Nízkoenergetický rodinný dům Bor

 

Začínáme kopat základové pasy, základovou spáru jsme prokládali lomovým kamenem

 

Pasy založené z bednících dílců

 

Naše stavba není malá, zastavěná plocha 282,60 m2

Rozvody ležaté kanalizace jsou samozřejmě nedílnou součástí každé spodní stavby

 

Téměř dokončeno před betonáží desky podkladního betonu, izolace EPS sokl tvoří zároveň bednění betonované desky

 

Deska je zabetonovaná, podklad před natavením živičných hydroizolačních pásů nepenetrovaný

 

Zahájení provádění nosného zdiva z vápenopískových bloků KM Beta tl. 175mm

 

Železobetonové věnce nám zároveň tvoří překlady nad okenními a dveřními otvory

 

Konstrukci zastřešení tvoří vazníky

 

Spojení jednotlivých prvků je provedeno styčníkovými plechy

 

 Přesahy střechy jsou provedeny pomocí námětkových krokví, jedná se o úspornější variantu k alternativě klasického vázaného krovu

 

Detail kotvení námětkové krokve

 

Námětkové krokve na zastřešení v místě vstupu, volný prostor nad věnci bylo nutné uzavřít a zabednit OSB deskami

 

Natahujeme difúzní folie, s ohledem na sklon střechy 24° provádíme vodotěsné podstřeší s pobitím prkny pod difúzními foliemi. Na fotce detail provedení v úžlabí

 

 Provádíme laťování, u střešním latí je potřeba dbát vždy na převazbu latí nad sebou min. o 1-2 pole krokví

 

Na svislých spojích jsou folie lepené

 

Nároží nebývají pro pokrývače nikdy jednoduchá

 

Výkop dešťové kanalizace svépomocí. Investor laik neodhadl hrozící nebezpečí při podkopání základových pasů a jejich podmáčení zvodnělým výkopem. V tomto případě díky včasnému zásahu naštěstí k žádné kolizi nedošlo, výkop jsme nechali okamžitě zapažit

 

Provádění dešťových kanalizací a drenážních systémů okolo domu. Dešťová kanalizace je kryta obsypem pískem s dostatečným krytím 150mm, drenážní potrubí je zásadně uloženo a obsypáno drceným kamenivem, v našem případě až po upravený terén abychom docílili dostatečné provětrání a odvodnění základových konstrukcí

 

Napojení splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a budoucích drenážních systémů do kanalizační šachty

 

Dokončená střecha, odvodnění střechy a dešťové kanalizace a drenážní systém, vzorná práce

 

Bednění okenních ostění pro osazení oken před vnější líc fasády, na snímku patrný „brnknutý“ váhorys, nezbytná součást pro kvalitní provádění stavby

 

Provedení spoje rozvodů VZT, takto tedy opravdu NE !!!, tohoto dodavatele jsme ze stavby okamžitě vyhodili bez nároku na jakýkoli honorář, vše se muselo předělávat

 

Provádění zateplení v úrovni stropu, 2x 180mm Rockwool Airrock ND

 

Provádění rozvodů elektro není ve vápenopískovém zdivu vůbec jednoduché. Původně chtěl investor ručně natahované omítky v tl. do 5mm a tak jsme rozvody zasekávali. Lepší variantou jsou však strojní omítky a rozvody elektro natahovat bez zasekání po zdivu. K tomuto rozhodnutí jsme po dohodě s investorem nakonec došli, nicméně vyřezané drážky pro rozvody elektro již nazpět vrátit nešly

 

Osazujeme výplně otvorů, konečně naše stavba začíná vypadat jako opravdový dům

 

Posuvná stěna pro vstup na terasu je nejen velmi krásná, ale bezpochyby i nákladná záležitost. Osazení bylo provedeno do ostění z OSB desek a na tepelné izolační panely před vnější líc zdiva

 

A již osazujeme roletové truhlíky které budou slícovány z vnějšího líce se zateplením objektu

 

Pohled do roletového truhlíku, shodou okolností je proveden ze stejných materiálů jako tepelně izolační panely pode dveřmi

 

Vzorné provedení rozvodů vody a kanalizace

 

Po této stavbě zjišťuji že KM Beta není nejvhodnějším materiálem, svislé dutiny které ve zdivu jsou způsobují nemálo komplikací, příští volbou bude Kalksandstein nebo Silka

 

Krabice elektro se opět s ohledem na budoucí blowerdoor test snažíme za účelem dosažení požadované vzduchotěsnosti osazovat z plna do sádry

 

První vrstva zateplení v tl. 120mm

 

Zateplení do líce roletových truhlíků

 

Zateplení soklové části EPS sokl 120+50mm, zakládací lišta je kotvena nikoli na přímo na zdivo ale teprve přes první vrstvu zateplení EPS sokl, tím odstraňujeme tepelný most přes zakládací lištu, druhá vrstva zateplení v tl. 50mm je dolepována posléze

 

Zde je ten detail možná ještě lépe patrný

 

A kotvení zateplovacího systému, samozřejmě zazátkováno

 

Zahájení provádění rastrů pro SDK podhled, folie jsou na spojích přelepeny Airstop páskou, v místě kotvení přímých závěsů vložena za účelem dosažení vzduchotěsnosti butil kaučuková páska

 

Provádění zateplení podlah EPS 150Z v tl. 100 + 40mm, desky jsou lepeny a důsledně zatěžkávány, výsledkem je skvělá pevná pochozí plocha zateplení, opět velká pochvala investorovi, který toto prováděl svépomocí

 

Pohled do chodby, skvělá, přesná a čistá práce. Zároveň je již na zdivu patrná penetrace Maxit Prim 2010 pro budoucí strojní omítky

 

Kladení systémových EPS desek pro podlahové vytápění

 

Anhydridové lité podlahy, vyfotografováno bezprostředně po vylití

 

Provádíme terasu, lemující zdivo IZO plus BS Klatovy, ve skladbě podlahy EPS 150Z 100mm a systémová deska pro podlahové vytápění. Důsledně jsme dbali na další přerušení tepelného mostu svislým XPS 20mm, který zároveň tvoří bednění budoucí nadbetonované desky

 

Připraveno pod betonáž, výztuž 4-150/150 20mm nad spodním lícem budoucí desky. Distančníky jsou tvořeny pásy nařezanými z XPS 20mm, individuální avšak velmi elegantní a účinné řešení

 

A již betonujeme desku. Pohled na zesílenou desku o ploše 2,5x2,5m a tl. 200mm v místě budoucí vířivky

 

Práce je hotova, z tohoto pohledu jsem měl opravdu radost, krádná práce

 

Příprava pod stříkané omítky

 

Příprava osazení rohů pod stříkané omítky

 

A již konečně omítáme. Zde jsme použili strojní omítky Maxit IP23 F, které jsou jednovrstvé filcovatelné o zrnitosti 1mm a tvoří zároveň zároveň jádro i štukovou vrstvu, jsou filcovatelné. Dnes už bych jiný způsob omítání pro jakoukoli stavbu nevolil. Toto je velmi efektivní.

 

Kouty místností nejsou bándážované, kout je  proříznutý a před malování se vyplní akrylátovým tmele. Toto je osvědčený způsob vyzkoušený mnoha realizacemi jak předejít nekontrolovaným prasklinám v omítkách.

 

Skvělé provedení v detailech. Právě podle těchto detailů se pozná kvalitní řemeslník.

 

Celkový pohled na hotové místnosti, čisté, přesné, radost pohledět.

 

Začínáme s osazováním venkovních parapetů.

 

A již máme první parapet osazený. Materiál aloxovaný hliník. Černá folie shora je pouze ochranná.

 

Pohled na dokončené dílo po provedení omítek, velmi čistá práce

 

Pohled na provedení v soklové části zdiva před natažením nopových folií ....

 

Vzduchotěsné provedení v krabicích na prostupech elektroinstalace

 

Přívod vzduchu na výústkách VZT v SDK podhledu před osazením finálních krytek

 

Osazení dtokového kanálu ve sprchovém koutu

 

Osazení vany, provádění obkladů v koupelnách

 

okončili jsme již i zateplení v úrovni stropu 2NP, zateplení bylo provedeno z celuozových vláken v celkové tloušťce nafoukané vrstvy izolace min. 400mm

 

Začínající práce na terénních úpravách

 

Terénní úpravy prováděné svépomocí, kvalitní práce

 

Pokládka keramických dlažeb na budoucí kryté terase

 

Příprava pro napojení dešťového svodu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social