Fotogalerie Pasivní RD Přeštice

 

 

Penetrace podkladu

 

 

Penetrace podkladu

 

 

Navaření asfaltových modifikovaných pásů v místě zdiva

 

Ošetření prostupů výztuže

 

 

Dodávka a vykládka zdiva

 

 

Zakládání zdiva tl. 175mm

 

 

Zakládání zdiva tl. 175mm

 

 

Vodotěsné ošetření prostupů před založením zdiva

 

 

Průběh zdění

 

 

Dobetonování styčných spar

 

 

Provedení tupého spoje na rozích domu

 

 

Připojovací plechy v místě tupého napojení příčné zdi/příčky

 

 

Založení rohů objektu skladu

 

Průběh zdění

 

 

Průběh zdění

 

 

Založení okenních otvorů

 

 

Vyrovnání zdiva soklové části před penetrací podkladu a navařením svislé hydroizolace

 

 

Vykládka druhého kamionu zdiva

 

 

Vykládka druhého kamionu zdiva

 

 

Vykládka druhého kamionu zdiva

 

 

Manipulace zdiva do stavby

 

 

Pohled do stavby

 

 

Průběh zdění

 

Aktuální rozestavěnost

 

 

Výkop rýhy po obvodě RD za účelem provedení svislých hydroizolací, zateplení základových pasů a odvodnění RD

 

 

Penetrace podkladu před navařením svislých hydroizolací

 

 

Navaření svislých hydroizolací

 

 

Navaření svislých hydroizolací

 

 

Lepení a kotvení první vrstvy XPS

 

 

Lepení a kotvení první vrstvy XPS

 

 

Lepení druhé vrstvy XPS

 

 

Lepení druhé vrstvy XPS

 

 

Natažení nopových folií

 

Natažení nopových folií

 

 

Založení zdiva skladu

 

 

Příprava zdiva skladu pro navaření svislých hydroizolací

 

 

Natažení geotextilie a položení drenážního potrubí na vyspádovaný podklad

 

 

Natažení geotextilie a položení drenážního potrubí na vyspádovaný podklad

 

 

Obsyp základů drceným kamenivem

 

 

Obsyp základů drceným kamenivem

 

 

Provedení základových patek stání pro OA

 

 

Provedení základových patek stání pro OA

 

 

Dokončení obsypů RD drceným kamenivem

 

Dozdění štítů

 

 

Hloubení jámy pro osazení jímky dešťových vod

 

 

Hloubení jámy pro osazení jímky dešťových vod

 

 

Příprava podkladu pro osazení jímky

 

 

Příprava podkladu pro osazení jímky

 

 

Dodávka jímky

 

 

Ukládání jímky do připravené jámy

 

 

Dokončení montáže jímky

 

 

Dokončení montáže jímky 

 

Připojení jímky na vodu a elektřinu

 

Provádění dešťových kanalizací

 

 

Napojení dešťových kanalizací na jímku

 

 

 Napojení drenáží

 

 

Dokončení obsypů jímky dešťových vod a budoucích zpevněných ploch

 

 

Zateplení mezi vytápěnou částí RD a přístavbou skladu

 

 

Pohled na stavbu

 

 

Pohled na stavbu před montáží stropní konstrukce

 

 

Pohled na stavbu před montáží stropní konstrukce

 

  

Provádění výztuže ŽB pilířů

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

Výztuž ztužujících ŽB pilířů

 

 

Betonáž ŽB pilířů

  

 

Betonáž ŽB pilířů

 

 

Betonáž ŽB pilířů

 

 

Odbednění ŽB pilířů

 

 

Odbednění ŽB pilířů

 

 

Odbednění ŽB pilířů

 

Ocelový nosník v místě ulužení stropních nosníků ve dvou úrovních

 

 

Montáž bednění ŽB průvlaků

 

 

Montáž bednění a armování ŽB průvlaků

 

 

Montáž bednění ŽB průvlaků

 

 

Uložení stropních nosníků v průvlaku

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Dokončená montáž stropní konstrukce

 

Dokončená montáž stropní konstrukce

 

 

Výztuž věnce nad středovou stěnou

 

 

Boční bednění nadvýšené šikmé části stropu

 

 

Výztuž obvodových věnců

 

 

Provedení prostupů pro vedení instalací stropní konstrukcí

 

 

Příprava před betonáží stropu

 

 

Kropení stropu před betonáží

 

 

Betonáž stropu

 

 

Betonáž stropu

 

 

Pohled na vyrovnanou nadbetonovanou stropní desku

 

Ruční vyrovnání okrajů desky

 

 

Betonáž ŽB věnce přístavby skladu

 

 

Pohled na zabetonovaný strop

 

 

Pohled na strop po odstranění bočního bednění

 

 

Snížení a vyrovnání terénů před zřízením budoucí terasy

 

 

Penetrace stropu

 

 

Navaření modifikovaných asfaltových pásů - parozábrany

 

 

Ošetření prostupů

 

 

Montáž kotevních úhelníků

 

 

Dodávka EPS k zateplení střechy a podlah

 

Montáž atikových žiletek z OSB desek

 

Montáž atikových žiletek z OSB desek

 

Celkový pohled na stavbu

 

 

Montáž první vrstvy EPS v tl. 200mm

 

 

Montáž druhé vrstvy EPS - spádové klíny

 

 

Pohled na žiletky v zateplené střeše před montáží podélného atikového bednění

 

 

Vyzdívání příček

 

 

Vyzdívání příček

 

 

Dokončení zdiva příček

 

 

Dokončení zdiva příček

 

Navaření vodorovných hydroizolací

 

 

Pohled na stavbu

 

 

Pohled na kotevní body z OSB desek budoucí FVE

 

 

Zabroušení všech ostrých hran a výstupků před natažením geotextilie

 

 

Dokončování skladby před natažením geotextilií

 

 

Kotvení OSB desek pro uchycení FVE

 

 

Natažení geotextilií a střešních folií vč. provizorního nakotvení

 

 

Svařování folií

 

 

Dokončení natažení střešních folií vč. provizorního nakotvení

 

 

Jímací tyč hromosvodu

 

Pohled na vedení hromosvodu

 

 

Využití okapových žlabů jako náhodného vedení hromosvodu

 

 

Volný konec pro budoucí napojení na zemní vývody

 

 

Osazení a izolování odvětrání kanalizace a vývodu kabelů pro budoucí FVE

 

 

Pohled na kotvení FVE

 

 

Pohled na kotvení FVE

 

 

Pohled na dům po dokončení střechy

 

 

Pohled na dům po dokončení střechy

 

 

Provedení prostupů z EPS pro rozvody VZT

 

 

Osazení potrubí VZT přívodního/odpadního vzduchu do připraveného prostupu

 

Těsnění prostupu VZT přes vnější obálku

 

 

Těsnění prostupu VZT přes vnější obálku

 

 

Provedení vnitřních rozvodů s prostupy z EPS

 

 

Pohled na fasádu

 

 

Montáž oken

 

 

Montáž oken

 

 

Zasklívání oken

 

 

Zasklívání oken

 

 

Zasklívání oken

 

 

Zasklívání oken

 

Zasklívání oken

 

 

Zasklívání oken

 

 

Zasklívání oken

 

 

Provedení vnitřních rozvodů s prostupy z EPS

 

 

Příprava před omítkami

 

 

Příprava před omítkami

 

 

Příprava před omítkami

 

 

Dokončení vnitřních omítek

 

 

Dokončení vnitřních omítek

 

 

Dokončení vnitřních omítek

 

Blower door test

 

 

Další solidní výsledek n50 = 0,20-0,23

 

 

Montáž EPS do podlah

 

 

Montáž EPS do podlah

 

 

Montáž EPS do podlah

 

 

Pohled na dokončení podklad pro pokládku podlahového topení

 

 

Pokládka desek podlahového vytápění

 

 

Kotvení první vrstvy EPS perimetr na soklové části

 

 

Dotěsnění první vrstvy EPS perimetr

 

 

Montáž rozvodu podlahového vytápění

 

Lepení první vrstvy EPS perimetr na soklové části

 

 

Pohled na druhou vrstvu EPS perimetr

 

 

Montáž systémových prostupů elektroinstalace do KZS (zásuvka)

 

 

Montáž systémových prostupů elektroinstalace do KZS (světlo)

 

 

prostup v zateplení

 

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

 Betonáž podlah

 

 

 Betonáž podlah

 

 

 Betonáž podlah

 

 

Provádění KZS - úprava desek na nižší tloušťku v místěprofilace plochy fasády

 

 

Úprava v místě špalety

 

 

Provádění stěrky

 

 

Provádění stěrky

 

 

Provádění KZS

 

 

Provádění KZS

 

Provádění KZS - sklad

 

 

Provádění KZS

 

 

Obklad okenní špalety XPS

 

 

Stěrkování severní fasády

 

 

Dokončená stěrka severní fasády

 

 

Dokončená stěrka severní fasády

 

 

Osazování rohů - stěrkování východní fasády

 

 

Osazování rohů - stěrkování východní fasády

 

 

Osazování rohů - stěrkování východní fasády

 

 

Nastěrkovaná východní fasáda

 

Nastěrkovaná východní fasáda

 

 

Nastěrkovaná jižní fasáda

 

 

 Pohled na aktuální rozestavěnost

 

 

 Pohled na aktuální rozestavěnost

 

 

Penetrace podkladu před natažením finálních omítek

 

 

Penetrace podkladu před natažením finálních omítek

 

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

 

Provedení fasády v detailech

 

Natahování podkladní vrstvy Weber wood

 

 

Provádění SDK podhledů

 

 

Provádění SDK podhledů

 

 

Provedení kastlíku VZT

 

 

Provedení kastlíku VZT s úpravou římsy pro vedení LED pásku

 

 

Nanášení finální vrstvy weber wood

 

 

Nanášení finální vrstvy weber wood

 

 

Pohled na finální stěrku weber wood po přebroušení před nátěrem

 

 

Pohled na finální stěrku weber wood po přebroušení a poprovedení nátěru

 

 

Pohled na dokončenou fasádu

 

Přebroušení spojů OSB desek před pokládkou krytiny na přístavbě skladu

 

 

Montáž závětrné lišty a koutové lišty

 

 

Natažení geotextilie a PVC střešní folie vč. kotvení k podkladu

 

 

Svařování PVC folie

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social