Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 8

Fotogalerie - pasivní rodinný dům v Boru

 Příprava stavby - vybudování vjezdu na parcelu z hlavní příjezdové komunikace

 Provádění skrývky

 Dokončení výkopů základových pasů

 Položení zemnícího pásku s ošetřením spojek a vyvedení zemnícího drátu nad UT 

 Prostup přivodu vody na dně základové spáry

 Betonáž základových pasů

 Vibrování ukládaného betonu

 Montáž svislé výztuže bednících dílců

 Celkový pohled

 Průběh montáže bednících dílců

 Průběh montáže bednících dílců

 Provádění zásypů podkladních vrstev drceným kamenivem 0-32

 Provedení prostupů vody, kanalizace, elektro

 Pohled na průběh prováděných prací

 Dokončení základové desky před betonáží

 Dokončení základové desky před betonáží

 Dokončení základové desky před betonáží

 Betonáž základové desky

 Stahování povrchu desky vibrační latí

 Dokončování betonáže základové desky

 Provedení odkopů kolem základových konstrukcí pro budoucí provedení drenáží a dešťových kanalizací. Dále pohled na montáž druhé vrstvy zateplení zákadových konstrukcí XPS

 Provedení nopových folií kolem základové desky

 Pohled na provedení v detailu na rohu stavby před provedením drenáží a dešťových kanalizací

 Provádění drenážních systému okolo RD a dešťových kanalizací

 Zaústění drenážních potrubí do vsakovací jámy

 Dokončení zásypů dešťových kanalizací a drenážních systémů. Čekání na dodávku jímky dešťových vod.

 Penetrace podkladu před navařením živičných hydroizolací

 Penetrace podkladu před navařením živičných hydroizolací

 Izolování prostupu kanalizace před navařením vodorovných živičných pásů

 Navařování živičných pásů pod obvodové a střední nosné zdivo

 Zakládání vápenopískového zdiva na první řade IZO Bloků Kalksanstein

 Zdění první řady bloků Kalksandstein

 Zdění první řady bloků Kalksandstein

 Provádění kanalizační přípojky

 Provádění kanalizační přípojky

 Navrtání vodovodního řadu a připojení vodovodní přípojky

 Osazení revizní kanalizační šachty a vodoměrné šachty

 Zapravení povrchu komunikace po dokončení přípojek

 Hloubení jámy pro osazení jímky dešťových vod

 Zabetonování dna pro jímku dešťových vod

 Stávající průběh zdění

 Zásyp jímek dešťových vod a vsakovací jámy

 Propojení dešťových kanalizací s jímkou dešťových vod

 Průběh zdění

 Průběh zdění

 Průběh zdění

 Zakládání příček na IZO bloku

 Tupé napojení příčky na obvodové zdivo s použitím připojovacích plechů

 Připojovací plechy v ložné spáře na styku dvou příček

 Dokončení zdiva příček

 Dokončení zdiva a příprava k provádění ztužujících ŽB věnců

 Provádění výztuží ztužujících ŽB věnců

 Provádění výztuží ztužujících ŽB věnců. Pohled na uložení výztuže ŽB překladu a napojení na výztuž věnců

 Výztuž ŽB překladu - součást věnců

 Výztuž ŽB překladu - součást věnců

 Bednění ŽB věnců

 Pohled na stávající rozpracovanost výztuží věnců

 Dokončení bednění ztužujících ŽB věnců

 Dokončení bednění ztužujících ŽB věnců

 Pohled do výztuže průvlaku který je součástí ŽB věnce

 Použití distančníků

 Celkový pohled na stávající rozestavěnost

 Betonáž ztužujících železobetonových věnců

 Betonáž ztužujících železobetonových věnců

 Odbedňování věnců, montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi

 Montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi

 montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi

 Montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi. Pohled na odbedněnou část dokončených želbet. věnců

 Montáž výztuže ztužujících sloupů a věnců středové štítové zdi. Pohled na neodbedněnou část dokončených želbet. věnců

 Betonáž věnce a ztužujících sloupů na středové štítové zdi

 Betonáž věnce a ztužujících sloupů na středové štítové zdi

 Betonáž věnce a ztužujících sloupů na středové štítové zdi

 Odbedňování po betonáži ztužujících věnců

 Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 Dokončení ŽB věnců, úklid stavby a čekání na dodávku příhradových vazníků

 Natažení vyrovnávací vrstvy na špalety a nadpraží oken a vchodových dveří pro možnost lepšího napojení Illbruck těsnící pásky při osazování oken

 Stejným způsobem se provedlo i přetažení v místě parapetu kde se navíc musely předem utěsnit i svislé dutiny ve zdivu

 Pohled na montáž příhradových vazníků

 Pohled na montáž příhradových vazníků

 Konstrukce pergoly

 Konstrukce pergoly připojená k RD na tepelně izolačních blocích Compacfoam

 Konstrukce pergoly připojená k RD na tepelně izolačních blocích Compacfoam

 Tohle se dodavateli trochu nepovedlo, vazník měl být o 20mm nazpět oproti líci věnce. Z čela by se zabednil OSB deskou a zateplil EPS. Při tomto provedení musí být OSB deska vložena mezi vazníky a do EPS vyříznuta drážka pro každý vazník - malý nepovedený detail, který na stavbě přidělaá spoustu zbytečné práce

 Mělo to vypadat přesně tak jako je to vidět zde

 Výškově naštěstí vazníky sedí na jedničku

 Dokončení přesahů střechy námětkovými krokvemi na příhradových vaznících

 Bednění čela vazníků pro možnost zateplení štítového zdiva před montáží střešní krytiny

 Montáž zateplení štítové zdi - EPS šedý tl. 300mm

 Pohled na konstrukci zastřešení vstupu a stání pro osobní automobil

 Kotvení do zdiva pomocí prvku Compacfoam

 Celkový pohled na aktuální rozestavěnost

 Dokončení zateplení štítové zdi před pokládkou střešní krytiny

 V obývacím pokoji bude proveden šikmý podhled, v ostatním prostoru RD budou provedeny vodorovné podhledy, tomu odpovídá i provedení zateplení štítové zdi, které bude přímo napojeno na budoucí zateplení podhledů foukanou celuozou

 Pohled do konstrukce krovu z prostoru budoucího obývacího pokoje

 Natažení kontaktní difuzní folie na bednění, provedení laťování

 Stávající provedení v místě přístřešku vstupu  astání pro OA

 Střešní krytinu bude tvořit betonová střešní taška Bramac Tegalit

 Zateplení vnitřní štítové zdi pod rovinou střechy

Montáž třmenů pro osazení fošen - nosné konstrukce zateplení foukanou celuozou a vzduchotěsného podhledu

Montáž žlabových háků

Montáž vetracího pásu

Pokládka střešní krytiny Bramac Tegalit

Prostup komínu CIKO střešním pláštěm - opláštění pěnosklem

Montáž Roštu vzduchotěsného podhledu

Pohled na montáž roštu vzduchotěsného podhledu ve štítu

Pohled na komín na prostupu dvěma střešními plášti

Lemování komínu olověným plechem na prostupu spodním pultem

Lemování komínu olověným plechem na prostupu horním pultem

Příprava roštu pro zabednění štítu OSB deskami

Zabednění štítů a boků pod přesahem střechy OSB deskami

Dokončování pokládky střešní krytiny

Dokončení prostupu komínu horním pultem

Dokončení prostupu komínu spodním pultem

Odvětrání kanalizace ve střešním plášti

Odvětrání kanalizace na prostupu difuzní folií - použití systémové manžety

Vývod odpadního vzduchu VZT rozvodů do střešního pláště

Vývod odpadního vzduchu na prostupu difuzní folií před montáží vzduchotěsného podhledu z OSB desek - budoucí přímé napojení do VZT jednotky Nilan

Pohled na dokončenou střechu se všemi vývody

Montáž vzduchotěsného podhledu z OSB desek

Pohled na prostup pro budoucí vedení vzduchotechniky mezi vzduchotěsnou obálkou podhledu a budoucím zavěšeným SDK podhledem

Napenetrovaný podklad před navařením vodorovných hydroizolací

Předsazená montáž oken

Předsazená montáž na profilu z purenitu

Dokončení montáže oken, pohled na připojení interierové Illbruck těsnící pásky ke špaletě

Dotmelení netěsností v rozích špalety, použití Airstop tmelu

Vadné připojení těsnící pásky k podkladu - vlhký a znečištěný podklad - nutno vysušit, vyčistit a opravit.

Zahájení provádění vzduchotěsných opatření - natažení paty obvodového zdiva lepidlem v úrovni konstrukce budoucí podlahy

Vytvoření otvorů v bednění štítu - nutnost vstupu pro volné foukání celuozy - zateplení stropní konstrukce

Vytvoření aplikačních otvorů pro možnost foukání celuozy do šikmých podhledů

Pohled na foukání celuozy do šikmých podhledů

Foukaná celuoza

Přelepení spojů OSB desek - vzduchotěsný podhled

Těsnění prostupu odvětrání kanalizace pryžovou těsnící manžetou s přelepením spojů

Těsnění prostupu odtahového potrubí vzduchotechniky pryžovou těsnící manžetou s přelepením spojů

Těsnění prostupu 2x kopoflex (anténa + fotovoltaika) těsnící Airstop páskou

Prostup pro vedení vzduchotechniky pod vzduchotěsnou obálkou - je nezbytné utěsnit i dutiny ve zdivu

Úprava věnců lepidlem na styku věnec a OSB deska před přelepením spoje Airstop páskou

Dokončení vzduchotěsnosti na podhledech OSB desek - aplikace Airstop pásek

Těsnění paty zdiva obvodové obálky a prostupů

Těsnění paty zdiva obvodové obálky a dále styk výplní otvorů se zdivem a základovou deskou

Dotěsnění připojovací spáry mezi rámem francouzského okna a purenitem Airstop tmelem

Těsnění prostupu vodovodní přípojky základovou deskou

Těsnění prostupu chrániček připojení elektroinstalace základovou deskou

Provádění rozvodů vzduchotechniky

Vzduchotěsné provedení prostupu potrubí přívodního vzduchu obvodovou obálkou

Vyústění potrubí přívodního vzduchu do fasády

Provedení prostupu kopoflex pro připojení el. vedení budoucí soustavy fotovoltaických panelů

Dokončení montáže rozvodů vzduchotechniky

Provádění rozvodů vnitřní kanalizace

Odvětrání kanalizace - napojení na odvětrávací prostup ve vzduchotěsné obálce

Montáž vnitřních rozvodů vody

Montáž vnitřních rozvodů vody

Provádění hrubých rozvodů elektroinstalace. Kabely protaženy ve svislých dutinách zdiva

Utěsnění prostupů elektroinstalace do elektrokanálů v obvodových stěnách

Utěsnění hlavního přívodu elektro do rodinného domu

Utěsnění prostupu vody v obvodové stěně airstop tmelem - zahahradní ventil na fasádě domu

Podložení rozvodů vody XPS 20mm

Pokládka první srovnávací vrstvy ve skladbě zateplení podlahy EPS tl. 50mm

Pohled na skladbu zateplení konstrukce podlahy

Prostor instalací v úrovni první vrstvy zateplení v tl. 50mm dosypaný liaporem fr. 1-4mm

162Pohled na skladbu zateplení konstrukce podlahy

163Vložení desek XPS do konstrukce podlahy v místě budoucích krbových kamen

164Vložení desek XPS do konstrukce podlahy v místě budoucí VZT jednotky

165Pohled na dokončenou skladbu před pokládkou folií

Dokončení skladby podlah před betonáží

Dokončení skladby podlah před betonáží

Osazení odtokového žlábku ve sprchovém koutu v konstrukci podlahy před betonáží

Probíhající betonáž podlah

Probíhající betonáž podlah

Dokončená betonáž podlah

Montáž omítníků před strojním provedením vnitřních omítek

Provedení vnitřních omítek - vzduchotěsné napojení na podhledy z OSB desek

Provedení vnitřních omítek - vzduchotěsné napojení na podhledy z OSB desek

Provedení vnitřních omítek - vzduchotěsné napojení v místě podlahy

Dokončování vnitřních omítek

Provádění prvního blower door testu po dokončení vnitřních omítek

Při tomto měření jsme dosáhli pro mnohé stavebníky výborné hodnoty n50=0,3, pro nás se však jedná s ohledem na předchozí dosažené výsledky o průměrnou hodnutu

Problematická je z hlediska vzduchotěsnosti zejména vložka z pěnového skla na prostupu komínu střešním pláštěm, kdy bylo zjištěno, že tato po celém svém povrchu propouští vzduch. Bude tedy nově optřena vzduchotěsným nátěrem hydrostěrkou. Dalším problémem jsou OSB desky které tvoří vzduchotěsný podhled a u kterých sice výrobce deklaruje vzduchotěsnost avšak bez provedení nátěru latexem tuto bohužel jak jsme dnes zjistili dostatečně nesplňují. Dalším problémem bylo vadné seřízení otevírání oken, kdy u některých z nich byly rovněž zjistěny netěsnosti.

Věřím že po odstranění výše popsaných nedostatků dosáhneme při dalším měření již pro nás standardních hodnot pohybujících se okolo n50=0,15 či třeba i méně.

Zahájení montáže SDK podhledů. Podlepení UD profilů pěnovou akustickou páskou. Provedení Latexového nátěru OSB desek před prováděním rastrů za účelem zajištění zvýšené vzduchotěsnosti obálky.

Provádění rastrů SDK podhledů

Provádění rastrů SDK podhledů

Provádění rastrů šikmých podhledů v obývacím pokoji

Prostup pěnoskla střešním pláštěm opatřený nátěrem hydrostěrkou. Další dodatečné vzduchotěsné opatření které jsme provedli po prvním měření Blower door testu za účelem zlepšní celkového výsledku vzduchotěsnosti

Zaklápění podhledů SDK deskami. Vytvoření otvorů pro bodová světla. Rovněž je patrný prostup VZT přívodního vzduchu.

Dokončování SDK podhledů

Montáž kastlíků předokenních žaluzií. Pohled na kotvení do zdiva a rámu okna

Montáž kastlíků předokenních žaluzií.

Dokončená montáž kastlíků vč. bočního vedení. Penetrace soklové části RD.

Dokončená montáž kastlíků vč. bočního vedení

Navařování svislých hydroizolací na soklové části RD

Zateplování soklové části RD

Dokončení zateplení na soklové části

Montáž kontaktního zateplení EPS šedý tl. 300mm. Lepeno celoplošně, bez kotvení.

Pohled na stávající rozpracovanost.

Pohled na stávající rozpracovanost

Vyplnění prostoru za kastlíkem předokenních žaluzií PUR deskami

Nátěr OSB desek na opláštění štítů nátěrem Forte-adhezní můstek pro lepší přilnavost EPS k podkladu.

Pohled na stávající rozpracovanost montáže kontaktního zateplení EPS tl. 300mm

Dokončení montáže EPS, následuje broušení plochy a dokončení špalet a čelního pohledu kastlíků lepením XPS 20; 30mm

Dokončení zateplení všech částí fasády vč. přípravy pro kotvení a přebroušení podkladu

XPS tvořící okenní a dveřní ostění

Provádění keramických dlažeb

Provádění strukturovaných omítek

Pohled na dokončenou fasádu

Pohled na dokončenou fasádu

Pohled na dokončenou fasádu

Pohled na dokončenou fasádu v místě nad vstupem

Pohled na dokončenou fasádu v místě parapetu

Pohled na dokončenou fasádu vnapojení na kastlík předokenní žaluzie

Pohled na dokončenou fasádu u výplní otvorů

Pohled na dokončenou stavbu z ulice

 Pohled na dokončenou stavbu ze zahrady

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont