Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie2

Fotogalerie NED dům Tachov

  Pohled do základové spáry, ačkoli jsme to dle výsledků geologického průzkumu očekávali, narazili jsme při výkopech pasů na rulu a velmi se nám tím zkomplikovala práce při založení stavby, kdy jsme museli oproti návrhu PD přehodnotit způsob založení stavby a přizvat k posouzení základové spáry statika

 Stavba musí být vždy založena na stejném podkladu, je tedy nezbytné odkrýt v celé ploše základové spáry stejné podloží bez ohledu na to v jaké hloubce se nachází (alternativou k tomuto může být založení na pilotech ale to se nás zde naštěstí netýkalo)

 Na jižní straně RD jsme rulu odkryli již po odkopání 20cm, na severní straně RD až po odkopání ca 80cm

 Provedení vyrovnávací vrstvy litého betonu na jejímž povrchu bede teprve provedeno vlastní založení stavby dle návrhu statika

 Příprava pro založení stavby, zdivo porotherm je alternativou k provedení bednění, v tomto případě rychlejší a levnější

 Příprava výztuže před montáží pasů ze ztraceného bednění, zde na severní straně RD již zcela v souladu s návrhem PD

 Založení první řady bednících dílců

 Vzhledem k zakládání na skále jsme tomuto museli operativně přizpůsobit i způsob provádění základových konstrukcí, na fotografii jsou patrné obezdívky budoucího ŽB základového pasu tl. 400mm

 Přejímka provedení ležatých rozvodů kanalizace před jejich opískováním

 Zkouška těsnosti kanalizace, v našem případě úspěšná, hladina vody nijak nepoklesla ani po 2 hodinách jejího sledování

 Provedení výztuží základového pase dle nového návrhu statika

 Na fotograifii je patrno založení svislých výztuží budoucích ztužujících pilířů VPC zdiva tl. 300mm namáhaného budoucím bočním tlakem zeminy

 Přejímka provedení podkladních vrstev a výztuží před betonáží desky

 XPS tak jako u jiných předchozích realizací tvoří ve své první vrstvě zároveň bednění budoucí základové desky

  Celkový pohled na přípravu desky před její betonáží

 Nosný profil pro budoucí nosný tepelně izolační nosný panel dveřních výplní na čisto osazený při betonáži desky, v tomto případě se vyplatily zkušenosti z předchozích realizací, bez tohoto profilu by bylo osazení nosného tepelně izolačního panelu na XPS zcela nemožné. Alternativou k tomuto řešení je předsazená ŽB deska před vnější líc zdiva o 60mm

 Betonáž desky

 Pohled na ŽB pasy po zabetonování

 Nevhodné provedení hydroizolací na nosném profilu, na jeho ostrých hranách hrozilo při zatížení zdivem protlačení izolace. V tomto případě se hydroizolace odstranila, vytvořily se náběhy na ocelový profil a poté se opětovně navařily hydroizolace

 V první vrstvě zdiva jsme samozřejmě používali tepelně izolační bloky Kalksandstein

 Pohled na ztužující profily Murfor použité v každé druhé ložné spáře zdiva pod svahem namáhaném bočním zemním tlakem 

 Založení zdiva na IZO bloky

 Prostup výztuže přes vodorovné hydroizolace je vždy obtížný a tyto prostupy bychom se měli snažit minimalizovat, občas ale statik zavelí a je nutno najít alternativní hydroizolaci k živičným pásům, v tomto případě je hydroizolace provedena nanesením gumoasfaltu

 Výztuž ŽB pilířů stěny pod svahem

 Příprava pro napojení ŽB pilířů na budoucí stropní konstrukci

 Pohled ze svahu, stavba nám utěšeně roste

 Pohled na přístavbu budoucího garážového stání

 Ukazáka nekvalitního provedení živičných hydroizolací spodní stavby, nedostatečným natavením bychom si zadělali pouze na problém

 Takto nějak by mělo správné natavení vypadat, při snaze odtrhnout hydroizolační pás loupeme i povrch zdiva

 Rozhodně nemí být zahříván vnější spoj se snahou o jeho přešpachtlování, pouze odkryjeme nosnou vložku a opět si zaděláváme na problém

 Tohle je opravdovou ukázkou barbarství, neočištěná podkladní hydroizolační vrstva a nedostatečné natavení překrývací vrstvy na zpětném spoji spodní stavby je typickým příkladem jistoty budoucího prosaku zemní vlhkosti/podzemní vody

 snaha o natavení živičných pásů na nevyzrálý (živý) podklad je další ukázkou barbarství ze strany realizační firmy

 Pohled na provádění svislých hydroizolací odbornou firmou

 Nezbytnou součástí kvalitního provedení svislých hydroizolací je i jejich kotvení

 Pohled na provedení hydroizolací na patě základu, stále tomu lze vytknout nějaké drobné nedostatky, avšak toto provedení již lze převzít

 Dokončení provedení v první vrstvě

 Pokládka filigránových stropních panelů

 Přejímka výztuží filigránových stropů před vlastní betonáží

 Přejímka výztuží filigránových stropů před vlastní betonáží

 2x penetrace zdiva z bednících dílců venkovního schodiště před natažení nopových folií 

 Pohled na zateplení suterénní stěny deskami EPS Perimetr v tl. 160mm s důsledným vypěněnímvolnějších spár (desky pero drážka)

 Desky byly lepeny na pěnu, pěna byla nanesena po obvodě každé desky a v jejím středu, byly tak vytvořeny uzavřené vzduchové mezery za účelem snížení možnosti proudění vzduchu a vytváření vlhkosti. Na vnějším líci zateplení bylo s ohledem na vyšší nasákavost EPS Perimetr na řezaných plochách naneseno lepidlo

 Pohled na již provedené nopové folie kryté geotextilií na opěrných ŽB stěnách před zásypem terénu

 S pěkným počasím a započatou sezonou jsme konečně začali vyzdívat 2NP

  Nerezové připojovací plechy v obvodovém zdivu v každé spáře pro budoucí přizdění příček jsou nezbytné

 Založení vápenopískového zdiva Vapis ve 2NP na vyrovnávací Blok tl. 50mm. Vzhledem ke hmotnosti vápenopískového zdiva je toto vhodným způsobem jak předejít nižší kvalitě v založení

 Izolační blok Vapis IZO použitý i při zakládání příček tl. 11,5 cm v 1NP - přerušení tepelného mostu

 Celkový pohled na příčku založenou na izolačním bloku Vapis IZO

 Připravuje se bednění pro provedení ŽB monolitických překladů a věnců

 provádění ŽB věnců se od běžné výstavby příliš neliší, zde pohled na nadokenní překlad tvořený budoucím ŽB věncem

 Pohled na provedení ŽB věnců v šírší souvislosti

 ... a ještě pohled v detailu

 Po dokončení ŽB věnců následuje osazování příhradových vazníků tvořících nosnou konstrukci zastřešení

 Příprava pro ukotvení vazníků do ŽB věnce

 pohled ze spoda, jižní strana RD je dokončena

 způsob kotvení horní části vazníku do běžného ŽB věnce na severní straně RD

 Pohled na budoucí přesah střechy (na vnějším líci zdiva přibude ještě zateplení v tl. 240mm EPS grey wall), přesah střechy přes vnější líc zdiva tak bude minimální

 Pohled na jižní část RD po dokončení montáže příhradových vazníků

 Příprava pro provedení ŽB věnců na štítovém zdivu

 Dodatečné kotvení výztuže do stávajících věnců na chemickou kotvu

 Celkový pohled na způsob provedení

 Pohled na zaklopení OSB deskami čela horního zastřešení vazníků - příprava pro provedení zdiva štítu před montáží střešní krytiny

 Pohled na betonáž věnců zdiva štítů a zaklopení čela OSB deskami z druhé strany

 Provedení zateplení zdiva štítu deskami EPS grey wall tl. 240mm

 Pohled na zaklopení střešního pláště z boku - příprava pro provedení vnějšího zateplení a dále zateplení střešního pláště v úrovni vazníků

 Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 pohled na detail ukončení u čelní již zateplené štítové stěny ve styku s konstrukcí zastřešení

 severní pohled na zateplenou čelní štítovou stěnu

 EPS grey wall je nutné důsledně chránit před sluncem, jinak by došlo k jeho nevratnému poškození

 spodní líc střešního pláště - zaklopeno Airstop OSB deskami - zatím bez přelepení spojů Airstop páskou a bez dořešení dalších detailů

 Tak střechu bychom měli hotovou

 Celkový pohled i provedení nevypadá špatně ..... 

 .... ale přijde vám někomu toto napojení oplechování v pořádku ??? Technik od Ruuki sdělil, že je to takto normální a důvodem je vzájemná dilatace na oplechování .... nelíbí se mi to ...

 Želbet. schodiště před betonáží

 Nesmí se zapomínat na izolování výztuže na prostupu vodorovnou hydroizolací, v našem případě asfaltem (kotvení nástupního ramene do podkladních betonů)

 Objekt máme obsypaný, svislé hydroizolace i drenážní systém okolo objektu dokončený, na fotce je vidět jedna ze tří revizních šachte drenáže - měly by se umísťovat ideálně na každém ohybu potrubí (rohy, kouty apod..)

 Celkový pohled na stavbu od jihu

 Uzavření střešního pláště OSB deskami - připraveno pro montáž kontaktního zateplovacího systému

 Uzavření střešního pláště OSB deskami - připraveno pro montáž kontaktního zateplovacího systému

 Pohled na vnitřní schodiště po betonáži

 Pohled na první schodišťový stupeň, tl. skladby budoucí podlahy v 1NP 315mm

 Je dokončena předsazená montáž oken, v našem případě je výrobcem spol. Internorm

 Předsazená montáž v detailu - pohled na tepelně izolační purenitový parapetní profil 

 Předsazená montáž v detailu - pohled na nosný tepelně izolační panel z purenitu u francouzského okna. Kotevní "L" profil se ještě odřízne a celý detail napojení rámu okna na svislé hydroizolace bude vodotěsně ošetřený přelepením samolepící těsnící folie VEDATHENE DUO tl. 1,5mm

 Vnitřní líc rámu okna ve styku s ostěním - utěsnění připojovací spáry je řešeno použitím parotěsné pásky illbruck, podklad se vždy srovná tmelem/štukem apod.. pro možnost dokonalého připojení k podkladu

 podklad se musí vždy důsledně očistit, jinak to dopadne jako v tomto případě, nutno opravit

 Před montáží rozvodů VZT se obvodové stěny v místě VZT natáhly stěrkou při snaze zajištění vzduchotěsnosti obálky, tu bude tvořit vnitřní omítka, zde v budoucí instalační šachtě již bude omítání problematické, proto se v předstihu provedlo toto opatření

 Pohled na přelepené spáry Airstop páskou na podhledu bedněném OSB deskami

 Podobně jako u montáže parotěsné pásky illbruck u těsnění okenních ostění i zde u použití Airstop pásky je vhodné podklad opatřit vyrovnávací stěrkou pro dobré připojení pásky k podkladu

 Dokončení VZT rozvodů

 Pohled do instalační šachty

 A začínají se již provádět i rozvody vnitřní kanalizace

 dotěsnění připojení spáry mezi okenní výplní a svislou hydroizolací u předsazené montáže oken za použití samolepících hydroizolačních folií vč. použití doplňkových tmelů

 dotěsnění připojení spáry mezi okenní výplní a svislou hydroizolací u předsazené montáže oken za použití samolepících hydroizolačních folií vč. použití doplňkových tmelů

 Dokončeno zateplení jižní strany soklové části. Bude následovat natažení nopových folií, obsypy a terénní úpravy

 Pohled v detailu - EPS perimetr 160mm + XPS 20mm ve druhé vrstvě. Lepeno na nízkoexpanzní PUR pěnu na uzavřenou buňku

 Krabice elektro je nezbytné osazovat vždy zcela zplna do sádry, k dalšímu dotěsnění budou použity Air stop tmely a manžety

 Využití pro vedení svislých přívodů elektrokanálů ve vápenopískovém zdivu na obvodě i v příčkách

 Využití pro vedení svislých přívodů elektrokanálů ve vápenopískovém zdivu na obvodě i v příčkách

 Vzduchotěsná úprava obvodových stěn v místě osazení budoucího rozvaděče

 Termoizolační box pro venkovní předokenní žaluzie - izolace integrovanou PUR deskou

 Ukázka montáže

 Pohled na dokončenou montáž termoizolačních boxů včetně termoizolačních bočních vedení žaluzií

 Pohled na montáž přípojek vody, kanalizace a elektro

 Pohled na dno revizní šachty kanalizace

 Prostupy v základových pasech

 Zasypávání pískem

 Řešení vzduchotěsnosti u paty obvodového zdiva, vyrovnání podkladu stavebním lepidlem, plocha bude dále natažena za účelem zajištění vzduchotěsnosti hydroizolační stěrkou

 Řešení vzduchotěsnosti v místě parapetu, opět vyrovnání podkladu stavebním lepidlem, vyplnění svislých dutin vápenopískového zdiva, plocha bude dále natažena za účelem zajištění vzduchotěsnosti hydroizolační stěrkou

 Zde je nutné ještě prostupy elektroinstalace do zdiva utěsnit

 Hydrostěrky - řešení vzduchotěsnosti u paty obvodového zdiva před montáží skladby podlah

 Tento detail ještě není v pořádku, prostupy musí být zcela těsné

 Montáž kročejové izolace ve 2NP před betonáží podlah. Na izolace bude dále natažena PE folie s přelepením spojů.

 Zasypání vedení elektroinstalace v kročejové izolaci Liaporem

 Položení elektrických topných rohoží. Rohože tvoří společně s aktivní rekuperací otopný systém v rodinném domě.

 Pohled na montáž skladby zateplení podlahy 1NP. Dosypání rozvodů instalací Liaporem.

 Dosypání rozvodů instalací Liaporem v konstrukci zateplení první vrstvy.

 Dokončení montáže druhé vrsty zateplení podlahy. Vzájemné slepení desek a dotěsnění ke zdivu PUR pěnou zaručuje pevný a stabilní podklad před betonáží podlahy.

 Natažení PE folií a dilatačních pásů před betonáží podlah.

 Dokončení montáže elektrických topných rohoží ve 2NP

 Betonáž podlah

 Betonáž podlah

 Provádění vnitřních omítek - příprava olištováním a napenetrováním podkladu

 Stříkání vnitřních vápenosádrových omítek

 Pohled na dokončenou omítku

 Provádění Blower door testu

 Dotěsnění drobných netěsností v průběhu testu

 Dotěsnění drobných netěsností v průběhu testu

 Při měření se nám podařilo dosáhnout vynikající průměrné výsledné hodnoty n50=0,1 !  Dá se říci, že se jedná o jeden z vůbec nejlepších výsledků kterých bylo dosud při měření ve zděném pasivním domě v rámci ČR dosaženo !

 Provádění zavěšeného rosštu SDK stropních podhledů

 Provádění zavěšeného rosštu SDK stropních podhledů

 Rošt kastlíku VZT rozvodů

 Šikmý rošt stropního podhledu

 Vložení komprimační pásky mezi UD profil a stěnu

 Zaklápění podhledů SDK deskami

 Zaklápění podhledů SDK deskami

 Zaklopení kastlíku rozvodu VZT

 Dokončení SDK podhledů

 Dokončení SDK podhledů

 Osazení jímky na dešťovou vodu

 Odkopání zeminy okolo základových pasů pro možnost dokončení zateplení druhé vrst´vy základových pasů a obou vrstev soklové části RD. Dále bude provedeno natažení nopových folií a zpětný obsyp.

 Provádění svislých hydroizolací - soklová část RD. Použití Illbruck lepícího bitumenového tmelu při dotěsnění místy nedovařených konců izolací na provedeném zpětném spoji

 Dokončení zateplení základů a soklové části RD dvěma vrstvami XPS každý tl. 100mm. Zakládací lišta 140mm je ukotvena do první vrstvy XPS, druhou vrstvou je podepřena a shora k ní bude připojeno zateplení fasády EPS šedým tl. 240mm. Lišta je tak založena zcela bez tepelného mostu.

 Osazení hliníkových vchodových dveří Internorm s oboustranným bočním prosklením

 Montáž lešení - příprava na pro provedení zateplení objektu.

 Dokončení montáže lešení a natažení ochranných sítí

 Osazení nosného prvku z Ytongu pro budoucí okotvení okapového svodu, vrchní líc bude krytý XPS tl. 10cm

 Prvek se na přání investora do zdiva dále přikotví

 Obdobný způsob řešení, nyní u budoucího zahradního kohoutu, vrchní vrstva bude tvořena přířezem z tepelně izolační desky Compacfoam tl. 12cm do které se bude zahradní kohout dále kotvit

 Vymezení prostoru v tl. zateplení 24cm EPS deskou ytong tl. 5cm pro budoucí přikotvení systémového vedení el. krabice v zateplovacím systému

 Prostup VZT - odpadní vzduch

 Pohled na soklovou část zateplené fasády

  Provedení zateplení na ploše v místě kastlíku předokenní žaluzie

 Příprava pro montáž venkovního osvětlení

 Zateplená fasáda před kotvením, broušením a provedením stěrky s omítkou

 Provedení svislých hydroizolací na podkladním profilu z Purenitu

 Provedení svislých hydroizolací na podkladním profilu z Purenitu

 Nahrazení systémového prvku pro kotvení do fasády bez tepelného mostu vlastním úspornějším řešením - příčkovka Ytong + 2x tepelně izolační deska Compacfoam. Vše slepené a ze stran a ze spoda kotvené do fasády zámečnickým výrobkem.

 Celkový pohled

 A zde již pohled na prvek ve fasádě. Zakončení prvku pro venkovní osvětlení a tepelně izolačního prvku pro kotvení pergoly v líci zateplení před zbroušením povrchu

162 Na fotce je zřejmé vadné provedení skladby EPS desek - je nepřípustné aby na rohu kastlíku končila a začínala styčná spára jednotlivých desek EPS. Vždy musí být kladena deska v celku s vyříznutím otvoru do celé desky - problém se vyskytl u 1/2 otvorů - nutno opravit.

 Deska Compacfoam - použití pro možnost bočního kotvení zábrany z mléčného skla před okno koupelny

 Deska Compacfoam - použití pro možnost bočního kotvení zábrany z mléčného skla před okno koupelny

Dokončení obkladu EPS, dopěnění netěsností, přebroušení plochy, navrtání a zazátkování kotvení - dokončení přípravy před natažením perlinky do tmele

Dokončení obkladu EPS, dopěnění netěsností, přebroušení plochy, navrtání a zazátkování kotvení - dokončení přípravy před natažením perlinky do tmele

Dokončení perlinky do tmele ....

.... čekání na dodávku venkovních parapetů

Osazení parapetů

Zapravení parapetu do fasády před ..... před broušením tmele a penetrací

Pohled na dokončenou fasádu

Pohled na dokončenou fasádu

Pohled na dokončenou fasádu

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont