Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 9

Fotogalerie - pasivní rodinný dům Plzeň

Vyčištění stavební parcely. Vytýčení objektu lavičkami

Provedení sondy ke zjištění povahy zemin a výšky hladiny podzemní vody

Provádění skrývky ornice

Vysoká hladina spodní vody ca. 60cm pod povrchem komplikuje provádění základových konstrukcí

Stabilizace základové spáry zahutněním vrstvy hrubého drceného kameniva. S ohledem na vysokou hladinu spodní vody se však zdá být i tento způsob neúčinný a pravděpodobně bude muset být odtěžena další vrstva zeminy až na únosný podklad - čekáme na rozhodnutí statika v součinnosti s geologem

Po zdlouhavém řešení nejvhodnějšího způsobu založení na nestabilním podkladu bylo ve spolupráci geologa, statika a projektanta rozhodnuto o zřízení opěrných pasů po obvodě základové desky se základovou spárou na únosném a stabilním podkladu. Pasy budou vyplněny hutněným kamenivem fr. 0-63, kdy ve spodní vrstvě budou dále stabilizovány přimícháním suchého cementu do kameniva.

Obnažení a montáž kanalizační přípojky

Osazená revizní šachta kanalizace

Zabetonované základové pasy pod přístavbou garáže

Natažení podkladní tkané geotextilie na zhutněný a zarovnaný podklad. Montáž rozvodů ležatých kanalizací

Vyrovnávání a hutnění podkladní vrstvy před pokládkou tkaných geotextilií

Pokládka tkaných geotextilií

Zavážení a hutnění podkladních vrstev z drceného kameniva. Zapískování rozvodů kanalizací.

Zavážení podkladních vrstev z drceného kameniva

Pohled na vyrovnaný a zhutněný podklad před betonáží podkladní vyrovnávací betonové vrstvy.

Připravený podklad před betonáží podkladní betonové vrstvy tl. 50-60mm

Použití separační folie pod vyrovnávací betonovou vrstvou pod XPS, aby nedošlo k rychlému úniku vody z uložené betonové směsi

Betonáž podkladní vyrovnávací vrstvy pod XPS

Betonáž podkladní vyrovnávací vrstvy pod XPS

Dokončení betonáže

Základová deska na XPS - montáž první vrstvy XPS na podkladní vyrovnávací betonovou vrstvu

Základová deska na XPS - montáž první vrstvy XPS na podkladní vyrovnávací betonovou vrstvu

Montáž třetí vrstvy XPS před dokončením

Dokončení "vany" z XPS před pokládkou separační folie a montáží výztuží

Dokončení "vany" z XPS před pokládkou separační folie a montáží výztuží

Ukládání první vrstvy kari sítí. Překrytí sítí o 3 oka.

Příprava "vymezovacích žebříčků" před uložením druhé vrstvy kari sítí.

Ukládání druhé vrstvy kari sítí

Ukládání druhé vrstvy kari sítí

Provedení výztuží v rozích základové desky

Betonáž základové desky

Betonáž základové desky

Přemístění vodoměrné šachty

Natažení ochranných nopových folií a geotextilií po obvodě základové desky. Obsyp drceným kamenivem. Penetrace podkladu před natavením asfaltových pásů.

.... A pokračuje dlouhotrvající čekání na dokončení QUADRO plánu a dodávku zdiva.

Navaření asfaltových hydroizolací pod zdivo

Dodávka zdiva kalksandstein KS Quadro

Založení zdiva

Průběh zdění z KS Quadro

 Průběh zdění z KS Quadro

Strojní zdění

Strojní zdění

Průběh zdění

Pohled na dokončené obvodové zdivo

 Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce

Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce. Promaltování svislých spar nad překladem

Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce. Snížené zdivo příček pro možnost provedení bednění stropní konstrukce

Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce. Vynechané prostupy VZT ve středním nosném zdivu

Montáž bednění železobetonové stropní konstrukce

 Dokončení bednění stropní konstrukce

 Dokončení bednění stropní konstrukce

 Pohled do bednění - spojitý průvlak nad okenními otvory

 Příprava prostupů pro světlovod a odvětrání kanalizace

 Vázání výztuží, provedení v místě průvlaku a provázání s výztuží stropní desky

 Vyvázání výztuží průvlaku na rohu

 Pohled na provedení výztuží stropní desky dvěma vrstvami karisítí

 Betonáž a vibrování průvlaků

 Betonáž stropní desky

 Odbednění bočních stran ŽB věnce nad garáží. Věnec garáže bude důsledně oddělený vrstvou kontaktního zateplení od vytápěné části RD

 Pohled na stropní konstrukci se spojitými průvlaky po odbednění boků

 Navařování asfaltových izolací s funkcí parozábrany na konstrukci betonového stropu

 Natažení okenních špalet stavebním lepidlem pro zajištění vzduchotěsného připojení okenních výplní

 Penetrace soklové části zdiva

 Dozdění příček pod strop s vynecháním prostupů pro vedení vzduchotechniky

 Betonáž základu opěrné zdi I. etapy

 Pohled na zdivo z BD opěrné zdi I. etapy a betonáž základu opěrné zdi II. etapy

 Montáž konstrukce zastřešení garáže

 Provádění konstrukce atiky

 Provádění konstrukce atiky

 Provádění konstrukce atiky - pohled na kombinaci předsazené atiky s atikou slícovanou se zdivem 

 Provádění konstrukce atiky

 Pohled na dokončené atiky. Výplň konstrukce EPS

 Pohled na zastřešení prostoru garáže vč. dokončené atiky

 Pohled na dokončené atiky. Výplň konstrukce EPS

 Pohled na dokončené atiky. Výplň konstrukce EPS

 Montáž konzoly budoucího přístřešku nad vstupem

 Pohled na konzoly přístřešku nad vstupem

 Pohled na dokončení hrubé stavby RD s atikami

 Pohled na dokončení hrubé stavby RD s atikami

 Pohled na dokončení hrubé stavby RD s atikami

 Montáž jednotlivých vrstev EPS vč. spádových klínů - zateplení střešního pláště

 Montáž jednotlivých vrstev EPS vč. spádových klínů - zateplení střešního pláště

 Zateplení prostoru mezi nevytápěnou garáží a vytápěnou částí RD EPS šedým tl. 300mm před kladením EPS zateplení střešního pláště

Dokončená montáž části střechy vrstvami EPS s překrytím PVC střešení folií

Provedení izolací prostupu elektroinstalace a pojistného přepadu v atice střechy

Oplechování atiky okapnicemi z poplastovaného plechu

Dokončení izolací atiky

Dokončení PVC střešních folií

Navařování plošných hydroizolací

Montáž oken na podkladní profil Compacfoam

Pohled na předsazenou montáž dřevohliníkových HS portálů na podkladních profilech Compacfoam

Předsazená montáž oken

Předsazená montáž oken na podkladním profilu z purenitu

Pohled na namontovanou rohovou sestavu

Pohled na namontovanou rohovou sestavu

 Pohled zevnitř - dokončená montáž rohové sestavy na podkladních profilech Compacfoam

Pohled na stavbu

Těsnící páska u spodního rámu HS portálů přilepena na nevyčištěný podklad .... nutno opravit

Netěsné připojení okenní pásky ke špaletě i k rámu okna v místě parapetu, kdy na vině je i chladné a vlhké počasí .... nutno opravit a dotmelit

Osazení vchodových dveří

Montáž rozvodů vzduchotechniky - přívodní vzduch

Vzduchotěsná opatření u paty zdiva

vzduchotěsná opatření na ostění a nadpraží oken

ošetření ŽB spojitých překladů nad okny perlinkou do tmele - příprava před provedením omítek

osazení kamenných parapetů před provedením omítek

vzduchotěsné ošetření prostupu VZT vnější obálkou

vzduchotěsné ošetření prostupu VZT vnější obálkou

 

Stříkání vnitřních sádrovápenných omítek

Provedení omítek v ploše

Provedení omítek v nadpraží HS portálů

Provedení omítek v místě okna

Vývody VZT na vnější obálce

 Provedení blower door testu B

Zhodnocení vykonavatele blower door testu:

výsledek měření = n50=0,42h-1 .... při vyřešení dveřní výplně (připravovaná výměna = nebyly naomítané vnitřní špalety) + drobnosti na zásuvkách lze očekávat výsledek okolo hodnoty 0,2 .... to bych řekl, že je s úvahou takového množství HS portálů spíše nečekaně dobré. Ing. Petele.

Betonáž podlah

Betonáž podlah

Vyrovnání a zahlazení povrchu betonu

Osazení systémového prvku el. krabice v zateplovacím systému s chytrým návrhem prodloužení přímo od investora

 Provádění zateplovacího systému

Celoplošné lepení perimetrů v soklové části na asfaltovou lepící hmotu Weber tec. 915

Celoplošné lepení perimetrů v soklové části na asfaltovou lepící hmotu Weber tec. 915

Příprava zateplení před natažením celoplošné stěrky s perlinkou do tmele

Osazení dilatační lišty v zateplovacím systému mezi hlavní stavbou RD a přístavbou garáže

Příprava zateplení před natažením celoplošné stěrky s perlinkou do tmele

Pohled na jednotlivé konstrukce ve skladbě fasády

Zavěšená stříška zastřešení vstupu

Pohled na jižní fasádu


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont