Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 6

Fotogalerie - pasivní dům Dobřany

 Pohled na vyhloubenou stavební jámu s po obvodě vyspádovanými rýhami pro uložení drenážního systému

 Pohled na provádění rozvodu kanalizace pod základovou deskou a navážení drceného kameniva

 Pohled na provádění rozvodu kanalizace pod základovou deskou a navážení drceného kameniva

 Nezbytné ošetření spojů na zemnícím pásku FeZn

 Pohled na závoz drceného pěnoskla před jeho uložením pod základovou desku

 Důkladný obsyp ležatých rozvodů kanalizace

 Pohled na celkovou rozpracovanost - hutnění poslední plochy podsypu drceným kamenivem, uložení geotextilie, navážení první vrstvy pěnoskla

 Hutnění druhé vrstvy pěnového skla

 Ochrana vývodu zemnícího pásku

 Celkový pohled na pokračující práce, bednění desky, spodní výztuž desky 

 Pohled na rozpracované bednění základové desky a spodní výztuž desky

 Montáž druhé vrstvy výztuže základové desky

 Použít kus dřevěné latě jako distanční podložku pod první vrstou kari sítí je zcela vyloučené - nutno vyměnit

 Dokončení armování základové desky

 Probíhající betonáž - čekání na beton

 Deska je zabetonována, na ochranu proti mrazům byla shora zakryta folií

 Odkrytí a odbednění základové desky. Dále bude provedeno očištění bočních stěn desky pro možnost bezvadného napojení zateplení soklu XPS na vrstvu pěnoskla bez tepelných mostů

 Pohled do vyhloubené vsakovací jámy

 Pohled do částečně zasypané vsakovací jámy, do vsakovací jámy bude zaústěno drenážní potrubí, překryto geotextilií a dosypáno vytěženou zeminou

 Montáž vodoměrné a kanalizační šachty

 Sondou zjištěno vadné provedení vodovodní přípojky, obalení potrubí geotextilií a obsypání zeminou je nedostatečné, nutno odkopad, podsypat pískem, znovu položit a zapískovat. Výkop zasypat vytěženou zeminou a hutnit po vrstvách.

 Napojení revizní šachty systému odvodnění podloží základové desky

 Hutnění zásypu po vrstvách

 Usazování sběrné jímky dešťových vod

 Napojení přepadu sberné jímky do systému odvodnění a vsakovací jámy

 Pohled na dokončenou spodní stavbu a čekání na jaro než budeme moci začít zdít.

 Penetrace podkladu pro natavení pásů vodorovných hydroizolací pod zdivem

 Natavování pásů živičné hydroizolace

 Dodávka vápenopískových bloků Kalkasandstein

 Zakládání zdiva

 Pohled na zdivo

 Zdění rohů na tupo s vložením připojovacích plechů

 Pohled na instalované připojovací plechy na styku obvodové a střední nosné stěny

 Průběh zdění

 Průběh zdění

 Průběh zdění

 Průběh zdění

 Osazen skrytý průvlak HEB 220, co nevidět budeme montovat stropní konstrukci

 Zdění na tupo, promaltování svislých spár nad překlady, vše zcela dle předepsaných technologických postupů Kalksandstein

 Dodávka stropního systému  Betoné stavby Klatovy pro 1NP, pohled na nosníky před jejich roznesením

 Probíhající práce na zdivu schodišťového prostoru

 Vadné namaltování v místě připojovacího plechu - tento je potřeba ukládat vždy z plna do lepidla

 Správné namaltování

 práce na schodišťovém prostoru

 Probíhající montáž stropní konstrukce

 Napojení výztuže schodišťového ramene do stropní konstrukce, v místě napojení je nutné doplnit další příložky

 HEB 220 jako skrytý průvlak ve stropní konstrukci

 Stropní nosníky uložené v budoucím železobetonovém překladu který se bude betonovat současně se stropní konstrukcí

 Dokončení montáže stropní konstrukce - výztuž věnců v místě skrytého průvlaku

 Napojení schodiště na stropní konstrukci

 Provázání stropní konstrukce v místě skrytého průvlaku navrtáním otvorů a protažením výztuží do obou polovin stropu

 Uložení stropních nosníků do želbet. nadokenního překladu - zmonolitnění stropu a překladu v jednom pracovním procesu

 Celkový pohled na strop

 Celkový pohled na stávající rozestavěnost

 Betonáž stropní konstrukce

 Betonáž stropní konstrukce

 Vibrování betonu ve stropních trámcích, železobetonových věncích apod..

 Pohled na zabetonovanou a srovnanou část stropu

 Dodávka zdiva pro 2NP

 Pohled na ŽB monolitické schodiště

 Zakládání zdiva 2NP

 Zakládání zdiva 2NP

 Průběh prací při zdění 2NP

 Zaměření výplní otvorů, ukázka možného dřevohliníkového profilu dodavatele

 Pokračující zdění 2NP

 Uliční pohled na dokončený obvodový plášť RD

 Montáž filigránových stropních panelů

 Pohled na detail osazování do lepidla

 Montáž filigránových stropních panelů

 Vytvořený podhled ve 2NP

 Natažení okenních špalet stavebním lepidlem pro možnost vzduchotěsného napojení okenní výplně

 Natažení okenních špalet stavebním lepidlem pro možnost vzduchotěsného napojení okenní výplně

 Filigránová stropní konstrukce 2NP před betonáží

 Filigránová stropní konstrukce 2NP před betonáží

 Filigránová stropní konstrukce 2NP před betonáží

 Stropní konstrukce 2NP po zabetonování

 Navaření živičných hydroizolací

 Probíhající montáž konstrukce atiky

 Probíhající montáž konstrukce atiky

 Dokončení atiky

 Pohled na konstrukci atiky v detailu před montáží zateplení střešního pláště

 Pohled na rodinný dům po dokončení atiky

 Montáž první vrstvy zateplení střešního pláště

 Montáž souvrství zateplení střešního pláště se spádovými klíny u budoucího žlabu

 Vytvoření přesahu střechu přířezy z OSB desek zapoštěnými v zateplní střešního pláště a budoucí fasády

 Bednění atiky na přesahu střechy

 Napojení zateplení střešního pláště na zateplení atiky

 Montáž střešní podkačírkové PVC Folie

 Napojení PVC folií na atiky

 Napojení PVC folií na atiky

 Montáž PVC folií v místě okapového žlabu

 Pohled na provádění izolací plochy celé střechy

 Pokládka geotextilie pod přitěžovací vrstvu kačírkem

 Montáž kačírkové lišty

 Izolace antenního prostupu

 Provedení přitěžovací vrstvy kačírkem

 Dokončení zdiva příček

 Přestěrkování plochy zdiva v místě instalací - zajištění vzduchotěsnosti objektu

 Osazování podkladních purenitových profilů předsazené montáže oken. Nanesení těsnící komprimační pásky na připojovací spáře 

 Nanesení Illbruck těsnícího tmelu a těsnící komprimační pásky na purenitovém profilu před osazením okenního rámu

 Boční kotvení rámů do zdiva

 Vnitřní těsnící páska Ilbruck před přilepením ke stěrkou vyrovnanému podkladu

 Pohled na předsazenou montáž rámů oken

 Pohled na předsazenou montáž rámů oken

 Použití podkladních purenitových profilů i u běžných oken

 Celkový pohled na probíhající předsazenou montáž oken

 .... a zítra začínáme se zateplením fasády

 Prvotní utěsnění připojovací spáry z interieru těsnící páskou Illbruck a Air stop tmelem

  Prvotní utěsnění připojovací spáry z interieru těsnící páskou Illbruck na styku podkladního Purenitového panelu a vodorovné hydroizolace

  Prvotní utěsnění připojovací spáry z interieru těsnící páskou Illbruck a Air stop tmelem v místě překladu

 Provádění vnitřních rozvodů vzduchotechniky. Utěsnění spáry mezi filigránovými panely před montáží vzduchotechniky stavebním lepidlem - tyto prvotní těsnící kroky je vždy lépe dělat před zahájením provádění instalací když je k nim ještě dobrý přístup

 Provádění vnitřních rozvodů vzduchotechniky

 Na vadné napojení izolace na přechodové prvky vzduchotechniky byl dodavatel při provádění prací upozorněn. Vždy je nutné dbát na vytažení vnitřní folie a její parotěsné napojení na pevné části VZT tak, aby bylo zabráněno pronikání případné vzdušné vlhkosti, vzniku kondenzace a vlhnutí tepelné izolace

 Montáž předokenních žaluziových kastlíků

 Pohled na kotvení žaluziových kastlíků do zdiva

 Doplnění předokenních boxů o boční vedení žaluzií. Bohužel dodavatel dodal systém v chybné tloušťce a celá dodávka se bude opravovat.

 Zahájení zateplovacích prací. První vrstva v soklové části RD - EPS Perimetr tl. 180mm

 Převazba na pero a drážku - eliminace tepelných mostů

 Montáž šedého EPS tl. 300mm. Systém celoplošného lepení na napenetrovaný podklad bez kotvení hmoždinkami - eliminace teplených mostů i snížení investičních nákladů.

 Pokračující montáž kontaktního zateplení RD s patrným prostupem VZT - nasávání

 Montáž rozvodů elektro - protahování instalačními elektrokanály

 Montáž rozvodů elektro - protahování instalačními elektrokanály

 Montáž rozvodů elektro - protahování instalačními elektrokanály

 Pohled na zateplenou severní fasádu. Na spodní části je patrná deska XPS zalícovaná s vnějším zateplením stěn RD

 Provedení v místě plastových oken na severní straně kde nejsou použity žaluziové kastlíky s bočním vedením

 Detail provedení v soklové části kde je XPS ve dvou vzájemně se překrývajících vrstvách. Pod spodním okrajem je zřejmé pěnosklo, kdy se volná spára dále dosype aby tepelně izolační obálka proběhla až k základové spáře bez přerušení

 Detail přímého napojení tepelných izolací střešního pláště na zateplení fasády

 Celkový pohled na zateplenou severní fasádu

 Obroušená a zarovnaná plocha připravená pro natažení perlinky do tmele

 Natažení perlinky do tmele Weber Klasik

 Použití připojovacích parapetních profilů pro inteligentní ukončení omítky v místě napojení na budoucí parapet

 Použití stejných profilů i při napojení na klempířské konstrukce

 Provádění vnitřních rozvodů zdravotechniky

 Provedení ZTI včetně rozvodů vody

 Provedení ZTI včetně rozvodů vody

 Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek na zdivu vnějšího pláště pod budoucími SDK konstrukcemi

 Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek na zdivu vnějšího pláště pod budoucími SDK konstrukcemi

 Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek u paty zdiva obvodového pláště RD pod budoucími podlahami

 Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek pod stropní konstrukcí u obvodového pláště RD pod budoucími SDK podhledy

 Těsnění prostupů kabelového vedení u paty zdiva nanesením hydrostěrky

  Důsledné těsnění prováděné skladby EPS podlah

 Ukončení skladby v místě vchodových dveří - dokončení bude provedeno po osazení vchodových dveří

 Příprava podkladu před betonáží podlah. Po levé straně je patrné nanesení hydrostěrky u paty obvodové části zdiva

 Příprava podkladu před betonáží podlah

 Betonáž podlah

 Betonáž podlah

 Betonáž podlah. 145m2 za 4hodiny, to je slušný výkon.

 Pohled na dokončenou betonáž podlah

 Pohled na dokončenou betonáž podlah

 Provedení výškových rozdílů jednotlivých betonových potěrů v závislosti na budoucím použití různých podlahových krytin, které na povrchu proběhnou v jedné rovině

 Pohled na napojení zateplovacího systému a předsazenou montáž oken

 Přípravené uložení pro osazení venkovních parapetů

 Vynechaná kapsa v zateplovacím systému pro osazení nosného tepelně izolačního prvku pro ukotvení pergoly

 Pohled na tepelně izolační prvek pro ukotvení budoucí konstrukce pergoly - kotvení do fasády bez tepelných mostů

 Zateplovací práce v místě předsazených roletových kastlíků

 Vnější líc roletového kastlíku je mírně utopený oproti líci fasády - opatření dodavatele pro nešikovné zedníky kdyby měli křivé zdivo aby se eliminovali případné nerovnosti. To není náš případ a tak .....

 ..... musíme dolepovat a vymezovat prostor odpovídajícími přířezy z EPS

 Pohled na řešení zateplení a jeho připojení k atice

 Osazení vchodových dveří. Pohled na připojení do fasády a osazení na podkladním profilu z purenitu s vnějším lícem základové desky.

 Betonáž podlah probíhala před osazením vchodových dveří. Byl vynechán dostatečný prostor pro možnost provedení vzduchotěsných opatření na styku purenitu se základovou deskou a obvodovou zdí

 Pohled na připojení vchodových dveří do fasády

 Doplňkové opatření pro zajištění vzduchotěsnosti před prováděním omítek - přetažení těsnící pásky Illbruck hydrostěrkou

 Pohled na stávající rozpracovanost fasády

 Osazení závitové tyče na chemickou kotvu - kotvení pergoly přes tepelně izolační fasádní prvek

 Celkový pohled na přípravu pro kotvení pergoly bez tepelných mostů

 Osazení parapetu plastových oken na severní straně RD před začištěním

 Osazení parapetu dřevohliníkových oken na jižní straně RD před začištěním

 Dokončení montáže zateplení - pohled na plochu před přebroušením a natažením perlinky do tmele

 Pohled na detail: Osazení vchodových dveří na purenitu, zateplení základové desky a soklové části RD dvěma vrstvami XPS a napojení na fasádu ze šedého EPS tl. 300mm před zabroušením povrchu a natažením perlinky do tmele

 Dokončené osazení tepelně izolačních prvků pro přikotvení konstrukce pergoly před zakrytím perlinky v lepidle

 Správné osazení parapetu a připojení na připojovací parapetní profil

 Vadné osazení parapetu - dodavatel nevřízl drážku v připojovacím parapetním profilu pro zapuštění spodní lišty a nedošlo k těsnému připojení - nutno opravit

 Stříkání sádrovápenných omítek na napenetrovaný podklad

 Dokončení omítek stropních konstrukcí

 Dokončení omítek stěn

 Pohled na přípravu před nanesením omítek v místě oken

 Vzduchotěsné připojení VZT na odpadním potrubí. Ponaučení pro příští stavbu - nejprve udělat prostupy VZT, vzduchotěsně uzavřít, provést vnitřní omítky, dokončit montáž VZT potrubí vč. izolací. Takto se to jeví z mnoha důvodů ne zrovna ideální. Nutnou chránit potrubí před znečištěním omítkami, vzduchotěsný spoj na připojený izolaci také není zřejmě úplně ideální a nakonec potrubí často překáží při provádění omítek

 Dokončení fasády před natažením finálních strukturovaných omítek

 Dokončení fasády před natažením finálních strukturovaných omítek včetně penetrace podkladu západní stěny

 Pohled na detail dokončení a napojení vnitřních omítek na okenní rám

 Chybné dopojení vzduchotechniky po dokončení vnitřních omítek - netěsný spoj, dodavatel byl na vadné provedení upozorněn aby zjednal nápravu

 Chybné dopojení vzduchotechniky po dokončení vnitřních omítek - netěsný spoj, dodavatel byl na vadné provedení upozorněn aby zjednal nápravu

 Provádění finálních strukturovaných omítek

 Provádění finálních strukturovaných omítek

 Vsazení rámečku na vústění odpadního vzduchu do fasády

 K dokončení fasády zbývají již jen práce na soklové části RD

 Dnes 23.10. jsme provedli další velmi úspěšný Blower door test ....

  .... kdy jsme dosáhli hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

 Úklid pozemku, provedení základních terénních úprav

 Vyhloubení základových pasů pro přístavbu zahradního domku

 Vyhloubení základových pasů pro přístavbu venkovní terasy

Dnes nám byla dodána a připojena VZT jednotka Nilan VP 18 Compact K

Betonáž základů zahradního domku

Montáž základů z bednících dílců terasy

Betonáž základového pasu opěrné zdi budoucí zpevněné plochy stání pro OA

Betonáž základového zdiva zahradního domku

Provádění rastrů pro SDK podhled

Provádění rastrů pro obklad SDK deskami

Dodávka fotovoltaických panelů

Provedení hrubých terénních úprav a terasy za domem

Dokončení zkladové desky zahradního domku

Zateplení stoupacího potrubí kanalizace má dvojí důvod, jednak odhlučnění pro spodní podlaží a dále jako odstranění tepelného mostu

Provádění keramických obkladů

Provádění keramických obkladů


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont