Fotogalerie - pasivní rodinný dům v Boru

 

 Příprava stavby - vybudování vjezdu na parcelu z hlavní příjezdové komunikace

 

Provádění skrývky

 

Dokončení výkopů základových pasů

Položení zemnícího pásku s ošetřením spojek a vyvedení zemnícího drátu nad UT 

 

Prostup přivodu vody na dně základové spáry

 

Betonáž základových pasů

 

Vibrování ukládaného betonu

 

 Montáž svislé výztuže bednících dílců

 

Celkový pohled

 

 Průběh montáže bednících dílců

 

Průběh montáže bednících dílců

 

Provádění zásypů podkladních vrstev drceným kamenivem 0-32

 

Provedení prostupů vody, kanalizace, elektro

Pohled na průběh prováděných prací

 

 Dokončení základové desky před betonáží

 

Dokončení základové desky před betonáží

 

Dokončení základové desky před betonáží

 

Betonáž základové desky

 

Stahování povrchu desky vibrační latí

 

Dokončování betonáže základové desky

 

Provedení odkopů kolem základových konstrukcí pro budoucí provedení drenáží a dešťových kanalizací. Dále pohled na montáž druhé vrstvy zateplení zákadových konstrukcí XPS

 

Pohled na provedení v detailu na rohu stavby před provedením drenáží a dešťových kanalizací

 

 Provedení nopových folií kolem základové desky

Provádění drenážních systému okolo RD a dešťových kanalizací

 

Zaústění drenážních potrubí do vsakovací jámy

 

Dokončení zásypů dešťových kanalizací a drenážních systémů. Čekání na dodávku jímky dešťových vod.

 

Penetrace podkladu před navařením živičných hydroizolací

 

Penetrace podkladu před navařením živičných hydroizolací

 

Izolování prostupu kanalizace před navařením vodorovných živičných pásů

 

Navařování živičných pásů pod obvodové a střední nosné zdivo

 

Zakládání vápenopískového zdiva na první řade IZO Bloků Kalksanstein

 

Zdění první řady bloků Kalksandstein

 

Zdění první řady bloků Kalksandstein

 Provádění kanalizační přípojky

 

 Provádění kanalizační přípojky

 

 Navrtání vodovodního řadu a připojení vodovodní přípojky

 

Osazení revizní kanalizační šachty a vodoměrné šachty

 

 Zapravení povrchu komunikace po dokončení přípojek

 

Hloubení jámy pro osazení jímky dešťových vod

 

Zabetonování dna pro jímku dešťových vod

 

Stávající průběh zdění

 

Zásyp jímek dešťových vod a vsakovací jámy

 

Propojení dešťových kanalizací s jímkou dešťových vod

 Průběh zdění

 

 Průběh zdění

 

 Průběh zdění

 

 Zakládání příček na IZO bloku

 

Tupé napojení příčky na obvodové zdivo s použitím připojovacích plechů

 

 Připojovací plechy v ložné spáře na styku dvou příček

 

Dokončení zdiva příček

 

Dokončení zdiva a příprava k provádění ztužujících ŽB věnců

 

Provádění výztuží ztužujících ŽB věnců

 

Provádění výztuží ztužujících ŽB věnců. Pohled na uložení výztuže ŽB překladu a napojení na výztuž věnců

Výztuž ŽB překladu - součást věnců

 

Výztuž ŽB překladu - součást věnců

 

Bednění ŽB věnců

 

Pohled na stávající rozpracovanost výztuží věnců

 

Dokončení bednění ztužujících ŽB věnců

 

Dokončení bednění ztužujících ŽB věnců

 

 Pohled do výztuže průvlaku který je součástí ŽB věnce

 

Použití distančníků

 

Celkový pohled na stávající rozestavěnost

 

 

Betonáž ztužujících železobetonových věnců

 

Betonáž ztužujících železobetonových věnců

 

 

 Odbedňování věnců, montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi 

 

Montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi

 

montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi

 

 

Montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi. Pohled na odbedněnou část dokončených želbet. věnců

 

Montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi. Pohled na neodbedněnou část dokončených želbet. věnců

 

Betonáž věnce a ztužujících sloupů na středové štítové zdi

 

 Betonáž věnce a ztužujících sloupů na středové štítové zdi

 

 Betonáž věnce a ztužujících sloupů na středové štítové zdi

 

 Odbedňování po betonáži ztužujících věnců

Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 

Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 

Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 

Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 

Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 

Natažení vyrovnávací vrstvy na špalety a nadpraží oken a vchodových dveří pro možnost lepšího napojení Illbruck těsnící pásky při osazování oken

 

Stejným způsobem se provedlo i přetažení v místě parapetu kde se navíc musely předem utěsnit i svislé dutiny ve zdivu

 

 Pohled na montáž příhradových vazníků

 

 Pohled na montáž příhradových vazníků

 

 Konstrukce pergoly

Konstrukce pergoly připojená k RD na tepelně izolačních blocích Compacfoam

 

Konstrukce pergoly připojená k RD na tepelně izolačních blocích Compacfoam

 

Tohle se dodavateli trochu nepovedlo, vazník měl být o 20mm nazpět oproti líci věnce. Z čela by se zabednil OSB deskou a zateplil EPS. Při tomto provedení musí být OSB deska vložena mezi vazníky a do EPS vyříznuta drážka pro každý vazník - malý nepovedený detail, který na stavbě přidělaá spoustu zbytečné práce

 

Výškově naštěstí vazníky sedí na jedničku

 

Mělo to vypadat přesně tak jako je to vidět zde

 

Dokončení přesahů střechy námětkovými krokvemi na příhradových vaznících

 

Bednění čela vazníků pro možnost zateplení štítového zdiva před montáží střešní krytiny

 

Montáž zateplení štítové zdi - EPS šedý tl. 300mm

 

Pohled na konstrukci zastřešení vstupu a stání pro osobní automobil

 

Kotvení do zdiva pomocí prvku Compacfoam

Celkový pohled na aktuální rozestavěnost

 

Dokončení zateplení štítové zdi před pokládkou střešní krytiny

 

V obývacím pokoji bude proveden šikmý podhled, v ostatním prostoru RD budou provedeny vodorovné podhledy, tomu odpovídá i provedení zateplení štítové zdi, které bude přímo napojeno na budoucí zateplení podhledů foukanou celuozou

 

Pohled do konstrukce krovu z prostoru budoucího obývacího pokoje

 

Natažení kontaktní difuzní folie na bednění, provedení laťování

 

Stávající provedení v místě přístřešku vstupu  astání pro OA

 

Střešní krytinu bude tvořit betonová střešní taška Bramac Tegalit

 

Zateplení vnitřní štítové zdi pod rovinou střechy

 

Zateplení vnitřní štítové zdi pod rovinou střechy

 

Montáž žlabových háků

Montáž vetracího pásu

Pokládka střešní krytiny Bramac Tegalit

Prostup komínu CIKO střešním pláštěm - opláštění pěnosklem

 

Pohled na montáž roštu vzduchotěsného podhledu ve štítu

 

Lemování komínu olověným plechem na prostupu spodním pultem

 

Lemování komínu olověným plechem na prostupu horním pultem

 

Příprava roštu pro zabednění štítu OSB deskami

 

Zabednění štítů a boků pod přesahem střechy OSB deskami

 

Dokončování pokládky střešní krytiny

 

Dokončení prostupu komínu horním pultem

Dokončení prostupu komínu spodním pultem

 

Odvětrání kanalizace ve střešním plášti

 

Odvětrání kanalizace na prostupu difuzní folií - použití systémové manžety

 

Vývod odpadního vzduchu VZT rozvodů do střešního pláště

 

Vývod odpadního vzduchu na prostupu difuzní folií před montáží vzduchotěsného podhledu z OSB desek - budoucí přímé napojení do VZT jednotky Nilan

 

Pohled na dokončenou střechu se všemi vývody

 

Montáž vzduchotěsného podhledu z OSB desek

 

Pohled na prostup pro budoucí vedení vzduchotechniky mezi vzduchotěsnou obálkou podhledu a budoucím zavěšeným SDK podhledem

 

Napenetrovaný podklad před navařením vodorovných hydroizolací

 

Předsazená montáž oken

Předsazená montáž na profilu z purenitu

 

Dokončení montáže oken, pohled na připojení interierové Illbruck těsnící pásky ke špaletě

 

Dotmelení netěsností v rozích špalety, použití Airstop tmelu

 

Vadné připojení těsnící pásky k podkladu - vlhký a znečištěný podklad - nutno vysušit, vyčistit a opravit.

 

Zahájení provádění vzduchotěsných opatření - natažení paty obvodového zdiva lepidlem v úrovni konstrukce budoucí podlahy

 

Vytvoření otvorů v bednění štítu - nutnost vstupu pro volné foukání celuozy - zateplení stropní konstrukce

 

Vytvoření aplikačních otvorů pro možnost foukání celuozy do šikmých podhledů

 

Pohled na foukání celuozy do šikmých podhledů

 

Foukaná celuoza

 

Přelepení spojů OSB desek - vzduchotěsný podhled

Těsnění prostupu odvětrání kanalizace pryžovou těsnící manžetou s přelepením spojů

 

 

 

Těsnění prostupu odtahového potrubí vzduchotechniky pryžovou těsnící manžetou s přelepením spojů

 

Těsnění prostupu 2x kopoflex (anténa + fotovoltaika) těsnící Airstop páskou

 

Prostup pro vedení vzduchotechniky pod vzduchotěsnou obálkou - je nezbytné utěsnit i dutiny ve zdivu

 

Úprava věnců lepidlem na styku věnec a OSB deska před přelepením spoje Airstop páskou

 

Dokončení vzduchotěsnosti na podhledech OSB desek - aplikace Airstop pásek

 

Těsnění paty zdiva obvodové obálky a prostupů

 

Těsnění paty zdiva obvodové obálky a dále styk výplní otvorů se zdivem a základovou deskou

 

Dotěsnění připojovací spáry mezi rámem francouzského okna a purenitem Airstop tmelem

 

 

 

Těsnění prostupu vodovodní přípojky základovou deskou

Těsnění prostupu chrániček připojení elektroinstalace základovou deskou

 

Provádění rozvodů vzduchotechniky

 

Vzduchotěsné provedení prostupu potrubí přívodního vzduchu obvodovou obálkou

 

Vyústění potrubí přívodního vzduchu do fasády

 

Provedení prostupu kopoflex pro připojení el. vedení budoucí soustavy fotovoltaických panelů

 

 
 

Dokončení montáže rozvodů vzduchotechniky

 

Provádění rozvodů vnitřní kanalizace

 

Odvětrání kanalizace - napojení na odvětrávací prostup ve vzduchotěsné obálce

 

Montáž vnitřních rozvodů vody

 

Montáž vnitřních rozvodů vody

Provádění hrubých rozvodů elektroinstalace. Kabely protaženy ve svislých dutinách zdiva

 

Utěsnění prostupů elektroinstalace do elektrokanálů v obvodových stěnách

 

Utěsnění hlavního přívodu elektro do rodinného domu

 

Utěsnění prostupu vody v obvodové stěně airstop tmelem - zahahradní ventil na fasádě domu

 

Podložení rozvodů vody XPS 20mm

 

Pokládka první srovnávací vrstvy ve skladbě zateplení podlahy EPS tl. 50mm

 

Pohled na skladbu zateplení konstrukce podlahy

 

Vložení desek XPS do konstrukce podlahy v místě budoucích krbových kamen

 

Vložení desek XPS do konstrukce podlahy v místě budoucí VZT jednotky

 

Prostor instalací v úrovni první vrstvy zateplení v tl. 50mm dosypaný liaporem fr. 1-4mm

Pohled na skladbu zateplení konstrukce podlahy

 

Dokončení skladby podlah před betonáží

 

Dokončení skladby podlah před betonáží

 

Osazení odtokového žlábku ve sprchovém koutu v konstrukci podlahy před betonáží

 

Probíhající betonáž podlah

 

Probíhající betonáž podlah

 

Dokončená betonáž podlah

 

Montáž omítníků před strojním provedením vnitřních omítek

 

Provedení vnitřních omítek - vzduchotěsné napojení na podhledy z OSB desek

Provedení vnitřních omítek - vzduchotěsné napojení na podhledy z OSB desek

 

Provedení vnitřních omítek - vzduchotěsné napojení v místě podlahy

 

Dokončování vnitřních omítek

 

Provádění prvního blower door testu po dokončení vnitřních omítek

 

Při tomto měření jsme dosáhli pro mnohé stavebníky výborné hodnoty n50=0,3, pro nás se však jedná s ohledem na předchozí dosažené výsledky o průměrnou hodnutu

 

Problematická je z hlediska vzduchotěsnosti zejména vložka z pěnového skla na prostupu komínu střešním pláštěm, kdy bylo zjištěno, že tato po celém svém povrchu propouští vzduch. Bude tedy nově optřena vzduchotěsným nátěrem hydrostěrkou. Dalším problémem jsou OSB desky které tvoří vzduchotěsný podhled a u kterých sice výrobce deklaruje vzduchotěsnost avšak bez provedení nátěru latexem tuto bohužel jak jsme dnes zjistili dostatečně nesplňují. Dalším problémem bylo vadné seřízení otevírání oken, kdy u některých z nich byly rovněž zjistěny netěsnosti.

Věřím že po odstranění výše popsaných nedostatků dosáhneme při dalším měření již pro nás standardních hodnot pohybujících se okolo n50=0,15 či třeba i méně.

 

Zahájení montáže SDK podhledů. Podlepení UD profilů pěnovou akustickou páskou. Provedení Latexového nátěru OSB desek před prováděním rastrů za účelem zajištění zvýšené vzduchotěsnosti obálky.

 

Provádění rastrů SDK podhledů

 

Provádění rastrů SDK podhledů

 

Provádění rastrů šikmých podhledů v obývacím pokoji

Prostup pěnoskla střešním pláštěm opatřený nátěrem hydrostěrkou. Další dodatečné vzduchotěsné opatření které jsme provedli po prvním měření Blower door testu za účelem zlepšní celkového výsledku vzduchotěsnosti

 

Zaklápění podhledů SDK deskami. Vytvoření otvorů pro bodová světla. Rovněž je patrný prostup VZT přívodního vzduchu.

 

Dokončování SDK podhledů

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií. Pohled na kotvení do zdiva a rámu okna

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií.

 

Dokončená montáž kastlíků vč. bočního vedení. Penetrace soklové části RD.

 

Dokončená montáž kastlíků vč. bočního vedení

 

Navařování svislých hydroizolací na soklové části RD

 

Zateplování soklové části RD

 

Dokončení zateplení na soklové části

Montáž kontaktního zateplení EPS šedý tl. 300mm. Lepeno celoplošně, bez kotvení.

 

Pohled na stávající rozpracovanost.

 

Pohled na stávající rozpracovanost

 

Vyplnění prostoru za kastlíkem předokenních žaluzií PUR deskami

 

Nátěr OSB desek na opláštění štítů nátěrem Forte-adhezní můstek pro lepší přilnavost EPS k podkladu.

 

Pohled na stávající rozpracovanost montáže kontaktního zateplení EPS tl. 300mm

 

Dokončení montáže EPS, následuje broušení plochy a dokončení špalet a čelního pohledu kastlíků lepením XPS 20; 30mm

 

Dokončení zateplení všech částí fasády vč. přípravy pro kotvení a přebroušení podkladu

 

XPS tvořící okenní a dveřní ostění

 

Provádění keramických dlažeb

Provádění strukturovaných omítek

 

Pohled na dokončenou fasádu

 

Pohled na dokončenou fasádu

 


Pohled na dokončenou fasádu

 

Pohled na dokončenou fasádu v místě nad vstupem

 

Pohled na dokončenou fasádu v místě parapetu

 

Pohled na dokončenou fasádu u výplní otvorů

 

Pohled na dokončenou fasádu vnapojení na kastlík předokenní žaluzie

 

Pohled na dokončenou stavbu z ulice

 

 Pohled na dokončenou stavbu ze zahrady

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social