Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 7

Fotogalerie - nízkoenergetický dům Šťáhlavy

  Zahájení výkopových prací. Skrývka v místě samostatně stojící kolny.

 Probíhající skrývka

v místě budoucího rodinného domu

 Pohled na vyhloubené základové pasy

 Nezbytné hutnění základové spáry

 Pohled na vyhloubené základové pasy

 Zakrytí základové spáry před případným deštěm

 Provádění vrtané studny

 Pohled na vyvrtanou studnu

 Ošetření spojkování na zemnícím pásku

 Bohužel nekvalitně - nutno natřít po celém povrchu, tedy i ze spoda

 Betonáž základových pasů. Použití pumpy u takto rozsáhlých základových konstrukcí je nezbytné.

 Pohled na probíhající betonáž.

 Zakládání první řady zdiva z bednících dílců

 Zakládání první řady zdiva z bednících dílců

 Vázání výztuží v rozích základového zdiva

 Vázání výztuží v místě napojení základového zdiva

 Napojení výztuží základového zdiva na budou armovaný želebet.základový pas

  Vytvoření prostupů pod základovými konstrukcemi - propojení tepelného čerpadla se zemním kolektorem

 Vyvazování železobetonového základového pasu

 Provázání výztuže základového zdiva z bednících dílců s výztuží železobetonového základového pasu

 Stávající rozpracovanost

 Napojení armovaného železobetonového základového pasu na základový pas z bednících dílců

 Napojení armovaného železobetonového základového pasu na základový pas z bednících dílců

 Prostupy elektro a vody uvnitř železobetonového základového pasu

 Prostupy dešťové a splaškové kanalizace v obvodovém základovém pasu

 Pohled na provedení prostupů mezi budoucím tepelným čerpadlem a zemním kolektorem

 Pohled na zabetonované základové zdivo

 Nelze obsypávat základové pasy zeminou bez zhutnění. Obsypy nutno po zalití pasů vybrat a poté obsypávat a hutnit po vrstvách.

 Montáž rozvodů kanalizace

 Rozšíření výkopu okolo základových pasů pro možnost důsledného zhutnění v celé výšce obsypu

 Zkouška těsnosti kanalizace - napuštění kanalizace vodou a sledování úbytku vody přes víkend - v tomto případě bez závad

 Hutnění podkladních vrstev

 Hutnění podkladních štěrkových vrstev

 Nepřijatelné provedení zateplení XPS mezi krytým garážovým stáním a vlastním RD

 Zaštěrkování a příprava distančních lišt.

 Není možné, aby druhá vrstva karisítí byla nad horním lícem bednění, když má být krytí výztuže betonem min. 20mm. Nutno předělat.

 Dokončení základových konstrukcí staveb přidružených k RD

 Těsnění prostupů v XPS

 Montáž XPS v soklové části RD před betonáží ŽB desky

 Vadné provedení - druhá vrstva karisítí není pod horním okrajem desky - nutno opravit

  Vadné provedení - druhá vrstva karistítí přesahuje horní okraj budoucí desky - nutno opravit

 Vadné provedení vyústění kanalizace ze základové desky - nelze provést důsledné oizolování prostupu. Nutno nastavit.

 Toto provedení je již v pořádku

 Přílišným vibrováním betonu došlo k vytažení cement. mléka na povrch desky a nyní se toto olupuje. Celý takovýto povrch je nutné důkladně oškrábat, očistit a napenetrovat hloubkovou penetrací.

 I po očištění a napenetrování povrchu desky lze stále najít místa kde není povrch v pořádku - nutno opravit.

 Po obvodě desky byla opravu jejího povrchu v pořádku a bylo možné jej napenetrovat asfaltovou penetrací

 Navařené pásy první vrstvy Glastek mineral

 Vadně vyvedený prostup kanalizace nelze oizolovat - nutno opravit

 Těsnění prostupů kanalizace

 Těsnění prostupů kanalizace

 Dokončené těsnění prostupů kanalizace

 Těsnění prostupů vody

 Provádění zdiva z tepelně izolačních cihelných bloků Porotherm T Profi

 Kombinace tepelně izolačních cihelných bloků se zdivem tl. 17,5cm které bude zateplené na vnějším líci pod budoucím dřevěným obkladem fasády

 Dokončení izolací prostupů

 Dokončení izolací prostupů

 Zdivo garáže

 Založení zdiva v soklové části

 Dokončování zdiva 1NP před prováděním ŽB monolit. stropu

 Dokončování zdiva 1NP před prováděním ŽB monolit. stropu

 Dokončování zdiva 1NP před prováděním ŽB monolit. stropu

_______________________________________________________________________________________________________

DAVEKO Plzeň s.r.o., firma se kterou nám již dlouho docházela trpělivost a kterou jsme nakonec museli bez pardonu ze stavby vyhodit. Nejen že hrubě nedodrželi termíny pro dokončení stavby, ale unavující byla i jejich neustálá nepřipravenost a neznalost projektu, nízká kvalita odváděných prací a neustálé svalování viny při jakémkoli problému na projektanta stavby či na mě, tedy stavebního dozora.

Spíše už snad jen pro pobavení ze zoufalství k jakému na stavbě při realizaci z jejich strany docházelo uvádím pro příklad několik fotografií z posledního dne kdy na stavbě se svými lidmi pracovali: 

 Pilíř mezi dveřmi a oknem v garáži - na čtyřech řadách cihel se byli schopni odklonit od svislice o bezmále 2cm.

 Stačila malá sonda do zdiva pomocí kladiva a majzlíku a hned bylo jasno. I přes výslovný zákaz používání přímých závěsů pro SDK konstrukce tyto na připojení zdiva použili. Kdyby je alespoň osadili kvalitně, ale .....

 to co je vidět na této a dalších fotkách mluví za vše. Jaká je funkce plechu který je v 1/2 přeštípnutý a do ziva jakkoli neukotvený nemůže být jasná snad ani tomu kdo to osazoval.

 A tohle ? Vtip, zoufalství, totální neschopnost ....

 dtto ..

 dtto ..

 Poslední fotka .... dále už nemá smysl cokoli dalšího uvádět a ztrácet nad touto firmou čas. Jaké z toho plyne ponaučení ? Pokud někde narazíte na DAVEKO PLzeň s.r.o., nenechte se oklamat milým ale falešným úsměvem p. Vejvančického, vezměte nohy na ramena a utíkejte co vám budou síly stačit, my to nestihli dostatečně brzy, po podpisu smlouvy už je bohužel trochu pozdě.

________________________________________________________________________________________________________

  Provádění drenáží

 Provádění drenáží

 Montáž bednění železobetonové stropní desky

 Montáž bednění ŽB stropní desky

 Montáž bednění balkonu železobetonové stropní desky

 Instalace zemního kolektoru tepelného čerpadla

 Pohled do rýhy - uložení zemního kolektoru tepelného čerpadla

 Dokončení hrubých terénních úprav pozemku se zahradním jezírkem

 Zakládání zdiva samostatně stojící kolny

 Dokončení zdiva kolny

 Dokončení zdiva kolny

 Pohled na aktuální rozestavěnost - zdivo garáže a v pozadí kolny

 Vyvazování výztuže ŽB věnců kolny

 Vyvazování výztuže ŽB věnců kolny

 Spádování podkladní vrstvy pro pokládku drenážního systému a příprava pro napojení dešťové kanalizace

 Provádění drenáží okolo RD. Pohled na revizní šachtu drenážního systému

 Zásypy okolo RD po provedení drenáží a napojení dešťové kanalizace

 Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 Konzole balkonu - úprava pohledových rohů a okapnice vložením plastových lišt

 Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 Montáž výztuží železobetonové stropní desky

 Probíhající hrubé terénní úpravy zahrady a zahradního jezírka

 Dokončení výztuží spodní desky stropu před betonáží

 Převázání výztuže věnců na rozích atiky

 Napojení věnců atiky přízemní části na věnce a průvlak patrové části RD

 Výztuž průvlaku

 Napojení výztuže atiky na výztuž průvlaku

 Prostupy kanalizace

 Prostupy el. vedení

 Bednění věnců kolny

 Kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, elektropřípojka

 Zásyp a hutnění rýhy s přípojkami

 Dokončení výztuží horní části stropní konstrukce vč. konzoly balkonu před betonáží

 Osazení tepelně izolačních nosníků Isokorb v konstrukci balkonu a napojení na výztuž stropu a balkonu

 Provedení příčné dilatační spáry v konstrukci balkonu

 Výztuž věnce tvořící atiku na zabetonované ploché střeše a napojení na výztuž věnců 1NP

 Výztuž věnce tvořící atiku na zabetonované ploché střeše před betonáží

 Pohled do bednění - provedení výztuže věnců a průvlaků kolny před betonáží

 Dokončená betonáž stropní konstrukce

 Příprava pro založení obvodového zdiva 2NP

 Založení první řady obvodového zdiva 2NP

Provádění zdiva 2NP

Pohled na stávající rozestavěnost - provádění zdiva 2NP

Výztuž věnce kolny v místě překladu na vraty

Výztuž v běžném věnci

Betonáž věnců

Odbednění věnců kolny

Odbednění věnců kolny

Odbednění věnců kolny

Provádění obvodového zdiva rodinného domu

Zateplení základových pasů zimní zahrady v místě přechodu na nezateplenou část budoucí letní kuchyně

Provádění drenáží okolo RD

Provádění drenáží okolo RD

Společně se stavbou rodinného domu probíhají zahradní úpravy pozemku stavebníka

Společně se stavbou rodinného domu probíhají zahradní úpravy pozemku stavebníka

Společně se stavbou rodinného domu probíhají zahradní úpravy pozemku stavebníka

Provádění zásypů drenáží drceným kamenivem

Provádění středového akustického zdiva ve 2NP

Dokončení zdiva 2NP

Provádění dešťové a splaškové kanalizace, připojení vody ze studny ..

Jáma s odhalenými přípojkami vody a kanalizace před osazením vodoměrné šachty a revizní šachty kanalizace

Úprava terénu před domem po dokončení rozvodů vody a kanlizace

 Odbednění železobetonové stropní konstrukce - odvoz bednění

Dokončení hlavní větve dešťové kanalizace - příprava pro napojení do vsakovací jámy. V pravo osazená vodoměrná šachta a revizní šachta kanalizace

Železobetonová stropní konstrukce po odbednění

Vázání výztuže věnců 2NP

Pokračující práce na zahradě

Výztuž věnce 2NP vč. zateplení XPS 80mm

Výztuž věnce 2NP vč. zateplení XPS 80mm

Provaření výztuže věnce garáže s ocel. nosníkem

Betonáž věnců 2NP a garáže

Odbednění věnců 2NP, úprava špalety pro zaměření a osazení oken

Odbednění věnců 2NP, úprava špalety pro zaměření a osazení oken

Stavba RD po dokončení ŽB věnců garáže a 2NP rodinného odmu

Provádění zdiva příček ve 2NP

Montáž bednění a výztuže vnitřního schodiště

Dokončení výztuže schodiště

Dokončení výztuže schodiště

Dokončení betonáže schodiště

Provedení komínu BLK v 1NP

Provedení komínu BLK ve 2NP

Dokončení úpravy špalet a parapetu zdiva Porotherm T-profi před montáží oken

Provádění zdiva příček v 1NP

Betonáž komínu na prostupu stropem, provedení dilatace minerální vatou

Montáž příhradových vazníků

Montáž příhradových vazníků

Montáž příhradových vazníků

Pohled na kotvení příhradových vazníků

Založení zdiva ztraceného bednění zimní zahrady

Dokončení montáže příhradových vazníků RD

Dokončení montáže příhradových vazníků kolna

Betonáž zdiva z bednících dílců zimní zahrady

Dokončení betonáže zdiva BD zimní zahrady

Dokončení betonáže zdiva BD zimní zahrady

Konstrukce zastřešení přistavěné garáže - pohledové krokve. V pozadí konstrukce zastřešení kolny příhradovými vazníky.

Pohled na dokončenou betonáž zdiva zimní zahrady

Perlinka do tmele na přechodu betonového a cihelného zdiva. Vnější soklová část cihelného zdiva je navíc izolována živičnou hydroizolací a dále zateplena XPS

Natažení soklové části cihelného zdiva lepidlem - zatažení nerovností - pro možnost nanesení asfaltové penetrace a navaření živičné hydroizolace

Natažení komínu v nadstřešní části perlinkou do tmele

Zdivo pro obložkovou zárubeň připojeno ke komínu přes nerezový připojovací plech vložený do každé ložné spáry

Dokončení a odbednění železobetonového schodiště

Dokončení a odbednění železobetonového schodiště

Pohled na stávající rozestavěnost

Navaření svislých hydroizolací na zdivu zimní zahrady

Navaření svislých hydroizolací na soklové části zdiva RD

Vadné provedení svaření hydroizolací na zpětném spoji - nutno opravit.

Výkop rýh pro dokončení dešťových kanalizací

Výkop vsakovací jámy pro dešťové vody

Zásyp a hutnění dešťových kanalizací

Zateplení soklové části RD

Zateplení soklové části RD

Zateplení základů a soklové části zdiva zimní zahrady

Zateplení základů a soklové části zdiva zimní zahrady

Provádění konstrukce zastřešení garáže a vstupu do RD, montáž kontralatí a spádových klínů

Dokončení zakrytí plochy OSB deskami, pohled do úžlabí

Pohled nazakrytí plochy OSB deskami - příprava pro montáž střešní PE Folie a prvků oplechování

Pohledová modřínová prkna v interieru garáže a zastřešení vstupu do RD

Provádění střešního pláště RD

Pohled na laťování

Oplechování zdiva pod okapovým žlabem

Pohled zevnitř RD na provedení zateplení věnců XPS shora a oplechování pod žlabem

Provedení živičných hydroizolací na ploché střeše. V tomto případě tvoří hydroizolace funkci parozábrany.

Montáž žlabových háků a žlabů

Aktuální rozestavěnost při pohledu ze zahrady

Příprava drážek pro vedení instalací

Příprava drážek pro vedení instalací

Penetrace podkladu pro navaření vodorovných hydroizolací RD

Penetrace podkladu pro navaření vodorovných hydroizolací v objektu kolny. Montáž skladby střešního pláště

Provedení čelní masky u okapového žlabu

Vsazení dilatační vložky v okapovém žlabu

Provedení na nároží valby s pohledem do žlabů před podkládkou střešní krytiny

Provedení žlabových kotlíků - U všech prvků klempířských konstrukcí se jedná o zakázkovou výrobu z materiálu Rheinzink

Pohled na stávající rozestavěnost objektu RD

Montáž oplechování přístřešku kolny

Zahájení pokládky střešní krytiny

Provedení u okapového žlabu

Pokládka střešní krytiny v místě valby a nároží

Pohled ze zahrady

Pohled do zahrady

Dokončení krytiny, osazení vylézacého otvoru a oplechování komínu

Dokončení krytiny na nároží valby

Celkový pohled na dokončenou střechu RD

Montáž vnitřních rozvodů kanalizace

Montáž vnitřních rozvodů kanalizace, připojení stoupacího potrubí kanalizace na syst. flexihadici - odvětrání kanalizace nad střechu

Pokládka a svařování PVC střešních folií na zastřešení garáže

Osazení vpusti ve středovém odtokovém žlabu

Pokládka a kotvení folie

Provedení oplechování atiky poplastovaným plechem před navařením PVC folie

Izolování prostupů odvodnění odtahu digestoře a prostupů elektro na živičné izolaci (parozábraně) ploché střechy před kladením zateplení EPS a EPS spádových klínů

Dokončování střešní krytiny zastřešení garáže

Osazování omítníků na vnějších rozích RD - příprava před prováděním fasády

Zahájení předsazené montáže oken - systém Illbruck

Dokončení předsazené montáže oken - systém Illbruck

předsazená montáž - francouzské okno

systém Illbruck - pohled v detailu na vzorovou montáž. Prováděno mj. i za účasti techniků Illbruck

Celkový pohled na předsazenou montáž

Příprava před prováděním omítek - osazení rohových omítkových profilů

Zahájení prací na zateplení ploché střechy nad kuchyní

Pohled do rozpracované sklady 160+100+spádové klíny EPS. Zateplení atiky shora XPS tl. 80mm.

Vypeklo nás počasí, skladba ploché střechy nad obytnou částí RD je připravena pro vaření PVC folií, nicméně museli jsme vytvořit provizorní přístřešek a čekáme až se aprílové počasí umoudří ...

Montáž podkladních profilů z Purenitu

Lepení kompromační pásky Illbruck na rám okna před jeho osazením do ostění

Osazování oken

Pohled na komprimační pásku mezi rámem okna a ostěním

Dokončení montáže oken ve 2NP

Dokončení montáže oken ve 2NP

Dokončení montáže oken ve 2NP

Nastěrkování ŽB věnců - příprava pro nalepení airstop pásek na budoucí parobrzdě z OSB desek

Montáž parozábrany z OSB desek. OSB desky zároveň tvoří nosný podklad pro zateplení stropu nad 2NP foukanou minerální vatou

Pohled do prostoru půdy před nafoukáním minerální vaty

Příprava otvoru v ploché střeše nad obytnou částí pro montáž střešního okna

Pohled na zateplený střešní plášť, bednění atiky.

Pohled na zateplený střešní plášť, bednění atiky a prostup odvětrání digestoře před montáží geotextilií, koutových a rohových poplastovaných lišt, oplechování atiky a střešní PVC folie

Dokončení pokládky PVC střešní folie, napojení odvodňovacích vpustí a odvětrání digestoře. PVC folie je překryta geotextilií, která slouží jako ochranný podklad pod přitěžovací vrstvou kačírku.

Vsazení střešního okna VELUX do ploché střechy

Dokončení parozábrany - OSB deska se spoji přelepenými Airstop páskou

Zateplení stropu nad 2NP foukanou minerální izolací od Knauf Insulation

Dokončení montáže proskleného průčelí hlavní obytné místnosti v 1NP posuvnými HS portály

Montáž na podkladní profily z Purenitu

Celkový pohled na aktuální rozestavěnost stavby

Kontaktní zateplení vnitřního zdiva ve styku s nevytápěným prostorem

Provádění rozvodů vnitřních instalací

Provádění rozvodů vnitřních instalací

Příprava před prováděním vnějších omítek

Příprava výplní otvorů před provedením vnějších omítek

Strojní omítání jádra vnějších lehčených omítek

Strojní omítání jádra vnějších lehčených omítek

Dokončení jádrových omítek

Montáž skladby podlah 2NP - vrstva Rockwool steprock - kročejový útlum

Montáž skladby podlah 2NP - vrstva Rockwool steprock + 40mm EPS 100Z

Montáž skladby podlahy 1NP - 2x EPS 100Z 60mm. Výplň mezi rozvody instalací sypaným Liaporem 1-4mm

Příprava pro montáž rozvodů teplovodního podlahového vytápění

Dokončení montáže rozvodů podlahového vytápění

Takhle by to opravdu vypadat nemělo - zlomená hadice podlahového vytápění !

Betonáž podlah

Dokončení betonáže podlah. Vložení polymerových vláken do potěrových betonů

Pohled na dokončené betonové podlahy

Dokončená fasádní difuzně otevřená stěrka na jádrových omítkách před aplikací finálních strukturovaných silikonových omítek

Montáž vnitřních parapetů z přírodního kamene - trachyt

Provádění vnitřních omítek

Provádění vnitřních omítek

Provádění vnitřních omítek

Provádění roštu na objektu kolny pro budoucí dřevěný obklad stěn

Provádění šlechtěných omítek

Provádění šlechtěných omítek

Dokončení šlechtěných omítek

Dokončení vnitřních omítek

Provádění venkovních dřevěných obkladů

Dokončení dřevěného obložení objektu kolny

Dokončení dřevěného obložení objektu kolny

Práce na dokončení střechy objektu kolny

Příprava roštu pro zateplení zdiva minerální vatou a provedení dřevěného obkladu fasády 

Zateplení obvodového pláště přístavby RD minerální vatou, překrytí difuzní folií a montáž roštu dřevěného obkladu s provětrávanou vzduchovou mezerou

Pohled na dokončené dřevěné obložení přístavby RD

Příprava pro montáž parapetů v dřevěném obkladu

Montáž rastru pro dřevěný obklad přístavby garáže

Pohled ze zahrady ... montáž folie v zahradním jezírku

Montáž krytiny na objektu kolny

Montáž krytiny na objektu kolny

Provádění sádrokartonových podhledů ve 2NP

Dokončené SDK podhledy

Dokončování dřevěných obkladů fasády

Oplechování římsy dřevěných obkladů fasády

Montáž založení konstrukce pavlače a zimní zahrady

Rozpracovaná konstrukce zimní zahrady a pavlače

Rozpracovaná konstrukce pavlače

Rozpracovaná konstrukce zimní zahrady

Osazení vany, montáž keramických obkladů

Provedení hydrostěrky ve sprchovém koutu

Provádění skrývky pod zpevněné plochy

Dokončení skrývky pod zpevněnými plochami

Provádění obkladů a ker. dlažeb

 Příprava podkladních vrstev před provedením chodníků z přírodního kamene okolo RD

Příprava před provedením betonových podlah kolny

Příprava před provedením betonových podlah garáže s osazením odtokového kanálu

Betonáž podlah

Betonáž podlah

Výkop stavební jámy pro stavbu venkovního bazénu

Dokončená betonáž podlah kolny. Příprava podkladních vrstev zpevněných ploch

 Příprava podkladních vrstev zpevněných ploch

Příprava podkladních vrstev zpevněných ploch

Výkop rýhy pro přívodní kabel el. pohonu vjezdových vrat

Dokončení keramických obkladů koupelen

Příprava podkladních vrstev betonové desky bazénu

Výkop rýhy pro osazení odvodňovací drenážní šachty

Dokončení drenáží a štěrkových podkladních vrstev

Osazená drenážní šachta

Pohled do drenážní šachty, je patrné přívodní drenážní potrubí a perforace potrubí ve spodní části

Kladení kari sítí

Kladení kari sítí

Betonáž podkladní desky

Betonáž podkladní desky. Pohled do podkladní desky technologické šachty

Rovnání povrchu desky vibrační latí

Dokončená konstrukce zimní zahrady

 Provedení v detailech

 Zahájení prací na zpevněných plochách. Osazení odtokového žlábku do dlažby pod přesahem střechy

 Pokládka zpevněných ploch ze žulových kostek

 Pohled na položenou plochu před zhutněním a dokončeným spárováním

 Montáž SDK podhledů v objektu kolny

 Dokončení SDK podhledů

 Výkop základových patek oplocení

 Provádění základových patek z bednících dílců oplocení

 Provádění systému automatického zavlažování

 Provádění obetonování bazénu

 Provádění obetonování bazénu

 Provádění obetonování bazénu

 Montáž odtokového kanálu v místě vjezdu na pozemek

 Dokončení dlažeb ze žulových kostek

 Dokončení obetonování bazénu

 Provádění bednění zastřešení pavlače

 Provádění PVC folií na zastřešení pavlače

 Pohled na dokončené zastřešení pavlače

 Provádění PVC folií na konstrukci balkonu pavlače

 Pohled na dokončené PVC folie na konstrukci balkonu

 Provádění venkovních dlažeb z řezaného trachytu

 Provádění venkovních dlažeb z řezaného trachytu

 Pohled na čerstvě dokončené zaspárované dlažby z trachytu

Pohled na dokončené zaspárované dlažby z trachytu

 Pohled na dokončené zaspárované dlažby z trachytu

Provádění podkladních vrstev před pokládkou dlažeb z trachytu kolem bazénu

Vsakovací trativod pro odvod odčerpaných spodních vod v místě bazénu

Provádění uličního oplocení

Provádění uličního oplocení

Dokončená montáž podhledů z pohledových prken na zimní zahradě s vloženou parozábranou

Pohled z interiéru

Provádění montáže podhledů z pohledových prken na přesazích střechy na zimní zahradě

Provádění zateplení střešního pláště zimní zahrady v úrovni kroví

Provádění zateplení střešního pláště zimní zahrady v úrovni kroví

Osazení okenních výplní, provádění vnitřních omítek

Osazení okenních výplní v zimní zahradě

Dokončení skladby podlahy a podlahového topení před betonáží

Dokončená betonáž podlahy zimní zahrady

Montáž atiky ploché střechy z OSB desek a KVH hranolů

Montáž atiky ploché střechy z OSB desek a KVH hranolů

Napojení atiky na přesah balkonu pavlače

 Montáž EPS spádových klínů ploché střechy

Montáž EPS spádových klínů ploché střechy

Prostup svislého kouřovodu střešním pláštěm. Opláštění komínu vložkou z pěnového skla na prostupu hořlavou konstrukcí.

Pohled na téměř dokončený komín v letní kuchyni

Připojení zastřešení zimní zahrady ke konstrukci balkonu

Připojení zastřešení zimní zahrady ke konstrukci balkonu

Pohled na téměř dokončenou stavbu ze zahrady


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont