dokončené PVC folie na konstrukci balkonu

 

Pohled na dokončené zaspárované dlažby z trachytu

 

Pohled na dokončené zaspárované dlažby z trachytu

 

Provádění podkladních vrstev před pokládkou dlažeb z trachytu kolem bazénu

 

Vsakovací trativod pro odvod odčerpaných spodních vod v místě bazénu

 

Provádění uličního oplocení

 

Provádění uličního oplocení

Dokončená montáž podhledů z pohledových prken na zimní zahradě s vloženou parozábranou

 

Pohled z interiéru

 

Provádění montáže podhledů z pohledových prken na přesazích střechy na zimní zahradě

 

Provádění zateplení střešního pláště zimní zahrady v úrovni kroví

 

Provádění zateplení střešního pláště zimní zahrady v úrovni kroví

 

Osazení okenních výplní, provádění vnitřních omítek

 

Osazení okenních výplní v zimní zahradě

 

Dokončení skladby podlahy a podlahového topení před betonáží

 

Dokončená betonáž podlahy zimní zahrady

 

Montáž atiky ploché střechy z OSB desek a KVH hranolů

Montáž atiky ploché střechy z OSB desek a KVH hranolů

 

Napojení atiky na přesah balkonu pavlače

 

Montáž EPS spádových klínů ploché střechy

 

Montáž EPS spádových klínů ploché střechy

 

Prostup svislého kouřovodu střešním pláštěm. Opláštění komínu vložkou z pěnového skla na prostupu hořlavou konstrukcí.

 

Pohled na téměř dokončený komín v letní kuchyni

 

Připojení zastřešení zimní zahrady ke konstrukci balkonu

 

Připojení zastřešení zimní zahrady ke konstrukci balkonu

 

Pohled na téměř dokončenou stavbu ze zahrady

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social