Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 11

Fotogalerie Pasivní RD Stříbro

Zahájení stavby - provádění skrývky

Zahájení stavby - provádění skrývky, vytýčení základových pasů

Hloubení základových pasů

Hloubení základových pasů

Montáž zemnícího pásku s vývody nad UT. Ošetření spojů gumoasfaltem

Příprava prostupu na přípojce vody. Příprava výšek před zalitím podkladní betonové vrstvy

Zalití a vyrovnání podkladní vrstvy betonu

Zalití a vyrovnání podkladní vrstvy betonu

Zalití a vyrovnání podkladní vrstvy betonu

Montáž základového zdiva z BD

Vytvoření prostupů v základovém zdivu

Vytvoření prostupů v základovém zdivu

Pohled na provedení výztuží v základovém zdivu

Pohled na dokončené základové zdivo před betonáží

Pohled na dokončené základové zdivo po betonáži

Vytvoření prostupů v základovém zdivu pro odvětrávací potrubí - vysoký radonový index

Montáž ležatých kanalizací

Montáž ležatých kanalizací a rozvodů elektro

Dokončení rozvodů, zapískování

Dokončení rozvodů, zapískování

Provádění zásypů a hutnění podkladních vrstev

Provádění zásypů a hutnění podkladních vrstev

Montáž sběrného odvětrávacího potrubí s vývodem nad střechu

Dokončení podkladních vrstev, položení karisítí

Dokončení podkladních vrstev, položení karisítí. Přisávání odvětrávacího potrubí na prostupu základovou deskou

Betonáž základové desky

Dokončení betonáže základové desky

Penetrace podkladního betonu před navařením hydroizolací

Pohled na dokončené zdivo 1NP

Pohled na dokončené zdivo 1NP

Provedení prostupů vzduchotechniky

Provedení prostupů vzduchotechniky

Vyrovnání špalet pro možnost vzduchotěsného připojení okenních výplní

Vyrovnání špalet pro možnost vzduchotěsného připojení okenních výplní

Okopání základového zdiva pro možnost provedení zateplení 2. vrstvy XPS, nopových folií a zásypů propustnou vrstvou drceného kameniva

Lepení druhé vrstvy XPS

Lepení druhé vrstvy XPS

Natažení nopových folií

Natažení ochranných geotextilií

Bednění prostupů vzduchotechniky před provedením stropní konstrukce a ŽB věnců

Obsypy základových konstrukcí drceným kamenivem, pokládka dešťových kanalizací

Obsypy základových konstrukcí drceným kamenivem, pokládka dešťových kanalizací

Dokončení obsypů základových konstrukcí drceným kamenivem

Provedení stropní konstrukce - provedení v místě průvlaku

Vytvoření prostupové instalační šachty

Provedení stropní konstrukce nad částí půdorysu

Provedení skrytého průvlaku z ocel. I nosníků

Přechod zastropené části RD v nezastropenou část RD

Pohled na stropní konstrukci

 Provedení výztuží průvlaku

Pohled na stropní konstrukci

Armování ztužujících ŽB sloupů zdiva pod pozednicemi

Pohled na stávající rozestavěnost

Dokončená betonáž stropní konstrukce

 Dokončená betonáž stropní konstrukce

Pohled na stávající rozestavěnost

Pokračování v provádění zdiva 2NP

Montáž pohledovcý trámu v otevřené části do konstrukce střechy

Montáž pohledovcý trámu v otevřené části do konstrukce střechy

Kotvení trámů do stropní konstrukce, podložení živičnými pásy

Zhotovení montážní plochy pro možnost zdění 2NP

Aktuální rozestavěnost

 Průběh zdění 2NP

Průběh zdění 2NP

Průběh zdění 2NP

Dokončené zdivo 2NP jižního průčelí, příprava pro naomítání okenních ostění před zaměřením oken

Dokončené zdivo 2NP jižního průčelí.

Příprava pro naomítání okenních ostění před zaměřením oken

Aktuální rozestavěnost

Dokončení výztuží věnců 2NP

Provázání věnců pod pozednicemi se stropní konstrukcí, ztužení zdiva ŽB sloupy

Provázání věnců pod pozednicemi se stropní konstrukcí, ztužení zdiva ŽB sloupy

Příprava konstrukce krovu

Příprava konstrukce krovu

Věnce před betonáží

 Věnce před betonáží

Věnce před betonáží

Montáž pozednic

Aktuální rozestvěnost

Krokve s hoblovanými přesahy před nátěrem ... příprava před montáží krovu

Montáž krokví

Podepření vaznice v místě napojení na pozednici

 Montáž vaznic západního přesahu střechy

Montáž vaznic jižního přesahu střechy

Dokončená montáž konstrukce krovu

Dokončená montáž konstrukce krovu

Dokončená montáž konstrukce krovu

Dokončené krovy vč. nátěrů

Dokončené krovy vč. nátěrů

Pobíjení bednění střešního pláště

 Palubkové podhledy kryté terasy

Palubkové podhledy kryté terasy

Natažení střešních folií na bednění, montáž kontralatí

Osazení oken - pohled z interieru

Osazení oken - pohled z exterieru - opláštění hliníkem

Těsnění připojovací spáry komprimační páskou

Namontované kastlíky předokenních žaluzií

 Namontované kastlíky předokenních žaluzií

Pohled na předsazenou montáž oken

Těsnění připojovací spáry vzduchotěsnou páskou

Montáž podkladního profilu posuvných HS portálů

Kontaktní zateplení v místě oken a parapetu, použití XPS

Kontaktní zateplení v místě oken a parapetu a na přechodu štítová stěna a střecha nad 1NP, použití XPS

Zateplení štítové stěny před pokládkou střešní krytiny

Příprava otvorů před celoplošným natažením perlinky do tmele

Zakládání střešní krytiny

Zakládání střešní krytiny

 Zakládání střešní krytiny

Zakládání střešní krytiny

Dokončená střecha se svislým kouřovodem krbových kamen

Založení nerezového komínu s prostupem střešního pláště z pěnoskla

Pohled na stávající rozestavěnost

Snížení spodní roviny střešního pláště na krokvích a vytvoření prostoru pro budoucí foukané izolace

Připravené aplikační otvory pro nafoukání izolace do střešního pláště

Provedení prostupu odvětrání kanalizace

Vzduchotěsné přelepení spojů OSB desek a styku OSB desek s obvodovou stěnou

Těsnění prostupu odvětrání kanalizace těsnící manžetou

Dodávka kastlíků předokenních žaluzií

Dodávka kastlíků předokenních žaluzií

Montáž zakládací a vyrovnávací vrstvy EPS perimetr na soklové části, včetně voděodolného těsnění všech spojů

 Zakládání druhé vrstvy EPS perimetr tl. 180mm a EPS grey tl. 300mm

Provedení EPS grey v místě okenní špalety

Pohled na aktuální rozestavěnost

Montáž lemování štítové zdi

 Montáž parapetů v nadstřešní části

Pohled na dokončenou montáž parapetů

Montáž druhé vrstvy zateplení soklové části

Příprava pro osazení el. zásuvek v zateplovacím systému bez tepelného mostu

Obklad vnějších špalet v zateplovacím systému

Pohled na osazení venkovních parapetů

Pohled na stávající rozestavěnost

Provádění KZS v místě kastlíku předokenní žaluzie

 Provedení prostupu přívodního potrubí VZT z EPS Perimetr

Osazení prostupového potrubí z EPS

Pohled na prostup ve fasádě

Natahování perlinky do tmele na severní fasádě

Pohled na stěrky severní a západní fasády

Příprava montáže vchodových dveří

Můj dvorní dodavatel vnějších výplní si opakovaně stěžoval, že mu na svém webu a FCB profilu nedělám dostatečnou reklamu .... takže Jardo ! teď už to STAHL co má Vojta na zádech vidí úplně všichni ! :)

Pohled na dokončené izolace v oblasti prahu a ostění vchodových dveří

Vchodové dveře v čerstvě dokončené fasádní stěrce

Pohled na RD s dokončeným KZS ... finální omítky zřejmě až na jaře

Dokončené záklopy z OSB desek

 Dokončené záklopy z OSB desek

dokončené záklopy z OSB desek s utěsněným prostupem vzduchotechniky

dokončené záklopy z OSB desek

Volné foukání minerální vaty do prostoru střešního pláště

Foukání minerální vaty  do dutiny střešního pláště

Foukání minerální vaty  do dutiny střešního pláště

Do střechy se nám vešlo celé auto .. 55m3 izolace

Penetrace podkladu před navařením plošných hydroizolací

Navaření hydroizolací / těsnění prostupů vody a kanalizace

Navaření hydroizolací / těsnění prostupů elektro

 Zakládání zdiva příček

Provádění zdiva příček

Dokončení zdiva příček

Dokončení zdiva příček

Dokončení zdiva příček

Dokončení zdiva příček

Zimní "face"

Zimní "face"

Latexový nátěr OSB desek - zvýšení vzduchotěsných vlastností podhledu

Latexový nátěr OSB desek - zvýšení vzduchotěsných vlastností podhledu

 Montáž rozvodů kanalizace

Montáž rozvodů kanalizace

Odvětrání stoupacího potrubí kanalizace nad střechu s připojením odvětrání radonu

Odvětrání stoupacího potrubí kanalizace nad střechu

Montáž rozvodu vnitřního vodovodu

Zajištění vzduchotěsnosti - nutné naomítání vnitřku revizní niky s uzávěry vody

 Podložení rozvodů vody XPS 20mm

Vedení rozvodů v instalační předstěně, předem natažené lepidlem kvůli zajištění vzduchotěsnosti

Dokončení rozvodů elektroinstalace

Technická místnost v místě rozvaděče

Provádění rozvodů VZT

Provádění rozvodů VZT

Provádění rozvodů VZT

Provádění rozvodů VZT

Provádění rozvodů VZT

Provedení fasádní silikonové omítky

 Provedení fasádní silikonové omítky

Provedení omítky v místě připojení parapetu

Provedení omítky v místě kastlíku předokenní žaluzie

Provedení omítky v místě podbití na přesahu střechy

Těsnění prostupu odpadního vzduchu vnější obálkou před provedením vnitřních omítek

Provedení perlinky do tmele na styku různých materiálů před provedením vnitřních omítek

Těsnění připojovací spáry založení zdiva hydrostěrkou po obvodě vnější obálky před provedením vnitřních omítek

Dodávka a složení sila s vnitřní omítkou MAXIT 121

Příprava rohů před strojním omítáním

Příprava rohů a plochy před strojním omítáním

Dokončení vnitřních omítek

Dokončení vnitřních omítek

Dokončení vnitřních omítek

 Blower door test

n50=0,22 ... mírně horší výsledek než obvykle zejména díky velké ploše OSB desek tvořících vzduchotěsnou rovinu pod střešním pláštěm

Montáž podlahového EPS lepením a překrytím vrstev

 Montáž podlahového EPS lepením a překrytím vrstev

Dokončení před betonáží, natažení separačních folií a obvodového dilatačního pásu

XPS ve skladbě podlahy v místě budoucí VZT jednotky s integrovaným zásobníkem TUV

Vytvoření vyvýšení pomocí přidané vrstvy EPS v místě budoucí kuchyně

Pohled na hlavní obytnou část domu

Betonáž podlah

Montáž rastrů SDK podhledů

 Montáž rastrů SDK podhledů

Montáž rastrů SDK podhledů

Zaklopení podhledů SDK deskami

Zaklopení podhledů SDK deskami

Zaklopení podhledů SDK deskami

Zaklopení podhledů SDK deskami

Pokládka ker. dlažby v kuchyni

Hydroizol. stěrky v místě budoucí vany

Provádění ker. obkladů

Provádění ker. obkladů

Provádění ker. obkladů

Položení připojení elktřiny

 Přívod elektřiny do budoucího pilíře

Výkop rýhy v komunikaci pro připojení vody a kanalizace

Zabezpečení výkopu

Hutnění podloží před osazením revizní šachty kanalizace

Provedení navrtávky nové vodovodní přípojky

Pohled na přípojku vody a kanalizace

Pohled na přípojku vody a kanalizace

Betonáž dna kanalizační šachty a vodoměrné šachty

Osazení kanalizační a vodoměrné šachty

Obsyp přípojek a hutnění po vrstvách

Výkop rýhy pro připojení kanalizace mezi RD a revizní šachtou

Napojení vody

Rýhy v místě připojení šachet

Revizní šachta kanalizace na trase vnitřní kanalizace

Zaústění potrubí do kanalizační šachty

Pohled do výkopu před zapískování potrubí

Dokončení připojení, urovnání pláně

Dokončení připojení, urovnání pláně

Pokládka el. podlahových topných rohoží

 Montáž krbové vložky

Pokládka vinylových podlah

Pohled na krbovou obestavbu

Pohled na krbovou obestavbu

Pohled na krbovou obestavbu

Dokončení krbové obestavby

Dokončení krbové obestavby

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

Pohled do bednění s vymezením výšky zálivky PVC rohovou lištou

Osazení poštovní schránky s el. vrátným do bednění

Pohled na dokončenou ŽB stěnu

Pohled na dokončenou ŽB stěnu

Pohled na dokončenou ŽB stěnu

Pohled na dokončenou ŽB stěnu

Montáž elektroinstalace pojezdu vjezdové brány a el. vrátného

Montáž elektroinstalace pojezdu vjezdové brány a el. vrátného

 Číslo popisné - na betonovou zeď stylově v betonovém provedení :)

 Číslo popisné - na betonovou zeď stylově v betonovém provedení :)

 Výkop koupacího jezírka

  Výkop koupacího jezírka

  Výkop koupacího jezírka

  Výztuž základové desky jezírka vč. osazení vpustí

  Výztuž základové desky jezírka

 Betonáž základové desky jezírka

 Betonáž základové desky jezírka

 Montáž zdiva BD

 Montáž zdiva BD

 Výkop příbřežní zóny - mělčiny

 Pohled na jezírko vč. dokončené příbřežní mělčiny

 Pohled na jezírko vč. dokončené příbřežní mělčiny

 Pohled na jezírko vč. dokončené příbřežní mělčiny

Vytvoření zálivu pro osázení leknínů

 Vytvoření zálivu pro osázení leknínů

 Montáž filtrační jednotky

 Montáž technologické jednotky

 Vyrovnání povrchu příbřežní zóny

 Vyrovnání povrchu příbřežní zóny

 Přestěrkování vnitřních povrchů jezírka stavebním lepidlem

 Přestěrkování vnitřních povrchů jezírka stavebním lepidlem

 Přestěrkování vnitřních povrchů jezírka stavebním lepidlem

 Montáž geotextilie

 Montáž geotextilie

 Pohled na svařené jezírkové folie

 Pohled na svařené jezírkové folie 

 Pohled na svařené jezírkové folie

 Pohled na svařené jezírkové folie

 Ukončení okraje jezírka obsypem kamenivem

 Ukončení okraje jezírka obsypem kamenivem

 Dokončení obsypu jezírka

 Dokončení obsypu jezírka

 Přivezli nám zahradu

 Stromy připravené k výsadbě

 Provádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

 Provádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

 Provádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

 Provádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

 Montáž modřínových terasových prken

 Montáž modřínových terasových prken

 Betonové vyrovnávací podklady nosného roštu terasy

 Betonové vyrovnávací podklady nosného roštu terasy

 Betonové vyrovnávací podklady nosného roštu terasy

 Montáž modřínových terasových prken

 Provedení v místě francouzského okna

 Montáž modřínových terasových prken

 Montáž modřínových terasových prken

 Montáž modřínových terasových prken

 Montáž modřínových terasových prken

 Obklad modřínovými prkny vyvýšené části jezírka - chrliče vody

 Obklad modřínovými prkny vyvýšené části jezírka - chrliče vody

 Zaústění dešťové kanalizace do jímky 6,5m3

 Připravená jáma pro osazení jímky

 Přesun jímky

 Osazená a obsypaná jímka připojená na dešťovou kanalizaci 

 Osazená a obsypaná jímka připojená na dešťovou kanalizaci 

 Přepad jímky do vsakovací jámy

 Pohled na dokončené jezírko

 Pohled na dokončené jezírko

 Pohled na dokončené jezírko

 Pohled na dokončené jezírko

 Pohled na dokončené jezírko

 Hloubení stavební jámy sklepa

 Hloubení stavební jámy sklepa

 Hloubení stavební jámy sklepa

 Příprava štěrkového podkladu

 Výztuž desky kari sítěmi ve dvou vrstvách

 Betonáž základové desky

 Betonáž základové desky

 Dokončená betonáž

 Dokončená betonáž Montáž bentonitového pásu do první ložné spáry

 Montáž bentonitového pásu do první ložné spáry

 Montáž bentonitového pásu do první ložné spáry

 Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 Dokončené zdivo BD před betonáží

 Přechod podsklepené části na nepodsklepenou

  Přechod podsklepené části na nepodsklepenou

 Základové pasy před betonáží

 Základové pasy před betonáží

 Vázání výztuží ŽB stěn

 Vázání výztuží ŽB stěn

 Přechod mezi stropem podsklepené a základem nepodsklepené části

 Základové konstrukce

 Pás bentonitu

 Výztuže ŽB stropu

 Výztuže ŽB stropu

 Výztuže ŽB stropu

 Výztuže ŽB stropu

 Betonáž stropu

 Betonáž stropu

 Betonáž stropu

 Betonáž stropu

 Bednění ŽB stěn

 Bednění ŽB stěn

 Bednění ŽB stěn

 Bednění ŽB stěn

 Bednění ŽB stěn

 Odbedňování - I. etapa

 Bednění ŽB stěn II. etapa

 Bednění ŽB stěn II. etapa

 Bednění ŽB stěn II. etapa

 Odbedňování II. etapa

 Odbedňování II. etapa

 Odbedňování II. etapa

 Pohled na dokončené ŽB stěny

 Zateplení mezi vytápěnou a nevytápěnou částí

 Pohled na dokončené ŽB stěny

 Pohled na dokončené ŽB stěny

 Svislé hydroizolace 1PP

 Svislé hydroizolace 1PP

 Ošetření prostupu

 Obsypy 1PP

 Provádění svislých hydroizolací

 Schodiště 1PP po betonáži

 Schodiště 1PP po betonáži

 Výztuž podlahové desky

 Výztuž podlahové desky

 Výztuž podlahové desky

 Leštění betonové podlahy

 Leštění betonové podlahy

 Bednění stropu 

 Bednění stropu

 Bednění stropu

 Bednění stropu

 Bednění stropu

 Bednění stropu

 Výztuž stropu

 Výztuž stropu

 Výztuž stropu

 Výztuž stropu / vytvoření prostupu pro střešní okno

 Plastová lišta pro sražení hran betonu v místě střešního okna

 Výztuž stropu

 Boční bednění stropu, připraveno na betonáž

 Strop po odstranění bočního bednění

 Strop po odstranění bočního bednění

 Sbíjené příhradové vazníky

 Sbíjené příhradové vazníky

 Pobití vazníků prkny

 Pohled na stavbu

 Montáž střešního okna

  Montáž střešního okna

 Pohled na strop po odbednění

  Pohled na strop po odbednění

  Pohled na strop po odbednění

  Pohled na strop po odbednění

 Pohled na stavbu

 Montáž střešní krytiny PVC foliíí

 Provedení v místě okna

 Provedení v místě okna

 Montáž dveří / oken

 Montáž dveří / oken 

 Místnost po vylití podlah / vzduchotěsné podhledy

 Místnost po vylití podlah / vzduchotěsné podhledy

 Místnost po vylití podlah / vzduchotěsné podhledy

 Systémové prostupy pro kabely osvětlení vzduchotěsným podhledem

 Vodotěsné ošetření připojovací spáry podkladního profilu vchodových dveří

 SDK podhledy 

 SDK obestavba WC

 SDK obestavba WC 

 Izolace příček WC


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont