Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 17

Fotogalerie nízkoenergetický RD Plzeň-jih

Zahájení stavby - vyhloubení stavební jámy a její vysvahování

Zahájení stavby - vyhloubení stavební jámy a její vysvahování

Hloubení opěrných základových pasů

Vyrovnávací bet. potěr v základu před vyvázáním výztuží

Vyarmování a vybednění severního základového pasu

Vyarmování a vybednění severního základového pasu

Provedení prostupů drenáží a zabednění jižního základového pasu

Provedení prostupů drenáží a zabednění jižního základového pasu

Betonáž základových pasů

Betonáž základových pasů

Betonáž základových pasů

Vysvahování okrajů stavební jámy pro vedení drenáží a ukládání geotextilie

Odbednění základových pasů a montáž drenáží vč.obsypu

Odbednění základových pasů a montáž drenáží vč.obsypu

Montáž rozvodů kanalizace

Obsyp kanalizace pískem a hutnění první vrstvy drceného kameniva

Obsyp kanalizace pískem a hutnění první vrstvy drceného kameniva

Montáž odvětrání radonu a zásyp drtí

Montáž odvětrání radonu a zásyp drtí

Vyrovnání a hutnění druhé vrstvy zásypu drtí

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

Betonáž podkladního betonu

Betonáž podkladního betonu

Rozmísťování výztuže první vrstvy základové desky

Rozmísťování výztuže první vrstvy základové desky

Vázání výztuží první vrsty

Vázání výztuží první vrsty

Příprava UTH pro druhou vrstvu výztuže

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Vývody kanalizace pod horní úrovní základové desky

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Ohřívání ranní námrazy na výztuži před betonáží

Podlití výzuží základové desky betonem

Betonáž základové desky

Dokončení betonáže

Pohled na dokončenou základovou desku po odbednění

Pohled na dokončenou základovou desku po odbednění

Vývody kanalizace pod horní úrovní základové desky po betonáži

Dopojení drenáží v severní části základové desky

Obsyp drtí

 Osazení a obetonování drenážní revizní šachty

Pohled do revizní šachty drenáže

Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

 Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

Návoz bednění 

Armování stěn 1PP

Armování stěn 1PP

Ukončení výztuží v místě parapetu

Spodní výztuž překladů

Provádění rozvodů elektroinstalace

Provádění rozvodů elektroinstalace

Montáž bednění stěn 1PP

 Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Dokončování bednění stěn 1PP

Dokončování bednění stěn 1PP

Dokončení výztuží stěn 1PP

Použití šikmých vzpěr k vyrovnání bednění a stabilizaci

Bednění oken

Bednění dveří

Betonáž stěn 1PP

Betonáž stěn 1PP

Betonáž stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

 Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

 Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

Úprava přechodu mezi svislou a vodorovnou hydroizolací vloženým přechodovým klínem

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Montáž XPS zateplení suterénního zdiva

Natažení nopových folií před betonáží připojených základových pasů

Bednění základových pasů

Pohled do základové spáry

Pohled do základové spáry

Bednění základových pasů

Dokončená betonáž

Dokončená betonáž

Bednění stropní konstrukce

Bednění stropní konstrukce

Bednění stropní konstrukce

Bednění stropní konstrukce

Bednění schodiště

Bednění schodiště

Stávající rozestavěnost

Stávající rozestavěnost

Montáž zdiva BD základů zadní části RD

Montáž zdiva BD základů zadní části RD

Natažení nopových folií na suterénní stěně podsklepené části RD

Výkop základových pasů zadní samostatné přístavby RD

Montáž zemnícího pásku

Provázání stropní desky a části základové desky RD

Dokončení bednění a výztuží stropní desky 1PP

Dokončení bednění a výztuží stropní desky 1PP

Pohled na vybedněné schodiště

Bednění základových pasů

Betonáž stropní desky

Štěrkování pod základovou deskou 1NP vč. odvětrání radonu

Pohled na výztuže podkladního betonu

Zdění 1NP

Zdění 1NP

Zdění 1NP

Zalití základových pasů přístavby vstupu

Penetrace podkladního betonu

Pohled na zdivo 1NP na základové zdivo přístavby vstupu

Pohled na zdivo 1NP

Pohled na zdivo 1NP

Pohled na zdivo 1NP

Pohled na zdivo 1NP

Vázání výztuží základové samostatné základové desky zadní části 1NP

Vázání výztuží základové samostatné základové desky zadní části 1NP

Zásyp prostoru se zhutněním mezi základovými zdmi základové desky vstupu

Oddělení dvou částí RD dilatací

Vázání výztuží základové desky vstupu

Dokončená betonáž základových desek

Dokončená betonáž základových desek

Dokončená betonáž základových desek

Zakládání zdiva na IZO bloku

Výztuž a bednění ŽB pilířů

Výztuž a bednění ŽB pilířů

Betonáž pilířů

Dokončené pilíře po odbednění

Zahájení bednění stropu 1NP

Zazdívání dveřního pouzdra

Zazdívání dveřního pouzdra

Zabedněná plocha první části stropu 1NP

Zabednění a uložení výztuží do průvlaků

Zabednění a uložení výztuží do průvlaků

Pohled na bednění průvlaků

Pohled na bednění průvlaků

Pohled na bednění průvlaků

Pohled na stávající rozestavěnost

Montáž výztuže stropní desky

Montáž výztuže stropní desky a průvlaku

Splašková a dešťová kanalizace + připojení vody

Splašková a dešťová kanalizace + připojení vody

Splašková a dešťová kanalizace + připojení vody

Vodoměrná a kanalizační šachta

Vodoměrná a kanalizační šachta

Dokončení výztuže stropů 1NP

Montáž Isokorbů ve stropní konstrukci

Montáž Isokorbů ve stropní konstrukci

Dokončení výztuže stropů 1NP

Betonáž dna drenážní šachty

Drenážní šachta

Vodoměrná a kanalizační šachta

Nádrž na dešťovou vodu

Betonáž stropu 1NP

Betonáž stropu 1NP

Nosníky Isokorb po betonáži

Montáž bednění stěny z pohledového betonu

Montáž bednění stěny z pohledového betonu

Montáž bednění stěny z pohledového betonu

Pohled na stavbu

Pohled na stavbu

Přepad z nádrže dešťové vody do vsakovací jámy

Překrytí vsakovací jámy geotextilií

Vázání první vrstvy výztuží druhého stropu 1NP

Odbedněná stěna z pohledového betonu

Odbedněná stěna z pohledového betonu

Bednění stropu nad vstupem

Dokončená výztuž druhého stropu 1NP

Dokončená výztuž druhého stropu 1NP

Pohled na stavbu před betonáží

Terénní úpravy v zadní části pozemku

Terénní úpravy v zadní části pozemku

Dokončená betonáž stropů 1NP

Dokončená betonáž stropů 1NP

Navaření svislých hydroizolací na soklové části zdiva

Navaření vodorovných hydroizolací (parozábran) na střeše 1NP

Pohled na terénní úpravy

Pohled na terénní úpravy

Zakládání zdiva příček

Zdivo příček

Zdivo příček

Zakládání zdiva atiky z tvárnic Ytong

Provádění zdiva atiky z tvárnic Ytong

Dokončení nosného zdiva 2NP

Dokončení nosného zdiva 2NP

Bednění schodiště do 2NP

Výztuže a bednění schodiště do 2NP

Výztuže a bednění schodiště do 2NP

Bednění ŽB peroutka ve 2NP

Pohled do bednění

Betonáž schodiště

Betonáž schodiště

Pohled na odbedněný strop 1NP

 Pohled na odbedněný strop 1NP

 Pohled na stavbu ze zahrady

 Bednění stropu 2NP

 Pohled na bednění stropu z terasy

 Bednění stropu 2NP

 Výztuž spojitého překladu

 Pohled ze stropu na terasu 1NP

 Dokončení výztuže stropu

 Dokončení výztuže stropu

Betonáž stropu 2NP

 Betonáž stropu 2NP

 Pohled na odbedněné schodiště

 Pohled na odbedněné schodiště

 Pohled na odbedněné schodiště

 Založení schodiště na IZO bloku

 Vyhloubení koupacího jezírka

 Vyhloubení koupacího jezírka

 Dokončené jezírko

 Stropy 2NP po odbednění

 Stropy 2NP po odbednění

provádění příček ve 2NP

 provádění příček ve 2NP

  Provedení olocení pozemku

 Provedení olocení pozemku

 Prostup komínu ve vložce z pěnoskla střešním pláštěm

 Prostup komínu ve vložce z pěnoskla střešním pláštěm

 Obklad atiky 2NP deskami XPS

 Podlepení atiky fasádními deskami EPS a vytvoření spádu pod oplechováním atiky

 Zaklopení horní části atiky deskami XPS

 Zaklopení horní části atiky deskami XPS

 Zaklopení horní části atiky OSB deskami pod oplechování

 Těsnění kabelových prostupů před montáží zateplení střešního pláště

 Provedení otvoru pojistného přepadu

 Montáž zateplení střešního pláště

 Prostup komínu v zatepleném střešním plášti

 Kotevní místo pro budoucí anténní tyč

 Dopojení odpadů

 Nakotvení desky pro uchycení antény do střešního pláště

 Osazení komínu nad střechou

 Montáž geotextilie a rohových poplastovaných lišt

 Montáž geotextilie a rohových poplastovaných lišt

 Pohled na oplechování atiky

 Pohled na oplechování atiky

 Pohled na oplechování atiky

 Příprava atiky střechy 1NP

 Zateplení základů a soklové části deskami XPS

 Zateplení základů a soklové části deskami XPS

 Zateplení základů a soklové části deskami XPS

 Provádění střechy 1NP

 Provádění střechy 1NP

 Provádění střechy 1NP

 Provádění střechy 1NP

 Provádění střechy 1NP

 Pohled na výztuže železobetonové opěrné zdi

 Pohled na výztuže železobetonové opěrné zdi 

 Provedení dilatační spáry v ŽB opěrné zdi

 Pohled na výztuže železobetonové opěrné zdi 

 Bednění monolitické opěrné zdi

 Bednění monolitické opěrné zdi

 Bednění monolitické opěrné zdi

 Pohled na dokončenou železobetonovou opěrnou zeď

 Pohled na dokončenou železobetonovou opěrnou zeď

 Pohled na dokončenou železobetonovou opěrnou zeď

 Natažení nopových folií a odvodnění opěrné zdi před zásypem

 Napojení drenáží na kanalizaci

 Provádění rozvodů vody a elektro na zahradě

 Provádění rozvodů vody a elektro na zahradě

 Provádění rozvodů vody a elektro na zahradě

 Plynová přípojka

 Přívod elektro k budoucím vratům a vrátkům

 Provádění terénních úprav a obsypů okolo RD

 Provádění terénních úprav a obsypů okolo RD

 Montáž střešního okna do střešního pláště

 Montáž střešního okna do střešního pláště

 Montáž oken v 1PP

 Montáž oken v 1PP

 Montáž hromosvodu v izolované chráničce pod fasádou

 Montáž hromosvodu v izolované chráničce pod fasádou

 Pohled na stavbu

 Pohled do zbudované instalační šachty zahradních rozvodů vody a elektro

 Provádění terénních úprav okolo RD

 Provádění terénních úprav okolo RD

 Provádění terénních úprav okolo RD

 Provádění terénních úprav okolo RD

 Montáž oken ve 2NP

 Montáž oken ve 2NP

 Montáž oken ve 2NP

 Fasáda - lepení EPS

 Fasáda - lepení EPS

 Montáž oken

 Pohled na stavbu od jihu

 Montáž vtoku zastřešení vstupu před zateplením fasády 

 Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 Pohled na boční vedení žaluzie

 Montáž HS portálu

 Montáž parapetů

 Parapet připravený k osazení

 Těsnění v místě podkladních profilů vchodových dveří

 Obklad špalety XPS 20mm

 Obklad špalety XPS 20mm

 Dokončování zateplení po montáži kastlíků žaluzií

 Ukončovací lišta na připojení k oplechování střešní atiky

 Osazení tepelně izolačních prvků Compacfoam pro připojení terasy

 Natahování perlinky do tmele

 Zateplení minerální vatou pod přesahem stropu. Pohled na řešení prostupů instalací.

 Instalační prostupy zateplovacím systémem (VZT, centrální vysavač, tepelné čerpadlo)

 Zateplení minerální vatou, soklová část tvořena XPS

 Nastěrkovaná východní fasáda

 Napenetrovaná východní fasáda

 Napenetrovaná východní fasáda

 Montáž EPS ve skladbě podlah

 Montáž EPS ve skladbě podlah

 Montáž EPS ve skladbě podlah, zásyp vedení instalací liaporem

 Pohled na instalace před provedením skladby

 A pohled po montáži EPS se zásypem vedení instalací liaporem

 A pohled po montáži EPS se zásypem vedení instalací liaporem

 Těsnění podkladních profilů vchodových dveří před betonáží podlah

 Těsnění podkladních profilů vchodových dveří před betonáží podlah

 Montáž rozvodů podlahového vytápění

 XPS ve skladbě podlahy v místě budoucího krbu

 Betonáž podlah

 Betonáž podlah

 Betonáž podlah

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Montáž folie na zateplené fasádě s laťovým roštem

 Bednění ostění garážových vrat ve větrané fasádě

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Montáž rastru provětrávané fasády

 Pohled na zateplenou severní fasádu

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Zateplení stěn v místě terasy

 Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 Obklad fasády profily ze sibiřského modřínu

 Obklad fasády profily ze sibiřského modřínu

 Napojení modřínového obkladu na fasádu zateplenou EPS

Obklad fasády - pohled ze zahrady

 Obklad fasády - pohled ze zahrady

 Provedení detailu na nároží

 Obklad špalety s drážkou pro vedení předokenní žaluzie

 Zabudované kotevní prvky Compacfoam

 Obklad fasády - pohled z ulice

 Obklad fasády - pohled z ulice

 Provedení prostupů pro vedení VZT

 Zatažení prostupů perlinkou do tmele

 Montáž vnitřních parapetů

 Provádění strojní omítek

 Provádění strojní omítek

 Zakrytí stropů při provádění omítek pro zachování pohledovýchbetonů v interieru

 Pohled na dokončené omítky

 Leštěné betonové podlahy v 1PP -  betonáž

 Leštěné betonové podlahy v 1PP -  betonáž

 Leštěné betonové podlahy v 1PP -  výztuže

 Prořezávání dilatačních spár

 Prořezávání dilatačních spár

 Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 Čištění betonových stropů a stěn v 1PP

 Natahování šlechtěných omítek

 Natahování šlechtěných omítek

 Detail v místě parapetu a bočního vedení předokenní žaluzie

 Detail připojení omítky k oplechování atiky

 Pohled na stavbu po dokončení fasády

 Pohled na stavbu po dokončení fasády

 Betonáž terasy

 Betonáž terasy

 Betonáž terasy

 Pohled na stavbu po dokončení fasády

 Pohled na stavbu po dokončení fasády

 Pohled na stavbu po dokončení fasády

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 Montáž nerezového zábradlí po obvodě atiky střechy 1NP

 Montáž nerezového zábradlí po obvodě atiky střechy 1NP

 Provádění "zelené střechy"

 Provádění "zelené střechy"

 Výkop základových pasů pro betonové pilíře oplocení pozemku

 Výkop základových pasů pro betonové pilíře oplocení pozemku

 Výkop základových pasů pro betonové pilíře oplocení pozemku

 Betonáž základových pasů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Vytvoření otvorů v plotové zdi

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Pohled do bednění s připravenými otvory

 Pohled do bednění s připravenými otvory

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Pohled do pilíře s přípravou elektro pro zvonek

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Pohled do bednění s přípravou elektro

 Betonáž pilířů

 Betonáž pilířů

 Pohled na dokončenou "zelenou střechu"

 Pohled do pilíře s přípravou elektro pro zvonek a schránkou na dopisy

 Pohled na dokončené monolit. pilíře

 Pohled na dokončené monolit. pilíře

 Pohled na dokončené monolit. pilíře

 Pohled na dokončené monolit. pilíře

 Pohled na dokončené monolit. pilíře


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont