Pasivní Dům - Tachov

 

 Zahájení stavby výkopem kanalizace, geologii bychom neměli nikdy podcenit, občas umí pořádně překvapit

 

 Vše nezbytné je přichystáno a můžeme se pustit do stavby

 

 Občas se může stát, že se podaří překopnout i vodovodní řad pokud jej vodárny zapomenou vyznačit do svého stanoviska o výskytu sítí, i s tím je potřeba počítat a nemělo by nás to zaskočit, v tomto případě je však dobré mít nachystané telefonní číslo pro tísňové volání na havárie vody, my ho naštěstí měli, do 15 minut byla voda uzavřena

 Že se pak musí voda ze zaplaveného výkopu odčerpávat je samozřejmost

 

 A konečně jsme začali kopat i základové pasy vlastního domu

 

 Při založení každé stavby je potřeba dbát na to, abychom tuto vždy založili na stejně únosné zemině, v našem případě jsme museli v předložené části obývacího pokoje více zahloubit a se zadní částí viditelného pasu se napojit odstupňováním základových konstrukcí

 

 Nedílnou součástí spodní stavby jsou rovněž rozvody kanalizace a v našem případě i přívod elektro k budoucímu domovnímu rozvaděči

 

 Je skvělé když se na stavbě začnou konečně pohybovat lidé a začne nám to růst, nyní jsou zalité pasy s osazenou svislou výztuží před montáží bednících dílců, v našem případě BS Klatovy

 

 A montujeme, větší prostor zprava od hrany výkopu je montážní prostor pro budoucí soklový EPS (perimetr) ve skladbě 2x 100mm

 

 Dobře viditelné prostupy pro budoucí vedení odvětrání pod podkladními betony z důvodu vysokého radonového indexu. Odvětrání bude provedeno drenážním perforovaným potrubím průměru Ø100mm

 

 Přesně jak vidíme zde již po jejich osazení

 

 Velmi účinný způsob jak se vyhnout zbytečnému bednění betonované desky, bednění je tvořeno již přímo soklovým EPS

 

 Důsledné oddělení nevytápěného skladu od rodinného domu již v úrovni základových konstrukcí

 

 Dokonale připraveno pro betonáž

 

 Betonujeme

 

 A takto nějak by měl vypadat kvalitní

 

 Ještě jednou oddělení vytápěné a nevytápěné části již po betonáži

 

  Zdivo je založeno na pěnoskle

 

 Zdíme z betonových tvárnic TN25, BS Klatovy

 

 Hrubá stavba obvykle roste velmi rychle

 

 Stavba začíná dostávat konkrétní obrysy

 

 Stropní konstrukce, BS Klatovy, velmi efektivní a finančně

 

 Opět pohled na zcela oddělený nevytápěný sklad od vlastního rodinného domu, v mezeře mezi oběma objekty bude tepelná izolace

 

 Po betonáži stropu pokračujeme na 2NP

 

 Výztuž věnců zároveň tvořící výztuž překladů okenních otvorů někdy spolkne opravdu mnoho výztuže

 

 Vzorná příprava kotevních tyčí pro budoucí osazení pozednic, vše do šňůry, když se pracuje tímto způsobem tak mám ze stavby opravdu radost

 

 Na podobných detailech se pozná řemeslník

 

 Dlaby v pozedních trámech pro budoucí osazení stropních trámů, perfektní příprava

 

 Již po jejich osazení

 

 Pohled pro radost

 

 Tesařská lahůdka

 

 Střecha dělá dům

 

 A pokrýváme

 

 Zdivo příček provedeno z příčkovek Ytong

 

 A za chvíli již budeme chodit i po schodech

 

 Schodiště před betonáží

 

 Efektivní způsob jak osadit okno před vnější líc zdiva a neomezit jej v dilataci, toto je vhodnější způsob než-li kotvení oken na pevno k nerezovým konzolám, což se velmi často aplikuje ,dle mého chybně

 

 Další podobný pohled

 

Začínáme na instalacích ZTI

 

Další pohled na rozvody ZTI

 

Současně byly prováděny i rozvody VZT

 

A už nám to začíná, vzduchotěsnost obvodových plášťů nelze u pasivních domů nijak podceňovat, zde vidíme velmi kvalitní olepení prostupu VZT podhledem z OSB desek Airstop páskou a stejně tak přelepení spojů mezi jednotlivými OSB deskami

 

Podhled z OSB desek byl ještě opatřen nátěrem, který nám bezpečně zajistí vzduchotěsnost celé konstrukce

 

 Stejně tak jsme dbali na osazení elektro krabic z plna do sádry, kabelové vedení se nezasekávalo, je vedeno po zdivu a bude zakryto omítkami

 

A začínáme s izolací fasády, zde pohled na severní stranu kde jsme byli s ohledem na požární bezpečnost stavby nuceni použít minerální vatu MW-L tl. 300mm s kolmým vláknem, kde se nepovedlo vatu přesně vyřezat, byla jako těsnící a tepelně izolační prostředek použita PUR pěna

 

Severní fasáda na styku se západní stranou, skutečný bonbónek pro fajnšmekry

 

První vrstva EPS Greywall tl. 160mm, i zde je potřeba dbát na důsledné vyplnění případných spár mezi deskami PUR pěnou. Spáry budou samozřejmě i tak překryty druhou vrstvou zateplovacího systému. U izolantu Greywall připomínám nutnost chránění fasády zakrývací sítí, případné slunce desky výrazně poškozuje

 

Olepení rámu okna z exteriéru difúzně otevřenou páskou a z interiéru vzduchotěsnou páskou je standard na který se však dodnes na mnoha stavbách stále ještě zapomíná

 

Provádění zateplení podlahových konstrukcí, 3x 100mm EPS 150Z, toto se u běžných staveb obvykle také nevidí

 

 Příprava před betonáží podlah, pro ty kteří by tyto fotografie chtěli brát jako návod pro svou stavbu uvádím, že byly zpětně pod výztuže doplněny distanční lišty

 

Zabetonováno

 

Kotvení zateplení přes druhou vrstvu, zazátkování hmoždinek je samozřejmostí, v našem případě trochu nešťastně zátkami z minerální vaty, nicméně na kvalitě to ve výsledku nic nemění

 

Jsme před prováděním stěrek s vložením perlinky

 

Osazený roletový truhlík do líce fasády, šířka truhlíku je 150mm, v zadní části je vymezení na tl. fasády provedeno deskami extrudovaného polystyrenu

 

Již včetně bočních panelů a vodících lišt rolet

 

Stěrkujeme a zateplujeme, pohled na severní fasádu

 

Nastěrkováno, pohled na jižní fasádu

 

A pokračujeme zároveň i na dokončení zateplení soklové části zdiva, Zde se již musí jednat o přesnou a čistou práci, použito EPS sokl 100mm

 

Odvětrávací potrubí bude zaříznuto se zateplením, překryto plastovou odvětrávací mřížkou a zakryto v násypech drceného kameniva. Izolování potrubí PUR pěnou na prostupu zateplením je samozřejmostí

 

Vnitřní okenní ostění jsme ještě obložili extrudovaným polystyrenem tl. 20mm s jeho předsazením 15 mm před vnitřní líc zdiva. Vnitřní omítka je tak dohozena zcela do jeho líce, vzniká nám tak krásný, čistý a funkční detail pro budoucí aplikace Airstop pásek

 

okončili jsme již i zateplení v úrovni stropu 2NP, zateplení bylo provedeno z celuozových vláken v celkové tloušťce nafoukané vrstvy izolace min. 400mm

 

A zde je již vidět aplikace Airstop pásky na vnitřním líci omítky na styku s okenním ostěním

 

Provedení u podlahy, zde je rovněž patrné dotěsnění spáry silikonem na styku XPS a okenního rámu, stejně tak i u podlahy

 

 Přelepení spáry mezi jednotlivými deskami je samozřejmostí

 

Před provedením Blower door testu jsme se snažili odvést v každém detailu opravdu kvalitní práci

 

I prasklá zátka na stoupacím potrubí kanalizace (byť dočasná) je s ohledem na výsledek testu problém

 

A další detail, který se velmi často přehlédne, prostup elektroinstalace přes OSB desky na podhledu

 

Alespoň takto nějak by to mělo vypadat po utěsnění prostupů elektroinstalace podhledem z OSB desek, Blower door test prokázal těsnost těchto prostupů

 

 I budoucí prostup pro osazení budoucího vzduchotěsného stahovacího schodiště pro pasivní domy se ukázal být těsným

 

A začínáme měřit, pohled z exteriéru

 

Pohled z interiéru

 

Zde jsme našli netěsnost

 

Některé krabice rozvodů elektroinstalace byly také netěsné

 

Netěsnosti na kování oken byly chronickým problémem snad všech výplní

 

Další příklad netěsností kování

 

Omítky je nutné provádět velmi důsledně, chybí-li nám někde na prostupu instalací omítka, je to problém

 

Překlady nad dveřními otvory byly i přes své mezery mezi jednotlivými prvky v pořádku, vzduchotěsnou bariéru nám vytvořil ŽB věnec litý nad překlady v nosném zdivu

 

Problém však již nastal na neomítnutém zdivu příček, spárami docházelo k únikům přes zdivo mezi vzduchotěsnými podhledovými deskami do půdního prostoru

 

Vruty na uchycení podhledových OSB desek byly zcela těsné

 

A opět, neomítnuté zdivo je problém, bez omítek se opravdu neobejdeme

 

Je nutno pamatovat i na omítku stropní konstrukce a to i přes to, že bude pod nimi SDK podhled, zde nás již obvodové ŽB věnce nezachránily

 

Problém jsme našli i na veškerých prostupech VZT a to i přesto, že se jednalo o uzavřený okruh, jediným vysvětlením je nekvalitní provedení ve spojích

 

Tento způsob provedení nopových folií je chybný. Není možné ukončit nopové folie rovnou plochou a myslet si že bude odvětrání funkční, rovná plocha patří na přesahy a zásadně směrem dolů. Toto musel dodavatel stavby předělat.

 

Provedení hydroizolační stěrky terasy ve dvou vrstvách před pokládkou zateplení.

 

U atik je rovněž potřeba myslet na jejich dostatečné zateplení, jinak je celý systém nefunkční a s tepelnými mosty.

 

Hydroizolační stěrka po první vrstvě. Ještě budeme natahovat vrstvu druhou, tato již musí být dokonalá v každém detailu.

 

Zateplujeme EPS 150S, dále přijde shora ještě vrstav 100mm XPS před finální vrstvou PVC vyztužené hydroizolační folie.

 

Provedení parozábran na stropu 2NP pod sádrokartony nebylo nezbytné, parozábrany nám již tvoří impregnované OSB desky na podhledu trámového stropu s přelepenými spoji Airstop páskou.

 

Již po provedení Blower door testu dělal dodavatel stavby prostupy stoupacího potrubí kanalizace nad střechu, nechali jsme si tedy skrýt SDK podhled a zjistili jsme hrubou nedbalost ze strany dodavatele

 

Jediné co tedy mohlo následovat bylo provedení olepení Airstop páskou tak jak to mělo být provedeno již původně

 

Provádění systémů odvodnění drenážním potrubím a odvod vody do vsakovací jámy

 

Před provedením PVC izolací terasy bylo nutné osadit poplastované rohové lišty na které se PVC folie navaří. Zde je vidět lišta po jejím osazení ještě před očištěním.

 

Provádění vodotěsných systémů Weber v místě sprchového koutu

 

A již dodaná větrací jednotka Nilan a její napojení na vlastní VZT rozvody

 

Krycí mřížka u nasávacího otvoru

 

Pohled od vstupu

 

Jižní fasáda 02/2013

 

Jižní fasáda 02/2013

 
Severní fasáda 02/2013

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social