Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie5

Fotogalerie - pasivní rodinný dům Dobříš

 Zahajujeme stavbu. Z parcely byl odtsraněn zahradní domek, přebíra se stavební odpad, připravuje se pláň pro vytýčení stavby a výkop základových pasů

 Provádění skrývky

 Provádění skrývky

 Výkop základových pasů. Výkop není křivě vykopaný, základy a vlastní RD je navržený se zakřivením obvodových stěn

 Betonáž základových pasů - 1. PRŮŠVIH - dodavatel stavby mě v předstihu nevyzval k přejímce základové spáry. Po příjezdu na stavbu zjišťuji že se již betonuje. Postup ? Zastavena betonáž, vzhledem ke zjištění skutečnosti, že základová spára nebyla před betonáží vůbec zhutněna a dodaný beton byl tř. C12/15 navzdory statickému posudku který stanovil tř. C16/20, bylo rovněž nařízeno vyjmutí vylitého betonu ze základu, poté zhutnění základové spáry. Byla odvolána pumpa i mixy s betonem. Promarněné náklady jdou na vrub dodavatele stavby - i s tím se lze v praxi setkat.

Nejsmutnější na tom je, že stavebník laik, pokud není zastoupen nezávislou odbornou osobou tyto věci obvykle ani nezjistí, případně časem, až když se začnou projevovat první problémy, často však již po záruční lhůtě dodavatele ...

 Montáž základového zdiva ze ztraceného bednění

 Výztuž základového zdiva

 Celkový pohled na provedené základové zdivo před jeho betonáží

 Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 Hutnění podkladních vrstev

 Zkouška těsnosti kanalizace - úbytek vody - dodavatel stavby se v rámci vyjednávání podoby smlouvy o dílo bránil, této zkoušce, prý je zbytečná, nikdy to prý nedělají, nakonec jsme si ji vynutili a ukázalo se že právem, často se to nestává ale tady to nevyhovělo - jak by to po pár letech užívání stavby pod deskou vypadalo o tom nechci spekulovat, v každém případě se chybný spoj musí opravit 

 je nepřípustné aby v podkladních vrstvách pod deskou byly jakékoli kořeny, drny apod ... tovšechno tam později zahnívá a dochází k sedání zhutněných vrstev

 podobně jsou nepřípustné i zbytky bednění apod ... v tomto případě OSB desky

 Pokus II., nyní již zdařilá zkouška těsnosti kanalizace bez úbytku vody

 Vadné provedení - nenasákavý XPS nelze ani u složitějších detailů nahrazovat PUR pěnou která je nasákavá a bude mít neporně horší tepelně izolační vlastnosti než XPS, to ani nemluvím o její degradaci v čase - nutno odstranit a nahradit přesnými klíny z XPS

 Seřezávání a broušení obkladu XPS do požadované tl. budoucí desky - XPS zároveň tvoří bednění

 Nezbytné ověření výšky

 Příprava před betonáží - pohled na zhutněné podkladní vrstvy a výztuž desky kari sítěmi

 pohled v detailu

 Máme zabetonováno. Ještě bude proveden úklid staveniště, zásyp vytěženou zeminou podél základových pasů jako ochrana před promrznutím základové spáry a pokračovat budeme již s vlastní dřevostavbou na jaře 2014.

SEZONA 2014

Konečně je tady jaro a v Dobříši se začíná opět něco dít, mezitím co optimalizujeme projektové podklady pro Novou Zelenou Úsporám, na stavbě se realizuje napojení na přípojky inženýrských sítí.

 Pohled na místo připojení kanalizační přípojky na prostupu základovou konstrukcí

 Vodoměrná šachta - připravená pro napojení

 Pohled na provádění kanalizační přípojky se dnem revizní šachty kanalizace, kanalizaci jsme podbetonovali aby v čase nedocházelo k jejímu lokálnímu průhybu/prosednutí a netvořily se v potrubí na odtoku "lavory"

 Provádění okolo základových konstrukcí RD

 Napojení drenáží do dešťové kanalizace před revizní šachtou

 Zaústění dešťové kanalizace do vyhloubené vsakovací jámy

 Dokončení elektropřípojky

 Pohled na úpravu nerovností na základové desce po zimním období

 Penetrace základové desky před natavením živičné hydroizolace

 Pohled na provedení živičných hydroizolací a kotevních prvku pro montáž budoucích stěn

 Toto provedení těsnění prostupu kanalizace není v pořádku, bude dotmeleno bitumenovým tmelem a olepeno butylkaučukovou páskou, toto bude provedeno na vše prostupech kde byly zjištěny nedostatky

 Bitumenovým tmelem budou ještě ošetřeny i prostupy kotevních prvků stěn

 Tak už se nám to začíná rýsovat

 Nebylo jednoduché vytvořit obloukové stěnové panely, ale dodavatel si s tím poradil dobře

 Nebylo jednoduché vytvořit obloukové stěnové panely, ale dodavatel si s tím poradil dobře

 Budoucí schodiště

 Pohled na obvodové stěnové panely

 Montáž stropních panelů

 Montáž stropního panelu s výřezem pro schodiště

 Montáž stěnových panelů 2NP

 Pohled do prostoru schodiště

 Pohled do prostoru schodiště

 Pohled do prostoru schodiště v 1NP

 Nosná konstrukce prosklené stěny jižní fasády

 Pohled na kotevní prvky konstrukce 1NP

 Jižní fasáda

 Osazení stěnových panelů 1NP do objemově roztažné zakládací malty Fermacell

 Severozápadní roh

 Pohled na severní fasádu s budoucím vstupem do RD

 Provedení hdroizolační vrstvy střešního pláště. Dodavatel bohužel nenapenetroval podklad, tzn. byl jsem nucen práce přerušit, stávající asfaltové pásy nechat strhnout, podklad nechat napenetrovat a znovu natavit asfaltové pásy.

 Zde kotva ve které jsou osazeny střešní krokve přesahuje spodní líc bočního trámu přes který bude natažena parozábrana - nutno vymezit např. komprimační páskou aby nedošlo k pozdějšímu protržení parozábrany.

 V 1NP byla provedena oprava lokálně poškozených živičných hydroizolací

 Pohled na nosné krokve střešního pláště s podvlečenou parozábranou na kterou se později napojíme při provádění parozábran v ploše

 Použití Airstop tmelů při napojování jednotlivých stěnových panelů již ve fázi hrubé stavby

 Pohled na stávající rozestavěnost, je dokončena montáž hlavních nosných stěnových panelů (DEK Panel) obou podlaží

 Montáž STEICO nosníků na obvodovém plášti RD - vymezení prostoru pro budoucí výplň celuozovou izolací obvodového pláště, nosníky dále tvoří atiku a nosnou konstrukci skladby fasády

 Pohled na provedení svislých hydroizolací - zpětný spoj na obloukové stěně v soklové části RD

 Pohled na provedení živičných hydroizolací na soklové části ve styku s bedněním okenního ostění

 Pohled na provedení okenních ostění - kastlíky z OSB desek pro předsazenou montáž oken 

 Řešení vzduchotěsnosti v místě okenního ostění

 Řešení vzduchotěsnosti v místě kotvení stěnového panelu ke stropnímu panelu

 Řešení vzduchotěsnosti oblokových stěnových panelů na vnějším líci

 Vady na provedení živičných hydroizolací v soklové části RD - nutno dotmelit

 Střešní plášť před pokládkou EPS spádových klínů

 Opláštění vnější obálky Steico nosníky na styku s bedněním okenních otvorů

 Řešení vzduchotěsnosti vnější obálky mezi podlažími v úrovni stropních panelů

 Vzduchotěsnost - použití Omega těsnící pásky v místě kotvení stěnových panelů 1NP do základové desky

 Pohled na Steiko nosníky

 Pohled na vnější opláštění Steco nosníky a postupné zaklápění DHF deskami. Prostor 360mm bude vyplněn foukanou dřevovláknitou izolací STEICOzell

 Dokončení opláštění v místě vchodových dveří a pohled na zaizolování foukanou izolací nepřístupného detailu deskou dřevovláknité izolace.

 Montáž skladby zateplení střešního pláště

 Pohled na těsnění prostupů střešním pláštěm

 Mechanické kotvení desek zateplení vč. slepování spár nízkoexpanzní PUR pěnou

 Provedení foliové izolace střechy

 Pohled na instalovaný světlovod

 Výtoková vpusť

 Těsnění prostupů parozábranou

 Dřevovláknitá izolace Steico, hmotnost jednoho balení 15kg

 Dřevovláknitá izolace Steico před aplikací

 Pohled na aplikační otvory prům. 80mm v každém poli

 pohled do nafoukaného aplikačního otvoru

 Vyspravení svislých spár soklové části zateplení XPS přířezy z XPS tl. 20mm

 Montáž laťování pro fasádní dřevěný šindel na obloukových stěnách

 Ukončení fasádních dřevěných šindelů pod atikou

 Montáž šindele

 Montáž šindele

 Dokončení těsnění prostupů odvětrání kanalizace v nadstřešní části

 Těsnění prostupů vnější obálkou Omega těsnícíc páskou

 V místě kotvení mezi roštem SDK podhledu a parozábranou je vložena Omega těsnící páska

 vypodložení rozvodů vody v 1NP deskami XPS tl. 20mm. Bandážování kolen na rozvodech vody.

 Montáž skladby podlah deskami EPS grey wall ve třech vrstvách. Důkladné přilepení desek k podkladu i vzájemné pospojování a dopěnění desek mezi sebou vytvoří tuhou a kompaktní podkladní vrstvu pro následnou betonáž podlahových betonů.

 Dopěnění v místě prostupů

 Dosypání drceným polystyrenem v místě vedení instalací

 Montáž dřevohliníkových oken. Dodavatel zvolil nevhodnou partěsnou pásku z interieru, páska nejen že není samolepící ale navíc je její součástí i síťovina která se používá zejména u zděných staveb kde je pak zaomítána. V našem případě budeme muset síťovinu odříznout, pásku k podkladu přilepit butyl-kaučukovým tmelem a připojovací spáru ještě pro jistotu přelepit Airstop páskou.

Dále zde vzniká zajímavý detail na připojení rámu k pohledové dřevěné stěně. DO spáry je vložena komprimační páska a spára bude přetmelena transparentním silikonem.

 Pokládka systémových desek pro montáž teplovodního podlahového vytápění.

 Dokončená instalace teplovodního podlahového vytápění

 Skladba EPS v místě jednotky TČ s integrovaným zásobníkem TUV byla z důvodu vyššího zatížení nahrazena únosnějším XPS

 Dokončení betonáže podlah

 Provádění roštů pro fasdání dřevěný šindel po osazení oken

 Vzduchotěsné připojení okna páskou Illbruck, nepřístupné místo za sloupem nutno dotmelit airstop tmelem

 Provedení Blower door testu s výsledkem n50 = 0,18. I přes tento relativně dobrý výsledek nejsme spokojeni s dodávkou oken, kde se projevila vetšina naměřených netěsností

 Dotmelení připojovací spáry v místě parapetů - v podstatě stejný problém u všech dodaných výplní

 Netěsná připojovací spára mezi rámem posuvných dveří a nosným sloupem

 Další netěsnost u posuvných dveří

 Netěsné napojení dvou rámů oken

 Tento prostup elektroinstalace na střechu k FVE panelům se dodavateli podařilo utěsnist velmi dobře

 Provádění rákosového podkladu pod budoucí hliněné omítky

 Provádění rákosového podkladu pod budoucí hliněné omítky

 Provádění jádrových hliněných omítek

 Provádění hliněných omítek

 Zde dodavatel zapomněl na parozábranu na stěně opatřené zvukovou izolací mezi koupelnou a pokojem - nutno doplnit

 Provádění rastrů pro SDK podhledy

 Použití dřevěných šindelů na venkovních parapetech

 Použití dřevěných šindelů na venkovních parapetech. Pohled na opláštění okenních ostění dřevěným šindelem

 Použití dřevěných šindelů na venkovních parapetech. Pohled na opláštění okenních ostění dřevěným šindelem

 Celkový pohled na dokončení opláštění rodinného domu dřevěným šindelem

 Po odstranění lešení vypadá stavba ihned o poznání lépe

 Pohled na dům po dokončení obkladu fasády a po odstranění lešení

 Vytvoření základu pro osazení tepelného čerpadla

 Kotvení okapového svodu do předem připraveného nosného hranolu pod dřevěným obkladem

 Vadné osazení okapnice na zateplení soklové části. Okapnice není zasunutá do drážky v prahu dveří

 Zde dokonce ani dostatečně nepřekrývá dřevěný středový sloup a hrozí že bude docházet k zatékání, nutno opravit

 V současnosti se na stavbě ještě řeší celoplošné vypraskání štuků na hliněných omítkách, celou věc budeme dále řešit s přizvaným odborníkem abychom byli schopni najít nejvhodnější způsob ke sjednání nápravy

 Dokončení nopových folií po obvodě celého rodinného domu. Příprava před provedením terénních úprav a zpevněných ploch okolo RD.

 Provádění terénních úprav okolo RD před provedením zpevněných ploch

Dokončení hliněných omítek. Dokončení konstrukce schodiště před pokládkou kaučukových podlah

Provedení samonivelační stěrky před pokládkou kaučukových podlah

Samonivelační stěrky v místě podlahové vpusti v "TM" - přerušení stěrky před osazením krytu vpusti

Provedení marockých štuků


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont