NED dům Tachov

 

 Pohled do základové spáry, ačkoli jsme to dle výsledků geologického průzkumu očekávali, narazili jsme při výkopech pasů na rulu a velmi se nám tím zkomplikovala práce při založení stavby, kdy jsme museli oproti návrhu PD přehodnotit způsob založení stavby a přizvat k posouzení základové spáry statika

 

Stavba musí být vždy založena na stejném podkladu, je tedy nezbytné odkrýt v celé ploše základové spáry stejné podloží bez ohledu na to v jaké hloubce se nachází (alternativou k tomuto může být založení na pilotech ale to se nás zde naštěstí netýkalo)

 

Na jižní straně RD jsme rulu odkryli již po odkopání 20cm, na severní straně RD až po odkopání ca 80cm

Provedení vyrovnávací vrstvy litého betonu na jejímž povrchu bede teprve provedeno vlastní založení stavby dle návrhu statika

 

 Příprava pro založení stavby, zdivo porotherm je alternativou k provedení bednění, v tomto případě rychlejší a levnější

 

 Příprava výztuže před montáží pasů ze ztraceného bednění, zde na severní straně RD již zcela v souladu s návrhem PD

 

 Založení první řady bednících dílců

 

Vzhledem k zakládání na skále jsme tomuto museli operativně přizpůsobit i způsob provádění základových konstrukcí, na fotografii jsou patrné obezdívky budoucího ŽB základového pasu tl. 400mm

 

Přejímka provedení ležatých rozvodů kanalizace před jejich opískováním

 

Zkouška těsnosti kanalizace, v našem případě úspěšná, hladina vody nijak nepoklesla ani po 2 hodinách jejího sledování

 

Provedení výztuží základového pase dle nového návrhu statika

 

 Na fotograifii je patrno založení svislých výztuží budoucích ztužujících pilířů VPC zdiva tl. 300mm namáhaného budoucím bočním tlakem zeminy

 

 Přejímka provedení podkladních vrstev a výztuží před betonáží desky

XPS tak jako u jiných předchozích realizací tvoří ve své první vrstvě zároveň bednění budoucí základové desky

 

 Celkový pohled na přípravu desky před její betonáží

 

Nosný profil pro budoucí nosný tepelně izolační nosný panel dveřních výplní na čisto osazený při betonáži desky, v tomto případě se vyplatily zkušenosti z předchozích realizací, bez tohoto profilu by bylo osazení nosného tepelně izolačního panelu na XPS zcela nemožné. Alternativou k tomuto řešení je předsazená ŽB deska před vnější líc zdiva o 60mm

 

 Betonáž desky

 

 Pohled na ŽB pasy po zabetonování

 

 Nevhodné provedení hydroizolací na nosném profilu, na jeho ostrých hranách hrozilo při zatížení zdivem protlačení izolace. V tomto případě se hydroizolace odstranila, vytvořily se náběhy na ocelový profil a poté se opětovně navařily hydroizolace

 

 V první vrstvě zdiva jsme samozřejmě používali tepelně izolační bloky Kalksandstein

 

 Pohled na ztužující profily Murfor použité v každé druhé ložné spáře zdiva pod svahem namáhaném bočním zemním tlakem

 

Založení zdiva na IZO bloky

 

 Prostup výztuže přes vodorovné hydroizolace je vždy obtížný a tyto prostupy bychom se měli snažit minimalizovat, občas ale statik zavelí a je nutno najít alternativní hydroizolaci k živičným pásům, v tomto případě je hydroizolace provedena nanesením gumoasfaltu

 Výztuž ŽB pilířů stěny pod svahem

 

 Příprava pro napojení ŽB pilířů na budoucí stropní konstrukci

 

 Pohled ze svahu, stavba nám utěšeně roste

 

 Pohled na přístavbu budoucího garážového stání

 

 Ukazáka nekvalitního provedení živičných hydroizolací spodní stavby, nedostatečným natavením bychom si zadělali pouze na problém

 

 Takto nějak by mělo správné natavení vypadat, při snaze odtrhnout hydroizolační pás loupeme i povrch zdiva

 

 Rozhodně nemí být zahříván vnější spoj se snahou o jeho přešpachtlování, pouze odkryjeme nosnou vložku a opět si zaděláváme na problém

 

 Tohle je opravdovou ukázkou barbarství, neočištěná podkladní hydroizolační vrstva a nedostatečné natavení překrývací vrstvy na zpětném spoji spodní stavby je typickým příkladem jistoty budoucího prosaku zemní vlhkosti/podzemní vody

 

snaha o natavení živičných pásů na nevyzrálý (živý) podklad je další ukázkou barbarství ze strany realizační firmy

 

 Pohled na provádění svislých hydroizolací odbornou firmou

 Nezbytnou součástí kvalitního provedení svislých hydroizolací je i jejich kotvení

 

Pohled na provedení hydroizolací na patě základu, stále tomu lze vytknout nějaké drobné nedostatky, avšak toto provedení již lze převzít

 

 Dokončení provedení v první vrstvě

 

  Pokládka filigránových stropních panelů

 

Přejímka výztuží filigránových stropů před vlastní betonáží

 

Přejímka výztuží filigránových stropů před vlastní betonáží

 

 2x penetrace zdiva z bednících dílců venkovního schodiště před natažení nopových folií 

 

Pohled na zateplení suterénní stěny deskami EPS Perimetr v tl. 160mm s důsledným vypěněnímvolnějších spár (desky pero drážka)

 

Desky byly lepeny na pěnu, pěna byla nanesena po obvodě každé desky a v jejím středu, byly tak vytvořeny uzavřené vzduchové mezery za účelem snížení možnosti proudění vzduchu a vytváření vlhkosti. Na vnějším líci zateplení bylo s ohledem na vyšší nasákavost EPS Perimetr na řezaných plochách naneseno lepidlo

 

 Pohled na již provedené nopové folie kryté geotextilií na opěrných ŽB stěnách před zásypem terénu

S pěkným počasím a započatou sezonou jsme konečně začali vyzdívat 2NP

 

Nerezové připojovací plechy v obvodovém zdivu v každé spáře pro budoucí přizdění příček jsou nezbytné

 

 Založení vápenopískového zdiva Vapis ve 2NP na vyrovnávací Blok tl. 50mm. Vzhledem ke hmotnosti vápenopískového zdiva je toto vhodným způsobem jak předejít nižší kvalitě v založení

 

 Izolační blok Vapis IZO použitý i při zakládání příček tl. 11,5 cm v 1NP - přerušení tepelného mostu

 

 Celkový pohled na příčku založenou na izolačním bloku Vapis IZO

 

 Připravuje se bednění pro provedení ŽB monolitických překladů a věnců

 

 provádění ŽB věnců se od běžné výstavby příliš neliší, zde pohled na nadokenní překlad tvořený budoucím ŽB věncem

 

 Pohled na provedení ŽB věnců v šírší souvislosti

 

 ... a ještě pohled v detailu

 

 Po dokončení ŽB věnců následuje osazování příhradových vazníků tvořících nosnou konstrukci zastřešení

 Příprava pro ukotvení vazníků do ŽB věnce

 

 pohled ze spoda, jižní strana RD je dokončena

 

způsob kotvení horní části vazníku do běžného ŽB věnce na severní straně RD

 
 

 Pohled na budoucí přesah střechy (na vnějším líci zdiva přibude ještě zateplení v tl. 240mm EPS grey wall), přesah střechy přes vnější líc zdiva tak bude minimální

 

 Pohled na jižní část RD po dokončení montáže příhradových vazníků

 

 Příprava pro provedení ŽB věnců na štítovém zdivu

 

Dodatečné kotvení výztuže do stávajících věnců na chemickou kotvu

 

 Celkový pohled na způsob provedení

 

 Pohled na zaklopení OSB deskami čela horního zastřešení vazníků - příprava pro provedení zdiva štítu před montáží střešní krytiny

 

Pohled na betonáž věnců zdiva štítů a zaklopení čela OSB deskami z druhé strany

 Provedení zateplení zdiva štítu deskami EPS grey wall tl. 240mm

 

 Pohled na zaklopení střešního pláště z boku - příprava pro provedení vnějšího zateplení a dále zateplení střešního pláště v úrovni vazníků

 

 Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 

Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 

Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 

 Pohled na provedení první vrstvy zateplení střešního pláště - PUR deskami PAMA

 

pohled na detail ukončení u čelní již zateplené štítové stěny ve styku s konstrukcí zastřešení

 

severní pohled na zateplenou čelní štítovou stěnu

 

EPS grey wall je nutné důsledně chránit před sluncem, jinak by došlo k jeho nevratnému poškození

 

spodní líc střešního pláště - zaklopeno Airstop OSB deskami - zatím bez přelepení spojů Airstop páskou a bez dořešení dalších detailů

  Tak střechu bychom měli hotovou

 

 Celkový pohled i provedení nevypadá špatně ..... 

 

.... ale přijde vám někomu toto napojení oplechování v pořádku ??? Technik od Ruuki sdělil, že je to takto normální a důvodem je vzájemná dilatace na oplechování .... nelíbí se mi to ...

 

  Želbet. schodiště před betonáží

 

 Nesmí se zapomínat na izolování výztuže na prostupu vodorovnou hydroizolací, v našem případě asfaltem (kotvení nástupního ramene do podkladních betonů)

 

 Objekt máme obsypaný, svislé hydroizolace i drenážní systém okolo objektu dokončený, na fotce je vidět jedna ze tří revizních šachte drenáže - měly by se umísťovat ideálně na každém ohybu potrubí (rohy, kouty apod..)

 

Celkový pohled na stavbu od jihu

 

 Uzavření střešního pláště OSB deskami - připraveno pro montáž kontaktního zateplovacího systému

 

 Uzavření střešního pláště OSB deskami - připraveno pro montáž kontaktního zateplovacího systému

 

 Pohled na vnitřní schodiště po betonáži

 Pohled na první schodišťový stupeň, tl. skladby budoucí podlahy v 1NP 315mm

 

 Je dokončena předsazená montáž oken, v našem případě je výrobcem spol. Internorm

 

 Předsazená montáž v detailu - pohled na tepelně izolační purenitový parapetní profil 

 

 Předsazená montáž v detailu - pohled na nosný tepelně izolační panel z purenitu u francouzského okna. Kotevní "L" profil se ještě odřízne a celý detail napojení rámu okna na svislé hydroizolace bude vodotěsně ošetřený přelepením samolepící těsnící folie VEDATHENE DUO tl. 1,5mm

 

 Vnitřní líc rámu okna ve styku s ostěním - utěsnění připojovací spáry je řešeno použitím parotěsné pásky illbruck, podklad se vždy srovná tmelem/štukem apod.. pro možnost dokonalého připojení k podkladu

 

 podklad se musí vždy důsledně očistit, jinak to dopadne jako v tomto případě, nutno opravit

 

Před montáží rozvodů VZT se obvodové stěny v místě VZT natáhly stěrkou při snaze zajištění vzduchotěsnosti obálky, tu bude tvořit vnitřní omítka, zde v budoucí instalační šachtě již bude omítání problematické, proto se v předstihu provedlo toto opatření

 

Pohled na přelepené spáry Airstop páskou na podhledu bedněném OSB deskami

 

 Podobně jako u montáže parotěsné pásky illbruck u těsnění okenních ostění i zde u použití Airstop pásky je vhodné podklad opatřit vyrovnávací stěrkou pro dobré připojení pásky k podkladu

 

 Dokončení VZT rozvodů

Pohled do instalační šachty

 

  A začínají se již provádět i rozvody vnitřní kanalizace

 

 dotěsnění připojení spáry mezi okenní výplní a svislou hydroizolací u předsazené montáže oken za použití samolepících hydroizolačních folií vč. použití doplňkových tmelů

 

 dotěsnění připojení spáry mezi okenní výplní a svislou hydroizolací u předsazené montáže oken za použití samolepících hydroizolačních folií vč. použití doplňkových tmelů

 

Dokončeno zateplení jižní strany soklové části. Bude následovat natažení nopových folií, obsypy a terénní úpravy

 

 Pohled v detailu - EPS perimetr 160mm + XPS 20mm ve druhé vrstvě. Lepeno na nízkoexpanzní PUR pěnu na uzavřenou buňku

 

Krabice elektro je nezbytné osazovat vždy zcela zplna do sádry, k dalšímu dotěsnění budou použity Air stop tmely a manžety

 

Využití pro vedení svislých přívodů elektrokanálů ve vápenopískovém zdivu na obvodě i v příčkách

 

 Využití pro vedení svislých přívodů elektrokanálů ve vápenopískovém zdivu na obvodě i v příčkách

 

Vzduchotěsná úprava obvodových stěn v místě osazení budoucího rozvaděče

Termoizolační box pro venkovní předokenní žaluzie - izolace integrovanou PUR deskou

Ukázka montáže

Pohled na dokončenou montáž termoizolačních boxů včetně termoizolačních bočních vedení žaluzií

 

 Pohled na montáž přípojek vody, kanalizace a elektro

 

 Pohled na dno revizní šachty kanalizace

 

 Prostupy v základových pasech

 

 Zasypávání pískem

 

 Řešení vzduchotěsnosti u paty obvodového zdiva, vyrovnání podkladu stavebním lepidlem, plocha bude dále natažena za účelem zajištění vzduchotěsnosti hydroizolační stěrkou

 

Řešení vzduchotěsnosti v místě parapetu, opět vyrovnání podkladu stavebním lepidlem, vyplnění svislých dutin vápenopískového zdiva, plocha bude dále natažena za účelem zajištění vzduchotěsnosti hydroizolační stěrkou

 

Zde je nutné ještě prostupy elektroinstalace do zdiva utěsnit

 Hydrostěrky - řešení vzduchotěsnosti u paty obvodového zdiva před montáží skladby podlah

 

 Tento detail ještě není v pořádku, prostupy musí být zcela těsné

 

 Montáž kročejové izolace ve 2NP před betonáží podlah. Na izolace bude dále natažena PE folie s přelepením spojů.

 

Zasypání vedení elektroinstalace v kročejové izolaci Liaporem

 

Položení elektrických topných rohoží. Rohože tvoří společně s aktivní rekuperací otopný systém v rodinném domě.

 

 Pohled na montáž skladby zateplení podlahy 1NP. Dosypání rozvodů instalací Liaporem.

 

 Dosypání rozvodů instalací Liaporem v konstrukci zateplení první vrstvy.

 

 Dokončení montáže druhé vrsty zateplení podlahy. Vzájemné slepení desek a dotěsnění ke zdivu PUR pěnou zaručuje pevný a stabilní podklad před betonáží podlahy.

 

 Natažení PE folií a dilatačních pásů před betonáží podlah.

 

 Dokončení montáže elektrických topných rohoží ve 2NP

 Betonáž podlah

 

Betonáž podlah

 

 Provádění vnitřních omítek - příprava olištováním a napenetrováním podkladu

 

 Stříkání vnitřních vápenosádrových omítek

 

 Pohled na dokončenou omítku

 

 Provádění Blower door testu

 

 Dotěsnění drobných netěsností v průběhu testu

 

 Dotěsnění drobných netěsností v průběhu testu

 

 Při měření se nám podařilo dosáhnout vynikající průměrné výsledné hodnoty n50=0,1 !  Dá se říci, že se jedná o jeden z vůbec nejlepších výsledků kterých bylo dosud při měření ve zděném pasivním domě v rámci ČR dosaženo !

 

 Provádění zavěšeného rosštu SDK stropních podhledů

 Provádění zavěšeného rosštu SDK stropních podhledů

 

Rošt kastlíku VZT rozvodů

 

 Šikmý rošt stropního podhledu

 

 Vložení komprimační pásky mezi UD profil a stěnu

 

 Zaklápění podhledů SDK deskami

 

 Zaklápění podhledů SDK deskami

 

 Zaklopení kastlíku rozvodu VZT

 

 Dokončení SDK podhledů

 

Dokončení SDK podhledů

 

 Osazení jímky na dešťovou vodu

 Odkopání zeminy okolo základových pasů pro možnost dokončení zateplení druhé vrst´vy základových pasů a obou vrstev soklové části RD. Dále bude provedeno natažení nopových folií a zpětný obsyp.

 

 Provádění svislých hydroizolací - soklová část RD. Použití Illbruck lepícího bitumenového tmelu při dotěsnění místy nedovařených konců izolací na provedeném zpětném spoji

 

 Dokončení zateplení základů a soklové části RD dvěma vrstvami XPS každý tl. 100mm. Zakládací lišta 140mm je ukotvena do první vrstvy XPS, druhou vrstvou je podepřena a shora k ní bude připojeno zateplení fasády EPS šedým tl. 240mm. Lišta je tak založena zcela bez tepelného mostu.

 

Osazení hliníkových vchodových dveří Internorm s oboustranným bočním prosklením

 

 Montáž lešení - příprava na pro provedení zateplení objektu.

 

Dokončení montáže lešení a natažení ochranných sítí

 

Osazení nosného prvku z Ytongu pro budoucí okotvení okapového svodu, vrchní líc bude krytý XPS tl. 10cm

 

Prvek se na přání investora do zdiva dále přikotví

 

 Obdobný způsob řešení, nyní u budoucího zahradního kohoutu, vrchní vrstva bude tvořena přířezem z tepelně izolační desky Compacfoam tl. 12cm do které se bude zahradní kohout dále kotvit

 

 Vymezení prostoru v tl. zateplení 24cm EPS deskou ytong tl. 5cm pro budoucí přikotvení systémového vedení el. krabice v zateplovacím systému

 Prostup VZT - odpadní vzduch

 

Pohled na soklovou část zateplené fasády

 

  Provedení zateplení na ploše v místě kastlíku předokenní žaluzie

 

  Příprava pro montáž venkovního osvětlení

 

 Zateplená fasáda před kotvením, broušením a provedením stěrky s omítkou

 

 Provedení svislých hydroizolací na podkladním profilu z Purenitu

 

 Provedení svislých hydroizolací na podkladním profilu z Purenitu

 

 Nahrazení systémového prvku pro kotvení do fasády bez tepelného mostu vlastním úspornějším řešením - příčkovka Ytong + 2x tepelně izolační deska Compacfoam. Vše slepené a ze stran a ze spoda kotvené do fasády zámečnickým výrobkem.

 

 Celkový pohled

 

 A zde již pohled na prvek ve fasádě. Zakončení prvku pro venkovní osvětlení a tepelně izolačního prvku pro kotvení pergoly v líci zateplení před zbroušením povrchu

 Na fotce je zřejmé vadné provedení skladby EPS desek - je nepřípustné aby na rohu kastlíku končila a začínala styčná spára jednotlivých desek EPS. Vždy musí být kladena deska v celku s vyříznutím otvoru do celé desky - problém se vyskytl u 1/2 otvorů - nutno opravit.

 

Deska Compacfoam - použití pro možnost bočního kotvení zábrany z mléčného skla před okno koupelny

 

 Deska Compacfoam - použití pro možnost bočního kotvení zábrany z mléčného skla před okno koupelny

 

Dokončení obkladu EPS, dopěnění netěsností, přebroušení plochy, navrtání a zazátkování kotvení - dokončení přípravy před natažením perlinky do tmele

 

Dokončení obkladu EPS, dopěnění netěsností, přebroušení plochy, navrtání a zazátkování kotvení - dokončení přípravy před natažením perlinky do tmele

 

 Dokončení perlinky do tmele ....

 

... čekání na dodávku venkovních parapetů

 

 Osazení parapetů

 

 Zapravení parapetu do fasády před ..... před broušením tmele a penetrací

 Pohled na dokončenou fasádu

 

Pohled na dokončenou fasádu

 

 Pohled na dokončenou fasádu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social