Fotogalerie Pasivní RD Stříbro

 

Zahájení stavby - provádění skrývky

 

Zahájení stavby - provádění skrývky, vytýčení základových pasů

 

Hloubení základových pasů

Hloubení základových pasů

 

Montáž zemnícího pásku s vývody nad UT. Ošetření spojů gumoasfaltem

 

Příprava prostupu na přípojce vody. Příprava výšek před zalitím podkladní betonové vrstvy

 

Zalití a vyrovnání podkladní vrstvy betonu

 

Zalití a vyrovnání podkladní vrstvy betonu

 

Zalití a vyrovnání podkladní vrstvy betonu

 

Montáž základového zdiva z BD

 

Vytvoření prostupů v základovém zdivu

 

Vytvoření prostupů v základovém zdivu

 

Pohled na provedení výztuží v základovém zdivu

Pohled na dokončené základové zdivo před betonáží

 

Pohled na dokončené základové zdivo po betonáži

 

Vytvoření prostupů v základovém zdivu pro odvětrávací potrubí - vysoký radonový index

 

Montáž ležatých kanalizací

 

Montáž ležatých kanalizací a rozvodů elektro

 

Dokončení rozvodů, zapískování

 

Dokončení rozvodů, zapískování

 

Provádění zásypů a hutnění podkladních vrstev

 

Montáž sběrného odvětrávacího potrubí s vývodem nad střechu

 

Provádění zásypů a hutnění podkladních vrstev

Dokončení podkladních vrstev, položení karisítí

 

Dokončení podkladních vrstev, položení karisítí. Přisávání odvětrávacího potrubí na prostupu základovou deskou

 

Betonáž základové desky

 

Dokončení betonáže základové desky

 

Penetrace podkladního betonu před navařením hydroizolací

 

Pohled na dokončené zdivo 1NP

 

Pohled na dokončené zdivo 1NP

 

Provedení prostupů vzduchotechniky

 

Provedení prostupů vzduchotechniky

 

Vyrovnání špalet pro možnost vzduchotěsného připojení okenních výplní

Vyrovnání špalet pro možnost vzduchotěsného připojení okenních výplní

 

Okopání základového zdiva pro možnost provedení zateplení 2. vrstvy XPS, nopových folií a zásypů propustnou vrstvou drceného kameniva

 

Lepení druhé vrstvy XPS

 

Lepení druhé vrstvy XPS

 

Natažení nopových folií

 

Natažení ochranných geotextilií

 

Bednění prostupů vzduchotechniky před provedením stropní konstrukce a ŽB věnců

 

Obsypy základových konstrukcí drceným kamenivem, pokládka dešťových kanalizací

 

Obsypy základových konstrukcí drceným kamenivem, pokládka dešťových kanalizací

 

Dokončení obsypů základových konstrukcí drceným kamenivem

Provedení stropní konstrukce - provedení v místě průvlaku

 

Vytvoření prostupové instalační šachty

 

Provedení stropní konstrukce nad částí půdorysu

 

Provedení skrytého průvlaku z ocel. I nosníků

 

Přechod zastropené části RD v nezastropenou část RD

 

Pohled na stropní konstrukci

 

Provedení výztuží průvlaku

 

Pohled na stropní konstrukci

 

Armování ztužujících ŽB sloupů zdiva pod pozednicemi

 

Pohled na stávající rozestavěnost

Dokončená betonáž stropní konstrukce

 

Dokončená betonáž stropní konstrukce

 

Pohled na stávající rozestavěnost

 

Pokračování v provádění zdiva 2NP

 

Montáž pohledovcý trámu v otevřené části do konstrukce střechy

 

Montáž pohledovcý trámu v otevřené části do konstrukce střechy

 

Kotvení trámů do stropní konstrukce, podložení živičnými pásy

 

Zhotovení montážní plochy pro možnost zdění 2NP

 

Aktuální rozestavěnost

 

 

 Průběh zdění 2NP

 

 Průběh zdění 2NP

 

 

 Průběh zdění 2NP

 

 

Dokončené zdivo 2NP jižního průčelí, příprava pro naomítání okenních ostění před zaměřením oken

 

Dokončené zdivo 2NP jižního průčelí.

 

 

Příprava pro naomítání okenních ostění před zaměřením oken

 

 

Aktuální rozestavěnost

 

Dokončení výztuží věnců 2NP

 

Provázání věnců pod pozednicemi se stropní konstrukcí, ztužení zdiva ŽB sloupy

 

Provázání věnců pod pozednicemi se stropní konstrukcí, ztužení zdiva ŽB sloupy

 

Příprava konstrukce krovu

Příprava konstrukce krovu

 

Věnce před betonáží

 

Věnce před betonáží

 

Věnce před betonáží

 

Montáž pozednic

 

Aktuální rozestvěnost

 

Krokve s hoblovanými přesahy před nátěrem ... příprava před montáží krovu

 

Montáž krokví

 

Podepření vaznice v místě napojení na pozednici

 

Montáž vaznic západního přesahu střechy

Montáž vaznic jižního přesahu střechy

 

Dokončená montáž konstrukce krovu

 

Dokončená montáž konstrukce krovu

 

Dokončená montáž konstrukce krovu

 

Dokončené krovy vč. nátěrů

 

Dokončené krovy vč. nátěrů

 

Pobíjení bednění střešního pláště

 

Palubkové podhledy kryté terasy

 

Palubkové podhledy kryté terasy

 

Natažení střešních folií na bednění, montáž kontralatí

Osazení oken - pohled z interieru

 

Osazení oken - pohled z exterieru - opláštění hliníkem

 

Těsnění připojovací spáry komprimační páskou

 

Namontované kastlíky předokenních žaluzií

 

Namontované kastlíky předokenních žaluzií

 

Pohled na předsazenou montáž oken

 

Těsnění připojovací spáry vzduchotěsnou páskou

 

Montáž podkladního profilu posuvných HS portálů

 

Kontaktní zateplení v místě oken a parapetu, použití XPS

 

Kontaktní zateplení v místě oken a parapetu a na přechodu štítová stěna a střecha nad 1NP, použití XPS

Zateplení štítové stěny před pokládkou střešní krytiny

Příprava otvorů před celoplošným natažením perlinky do tmele

Zakládání střešní krytiny

 

Zakládání střešní krytiny

 

Zakládání střešní krytiny

 

Zakládání střešní krytiny

 

Dokončená střecha se svislým kouřovodem krbových kamen

 

Založení nerezového komínu s prostupem střešního pláště z pěnoskla

 

Pohled na stávající rozestavěnost

 

Snížení spodní roviny střešního pláště na krokvích a vytvoření prostoru pro budoucí foukané izolace

Připravené aplikační otvory pro nafoukání izolace do střešního pláště

 

Provedení prostupu odvětrání kanalizace

 

Těsnění prostupu odvětrání kanalizace těsnící manžetou

 

Vzduchotěsné přelepení spojů OSB desek a styku OSB desek s obvodovou stěnou

 

Dodávka kastlíků předokenních žaluzií

 

Dodávka kastlíků předokenních žaluzií

 

Montáž zakládací a vyrovnávací vrstvy EPS perimetr na soklové části, včetně voděodolného těsnění všech spojů

 

Zakládání druhé vrstvy EPS perimetr tl. 180mm a EPS grey tl. 300mm

 

Provedení EPS grey v místě okenní špalety

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

Montáž lemování štítové zdi

 

Montáž parapetů v nadstřešní části

 

Pohled na dokončenou montáž parapetů

 

Montáž druhé vrstvy zateplení soklové části

 

Příprava pro osazení el. zásuvek v zateplovacím systému bez tepelného mostu

 

Obklad vnějších špalet v zateplovacím systému

 

Pohled na osazení venkovních parapetů

 

Pohled na stávající rozestavěnost

 

Provádění KZS v místě kastlíku předokenní žaluzie

 

Provedení prostupu přívodního potrubí VZT z EPS Perimetr

Osazení prostupového potrubí z EPS

 

Pohled na prostup ve fasádě

 

Natahování perlinky do tmele na severní fasádě

 

Pohled na stěrky severní a západní fasády

 

Příprava montáže vchodových dveří

 

Můj dvorní dodavatel vnějších výplní si opakovaně stěžoval, že mu na svém webu a FCB profilu nedělám dostatečnou reklamu .... takže Jardo ! teď už to STAHL co má Vojta na zádech vidí úplně všichni ! :)

 

Pohled na dokončené izolace v oblasti prahu a ostění vchodových dveří

 

Vchodové dveře v čerstvě dokončené fasádní stěrce

 

Pohled na RD s dokončeným KZS ... finální omítky zřejmě až na jaře

 

Dokončené záklopy z OSB desek

Dokončené záklopy z OSB desek

 

dokončené záklopy z OSB desek s utěsněným prostupem vzduchotechniky

 

dokončené záklopy z OSB desek

 

Volné foukání minerální vaty do prostoru střešního pláště

 

Foukání minerální vaty  do dutiny střešního pláště

 

Foukání minerální vaty  do dutiny střešního pláště

 

Do střechy se nám vešlo celé auto .. 55m3 izolace

 

Penetrace podkladu před navařením plošných hydroizolací

 

Zakládání zdiva příček

 

Navaření hydroizolací / těsnění prostupů vody a kanalizace

Navaření hydroizolací / těsnění prostupů elektro

 

Provádění zdiva příček

 

Dokončení zdiva příček

 

Dokončení zdiva příček

 

Dokončení zdiva příček

 

Dokončení zdiva příček

 

Zimní "face"

 

Latexový nátěr OSB desek - zvýšení vzduchotěsných vlastností podhledu

 

 Montáž rozvodů kanalizace

 

Zimní "face"

Latexový nátěr OSB desek - zvýšení vzduchotěsných vlastností podhledu

 

Odvětrání stoupacího potrubí kanalizace nad střechu s připojením odvětrání radonu

 

Odvětrání stoupacího potrubí kanalizace nad střechu

 

Montáž rozvodu vnitřního vodovodu

 

Zajištění vzduchotěsnosti - nutné naomítání vnitřku revizní niky s uzávěry vody

 

 Podložení rozvodů vody XPS 20mm

 

Vedení rozvodů v instalační předstěně, předem natažené lepidlem kvůli zajištění vzduchotěsnosti

 

Dokončení rozvodů elektroinstalace

 

Technická místnost v místě rozvaděče

Provádění rozvodů VZT

 

Provádění rozvodů VZT

 

Provádění rozvodů VZT

 

Provádění rozvodů VZT

 

Provádění rozvodů VZT

 

Provedení fasádní silikonové omítky

 

Provedení fasádní silikonové omítky

 

Provedení omítky v místě připojení parapetu

 

Provedení omítky v místě kastlíku předokenní žaluzie

 

Provedení omítky v místě podbití na přesahu střechy

Těsnění prostupu odpadního vzduchu vnější obálkou před provedením vnitřních omítek

 

Těsnění připojovací spáry založení zdiva hydrostěrkou po obvodě vnější obálky před provedením vnitřních omítek

 

 Provedení perlinky do tmele na styku různých materiálů před provedením vnitřních omítek

 

 

Dodávka a složení sila s vnitřní omítkou MAXIT 121

 

Příprava rohů před strojním omítáním

 

Příprava rohů a plochy před strojním omítáním

 

Dokončení vnitřních omítek

 

Dokončení vnitřních omítek

 

Dokončení vnitřních omítek

 

Blower door test

n50=0,22 ... mírně horší výsledek než obvykle zejména díky velké ploše OSB desek tvořících vzduchotěsnou rovinu pod střešním pláštěm

 

Montáž podlahového EPS lepením a překrytím vrstev

 

 Montáž podlahového EPS lepením a překrytím vrstev

 

Dokončení před betonáží, natažení separačních folií a obvodového dilatačního pásu

 

XPS ve skladbě podlahy v místě budoucí VZT jednotky s integrovaným zásobníkem TUV

 

Vytvoření vyvýšení pomocí přidané vrstvy EPS v místě budoucí kuchyně

 

Pohled na hlavní obytnou část domu

 

Betonáž podlah

 

Montáž rastrů SDK podhledů

 

Montáž rastrů SDK podhledů

Montáž rastrů SDK podhledů

 

Zaklopení podhledů SDK deskami

 

Zaklopení podhledů SDK deskami

 

Zaklopení podhledů SDK deskami

 

Zaklopení podhledů SDK deskami

 

Pokládka ker. dlažby v kuchyni

 

Hydroizol. stěrky v místě budoucí vany

 

Provádění ker. obkladů

 

Provádění ker. obkladů

 

Provádění ker. obkladů

Položení připojení elktřiny

 

Přívod elektřiny do budoucího pilíře

 

Výkop rýhy v komunikaci pro připojení vody a kanalizace

 

Zabezpečení výkopu

 

Hutnění podloží před osazením revizní šachty kanalizace

 

Provedení navrtávky nové vodovodní přípojky

 

Pohled na přípojku vody a kanalizace

Pohled na přípojku vody a kanalizace

Betonáž dna kanalizační šachty a vodoměrné šachty

 

Osazení kanalizační a vodoměrné šachty

Obsyp přípojek a hutnění po vrstvách

 

Výkop rýhy pro připojení kanalizace mezi RD a revizní šachtou

 

Napojení vody

 

Rýhy v místě připojení šachet

 

Revizní šachta kanalizace na trase vnitřní kanalizace

 

Zaústění potrubí do kanalizační šachty

 

Pohled do výkopu před zapískování potrubí

 

Dokončení připojení, urovnání pláně

 

Dokončení připojení, urovnání pláně

 

Pokládka el. podlahových topných rohoží

Montáž krbové vložky

 

Pokládka vinylových podlah

 

Pohled na krbovou obestavbu

 

Pohled na krbovou obestavbu

 

Pohled na krbovou obestavbu

 

Dokončení krbové obestavby

 

Dokončení krbové obestavby

 

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

 

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

 

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

 

Montáž bednění uličního oplocení ŽB stěnou

 

Pohled do bednění s vymezením výšky zálivky PVC rohovou lištou

 

Osazení poštovní schránky s el. vrátným do bednění

 

Pohled na dokončenou ŽB stěnu

 

Pohled na dokončenou ŽB stěnu

 

Pohled na dokončenou ŽB stěnu

 

Montáž elektroinstalace pojezdu vjezdové brány a el. vrátného

 

Montáž elektroinstalace pojezdu vjezdové brány a el. vrátného

Číslo popisné - na betonovou zeď stylově v betonovém provedení :)

 

Číslo popisné - na betonovou zeď stylově v betonovém provedení :)

 

 Výkop koupacího jezírka

 

 Výkop koupacího jezírka

 

 Výkop koupacího jezírka

 

Výztuž základové desky jezírka vč. osazení vpustí

 

Výztuž základové desky jezírka

 

 Betonáž základové desky jezírka

 

Betonáž základové desky jezírka

 

Montáž zdiva BD

Montáž zdiva BD

 

 Výkop příbřežní zóny - mělčiny

 

Pohled na jezírko vč. dokončené příbřežní mělčiny

 

Pohled na jezírko vč. dokončené příbřežní mělčiny

 

Pohled na jezírko vč. dokončené příbřežní mělčiny

 

Vytvoření zálivu pro osázení leknínů

 

Vytvoření zálivu pro osázení leknínů

 

Montáž filtrační jednotky

 

 Montáž technologické jednotky

 

Vyrovnání povrchu příbřežní zóny

Vyrovnání povrchu příbřežní zóny

 

Přestěrkování vnitřních povrchů jezírka stavebním lepidlem

 

Přestěrkování vnitřních povrchů jezírka stavebním lepidlem

 

Přestěrkování vnitřních povrchů jezírka stavebním lepidlem

 

Montáž geotextilie

 

Montáž geotextilie

 

 Pohled na svařené jezírkové folie

 

 Pohled na svařené jezírkové folie

 

 Pohled na svařené jezírkové folie

 

 Pohled na svařené jezírkové folie

Ukončení okraje jezírka obsypem kamenivem

 

Ukončení okraje jezírka obsypem kamenivem

 

Dokončení obsypu jezírka

 

Dokončení obsypu jezírka

 

 Přivezli nám zahradu

 

 Stromy připravené k výsadbě

 

Provádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

 

Provádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

 

Dokončování dřevěProvádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

ných obkladů fasády

 

Provádění nosného roštu modřínových teras okolo domu a jezírka

 Montáž modřínových terasových prken

 

 Montáž modřínových terasových prken

 

Betonové vyrovnávací podklady nosného roštu terasy

 

Betonové vyrovnávací podklady nosného roštu terasy

 

Betonové vyrovnávací podklady nosného roštu terasy

 

 Montáž modřínových terasových prken

 

 Provedení v místě francouzského okna

 

 Provedení v místě francouzského okna

 

 Provedení v místě francouzského okna

 

 Provedení v místě francouzského okna

 Provedení v místě francouzského okna

 

Obklad modřínovými prkny vyvýšené části jezírka - chrliče vody

 

Obklad modřínovými prkny vyvýšené části jezírka - chrliče vody

 

Zaústění dešťové kanalizace do jímky 6,5m3

 

Připravená jáma pro osazení jímky

 

 Přesun jímky

 

 Pohled na dokončené jezírko

 

 Pohled na dokončené jezírko

 

 Pohled na dokončené jezírko

 Pohled na dokončené jezírko

 

Pohled na dokončené jezírko

 

Osazená a obsypaná jímka připojená na dešťovou kanalizaci 

 

Osazená a obsypaná jímka připojená na dešťovou kanalizaci 

 

Přepad jímky do vsakovací jámy

 

Hloubení stavební jámy sklepa

 

Hloubení stavební jámy sklepa

 

Hloubení stavební jámy sklepa

 

Výztuž desky kari sítěmi ve dvou vrstvách

 

Příprava štěrkového podkladu

 Betonáž základové desky

 

 Betonáž základové desky

 

 Dokončená betonáž

 

Dokončená betonáž

 

Montáž bentonitového pásu do první ložné spáry

 

 Montáž bentonitového pásu do první ložné spáry

 

 Montáž bentonitového pásu do první ložné spáry

 

Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 

Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 

Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 

Zdivo sklepa z BD30 před betonáži

 

 Dokončené zdivo BD před betonáží

 

Přechod podsklepené části na nepodsklepenou

 

Přechod podsklepené části na nepodsklepenou

 

Základové pasy před betonáží

 

Základové pasy před betonáží

 

Vázání výztuží ŽB stěn

 

Vázání výztuží ŽB stěn

 

Přechod mezi stropem podsklepené a základem nepodsklepené části

 Základové konstrukce

 

Pás bentonitu

 

Výztuže ŽB stropu

 

Výztuže ŽB stropu

 

Výztuže ŽB stropu

 

Výztuže ŽB stropu

 

 Betonáž stropu

 

 Betonáž stropu

 

 Betonáž stropu

 Betonáž stropu

 

Bednění ŽB stěn

 

Bednění ŽB stěn

 

Bednění ŽB stěn

 

Bednění ŽB stěn

 

Bednění ŽB stěn

 

 Odbedňování - I. etapa

 

Bednění ŽB stěn II. etapa

 

Bednění ŽB stěn II. etapa

 

Bednění ŽB stěn II. etapa

Odbedňování II. etapa

 

Odbedňování II. etapa

 

Odbedňování II. etapa

 

Pohled na dokončené ŽB stěny

 

Zateplení mezi vytápěnou a nevytápěnou částí

 

Pohled na dokončené ŽB stěny

 

Pohled na dokončené ŽB stěny

 

Svislé hydroizolace 1PP

 

Svislé hydroizolace 1PP

 

Ošetření prostupu

Obsypy 1PP

 

Provádění svislých hydroizolací

 

 Schodiště 1PP po betonáži

 

 Schodiště 1PP po betonáži

 

Výztuž podlahové desky

 

Výztuž podlahové desky

 

Výztuž podlahové desky

 

 Leštění betonové podlahy

 

 Leštění betonové podlahy

 

 Bednění stropu 

 Bednění stropu 

 

 Bednění stropu 

 

 Bednění stropu 

 

 Bednění stropu 

 

 Bednění stropu 

 

Výztuž stropu

 

Výztuž stropu

 

Výztuž stropu

 

Výztuž stropu / vytvoření prostupu pro střešní okno

 

Plastová lišta pro sražení hran betonu v místě střešního okna

 Výztuž stropu

 

Boční bednění stropu, připraveno na betonáž

 

 Strop po odstranění bočního bednění

 

 Strop po odstranění bočního bednění

 

Sbíjené příhradové vazníky

 

Sbíjené příhradové vazníky

 

Pobití vazníků prkny

 

 Pohled na stavbu

 

Montáž střešního okna

Montáž střešního okna

 Pohled na strop po odbednění

 Pohled na strop po odbednění

 

 Pohled na strop po odbednění

 

 Pohled na strop po odbednění

 

Pohled na stavbu

 

Montáž střešní krytiny PVC foliíí

 

 Provedení v místě okna

 

 Provedení v místě okna

Montáž dveří / oken

 

Montáž dveří / oken

 

Místnost po vylití podlah / vzduchotěsné podhledy

 

Místnost po vylití podlah / vzduchotěsné podhledy

 

Místnost po vylití podlah / vzduchotěsné podhledy

 

Systémové prostupy pro kabely osvětlení vzduchotěsným podhledem

 

Vodotěsné ošetření připojovací spáry podkladního profilu vchodových dveří

 

SDK podhledy 

 

 SDK obestavba WC

 

 SDK obestavba WC

 

Izolace příček WC

Izolace soklové části deskami XPS

Izolace soklové části deskami XPS

Izolace soklové části deskami XPS

Spádový beton okolo objektu s napojením drenáží do kanalizace

Spádový beton okolo objektu pod drenáže

Stěrka na soklové části 

Natažení nopových folií

Uložení drenážního potrubí

Uložení drenážního potrubí

Zásyp drenáží kamenivem zabaleným v geotextilii

Zásyp drenáží kamenivem zabaleným v geotextilii

Nosný rošt zateplení a provětrávané fasády

Nosný rošt zateplení a provětrávané fasády

Nosný rošt zateplení a provětrávané fasády

Zateplení minerální vatou

Zateplení minerální vatou

Montáž folie

Pohled na dokončené folie

Ukončení v místě špalety

Těsnění v místě prostupu

Svislé laťování budoucího obkladu modřínovými prkny

Svislé laťování budoucího obkladu modřínovými prkny

Svislé laťování budoucího obkladu modřínovými prkny

Ukončení u navazující betonové zdi

Provedení v místě špalet

Provedení v místě špalet

Montáž modřínové terasy

Provedení v místě vchodových dveří

Provedení v místě vchodových dveří

Pohled na modřínový obklad fasády 

Pohled na modřínový obklad fasády

Pohled na modřínový obklad dveřní špalety

Větrací mřížka na spodní straně obkladu

Montáž modřínové terasy

Zakrytí připojovací spáry mezi stěnou a stropem dřevěným obkladem

Provedení v místě kastlíku předokenní žaluzie

Vnější roh špalety s vodoící lištou předokenní žaluzie

Napojení terasya dřevěného obkladu

Provedení terasy

Budoucí záhon okrasných trav před oknem v terase

Celkový pohled 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social