pasivní dům Dobřany

 

Pohled na vyhloubenou stavební jámu s po obvodě vyspádovanými rýhami pro uložení drenážního systému

 

Pohled na provádění rozvodu kanalizace pod základovou deskou a navážení drceného kameniva

 

Pohled na provádění rozvodu kanalizace pod základovou deskou a navážení drceného kameniva

Nezbytné ošetření spojů na zemnícím pásku FeZn

 

Pohled na závoz drceného pěnoskla před jeho uložením pod základovou desku

 

Důkladný obsyp ležatých rozvodů kanalizace

 

Pohled na celkovou rozpracovanost - hutnění poslední plochy podsypu drceným kamenivem, uložení geotextilie, navážení první vrstvy pěnoskla

 

Hutnění druhé vrstvy pěnového skla

 

Ochrana vývodu zemnícího pásku

 

Celkový pohled na pokračující práce, bednění desky, spodní výztuž desky 

 

Pohled na rozpracované bednění základové desky a spodní výztuž desky

 

Montáž druhé vrstvy výztuže základové desky

 

Použít kus dřevěné latě jako distanční podložku pod první vrstou kari sítí je zcela vyloučené - nutno vyměnit

Dokončení armování základové desky

 

Probíhající betonáž - čekání na beton

 

Deska je zabetonována, na ochranu proti mrazům byla shora zakryta folií

 

Odkrytí a odbednění základové desky. Dále bude provedeno očištění bočních stěn desky pro možnost bezvadného napojení zateplení soklu XPS na vrstvu pěnoskla bez tepelných mostů

 

Pohled do vyhloubené vsakovací jámy

 

Pohled do částečně zasypané vsakovací jámy, do vsakovací jámy bude zaústěno drenážní potrubí, překryto geotextilií a dosypáno vytěženou zeminou

 

 Montáž vodoměrné a kanalizační šachty

 

Sondou zjištěno vadné provedení vodovodní přípojky, obalení potrubí geotextilií a obsypání zeminou je nedostatečné, nutno odkopad, podsypat pískem, znovu položit a zapískovat. Výkop zasypat vytěženou zeminou a hutnit po vrstvách.

 

Hutnění zásypu po vrstvách

 

Napojení revizní šachty systému odvodnění podloží základové desky

Usazování sběrné jímky dešťových vod

 

Napojení přepadu sberné jímky do systému odvodnění a vsakovací jámy

 

Pohled na dokončenou spodní stavbu a čekání na jaro než budeme moci začít zdít.

 

Penetrace podkladu pro natavení pásů vodorovných hydroizolací pod zdivem

 

Natavování pásů živičné hydroizolace

 

Dodávka vápenopískových bloků Kalkasandstein

 

 Zakládání zdiva

 

Pohled na zdivo

 

Zdění rohů na tupo s vložením připojovacích plechů

 

Pohled na instalované připojovací plechy na styku obvodové a střední nosné stěny

 

Průběh zdění

Průběh zdění

 

Průběh zdění

 

Průběh zdění

 

Osazen skrytý průvlak HEB 220, co nevidět budeme montovat stropní konstrukci

 

Zdění na tupo, promaltování svislých spár nad překlady, vše zcela dle předepsaných technologických postupů Kalksandstein

 

Dodávka stropního systému  Betoné stavby Klatovy pro 1NP, pohled na nosníky před jejich roznesením

 

Probíhající práce na zdivu schodišťového prostoru

 

Vadné namaltování v místě připojovacího plechu - tento je potřeba ukládat vždy z plna do lepidla

 

Správné namaltování

 

práce na schodišťovém prostoru

Probíhající montáž stropní konstrukce

 

Napojení výztuže schodišťového ramene do stropní konstrukce, v místě napojení je nutné doplnit další příložky

 

HEB 220 jako skrytý průvlak ve stropní konstrukci

 

Stropní nosníky uložené v budoucím železobetonovém překladu který se bude betonovat současně se stropní konstrukcí

 

Dokončení montáže stropní konstrukce - výztuž věnců v místě skrytého průvlaku

 

Napojení schodiště na stropní konstrukci

 

Provázání stropní konstrukce v místě skrytého průvlaku navrtáním otvorů a protažením výztuží do obou polovin stropu

 

Uložení stropních nosníků do želbet. nadokenního překladu - zmonolitnění stropu a překladu v jednom pracovním procesu

 

Celkový pohled na strop

 

Celkový pohled na stávající rozestavěnost

Betonáž stropní konstrukce

 

Betonáž stropní konstrukce

 

Vibrování betonu ve stropních trámcích, železobetonových věncích apod..

 

Pohled na zabetonovanou a srovnanou část stropu

 

Dodávka zdiva pro 2NP

 

Pohled na ŽB monolitické schodiště

 

Zakládání zdiva 2NP

 

Zakládání zdiva 2NP

 

Průběh prací při zdění 2NP

 

Zaměření výplní otvorů, ukázka možného dřevohliníkového profilu dodavatele

Pokračující zdění 2NP

 

Uliční pohled na dokončený obvodový plášť RD

 

Montáž filigránových stropních panelů

 

Pohled na detail osazování do lepidla

 

Montáž filigránových stropních panelů

 

Vytvořený podhled ve 2NP

 

Natažení okenních špalet stavebním lepidlem pro možnost vzduchotěsného napojení okenní výplně

 

Natažení okenních špalet stavebním lepidlem pro možnost vzduchotěsného napojení okenní výplně

 

Filigránová stropní konstrukce 2NP před betonáží

 

 Filigránová stropní konstrukce 2NP před betonáží

Filigránová stropní konstrukce 2NP před betonáží

 

Stropní konstrukce 2NP po zabetonování

 

Navaření živičných hydroizolací

 

Probíhající montáž konstrukce atiky

 

Probíhající montáž konstrukce atiky

 

Dokončení atiky

 

Pohled na konstrukci atiky v detailu před montáží zateplení střešního pláště

 

Pohled na rodinný dům po dokončení atiky

 

Montáž první vrstvy zateplení střešního pláště

 

Montáž souvrství zateplení střešního pláště se spádovými klíny u budoucího žlabu

Vytvoření přesahu střechu přířezy z OSB desek zapoštěnými v zateplní střešního pláště a budoucí fasády

 

Bednění atiky na přesahu střechy

 

Napojení zateplení střešního pláště na zateplení atiky

 

Montáž střešní podkačírkové PVC Folie

 

Napojení PVC folií na atiky

 

 Napojení PVC folií na atiky

 

Montáž PVC folií v místě okapového žlabu

 

Pohled na provádění izolací plochy celé střechy

 

Pokládka geotextilie pod přitěžovací vrstvu kačírkem

 

Montáž kačírkové lišty

Izolace antenního prostupu

 

Provedení přitěžovací vrstvy kačírkem

 

Dokončení zdiva příček

 

Přestěrkování plochy zdiva v místě instalací - zajištění vzduchotěsnosti objektu

 

Osazování podkladních purenitových profilů předsazené montáže oken. Nanesení těsnící komprimační pásky na připojovací spáře 

 

Nanesení Illbruck těsnícího tmelu a těsnící komprimační pásky na purenitovém profilu před osazením okenního rámu

 

Boční kotvení rámů do zdiva

 

Vnitřní těsnící páska Ilbruck před přilepením ke stěrkou vyrovnanému podkladu

 

Pohled na předsazenou montáž rámů oken

 

Pohled na předsazenou montáž rámů oken

Použití podkladních purenitových profilů i u běžných oken

Celkový pohled na probíhající předsazenou montáž oken

.... a zítra začínáme se zateplením fasády

 

Prvotní utěsnění připojovací spáry z interieru těsnící páskou Illbruck a Air stop tmelem

 

Prvotní utěsnění připojovací spáry z interieru těsnící páskou Illbruck na styku podkladního Purenitového panelu a vodorovné hydroizolace

 

Prvotní utěsnění připojovací spáry z interieru těsnící páskou Illbruck a Air stop tmelem v místě překladu

 

Provádění vnitřních rozvodů vzduchotechniky. Utěsnění spáry mezi filigránovými panely před montáží vzduchotechniky stavebním lepidlem - tyto prvotní těsnící kroky je vždy lépe dělat před zahájením provádění instalací když je k nim ještě dobrý přístup

 

 Provádění vnitřních rozvodů vzduchotechniky

 

Na vadné napojení izolace na přechodové prvky vzduchotechniky byl dodavatel při provádění prací upozorněn. Vždy je nutné dbát na vytažení vnitřní folie a její parotěsné napojení na pevné části VZT tak, aby bylo zabráněno pronikání případné vzdušné vlhkosti, vzniku kondenzace a vlhnutí tepelné izolace

 

Montáž předokenních žaluziových kastlíků

 Pohled na kotvení žaluziových kastlíků do zdiva

 

Doplnění předokenních boxů o boční vedení žaluzií. Bohužel dodavatel dodal systém v chybné tloušťce a celá dodávka se bude opravovat.

 

Zahájení zateplovacích prací. První vrstva v soklové části RD - EPS Perimetr tl. 180mm

 

Převazba na pero a drážku - eliminace tepelných mostů

 

Montáž šedého EPS tl. 300mm. Systém celoplošného lepení na napenetrovaný podklad bez kotvení hmoždinkami - eliminace teplených mostů i snížení investičních nákladů.

 

Pokračující montáž kontaktního zateplení RD s patrným prostupem VZT - nasávání

 

Montáž rozvodů elektro - protahování instalačními elektrokanály

 

Montáž rozvodů elektro - protahování instalačními elektrokanály

 

Montáž rozvodů elektro - protahování instalačními elektrokanály

 

Pohled na zateplenou severní fasádu. Na spodní části je patrná deska XPS zalícovaná s vnějším zateplením stěn RD

Provedení v místě plastových oken na severní straně kde nejsou použity žaluziové kastlíky s bočním vedením

 

Detail provedení v soklové části kde je XPS ve dvou vzájemně se překrývajících vrstvách. Pod spodním okrajem je zřejmé pěnosklo, kdy se volná spára dále dosype aby tepelně izolační obálka proběhla až k základové spáře bez přerušení

 

Detail přímého napojení tepelných izolací střešního pláště na zateplení fasády

 

Celkový pohled na zateplenou severní fasádu

 

Obroušená a zarovnaná plocha připravená pro natažení perlinky do tmele

 

Natažení perlinky do tmele Weber Klasik

 

Použití připojovacích parapetních profilů pro inteligentní ukončení omítky v místě napojení na budoucí parapet

 

Použití stejných profilů i při napojení na klempířské konstrukce

 

Provádění vnitřních rozvodů zdravotechniky

 

Provedení ZTI včetně rozvodů vody

Provedení ZTI včetně rozvodů vody

 

Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek na zdivu vnějšího pláště pod budoucími SDK konstrukcemi

 

Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek na zdivu vnějšího pláště pod budoucími SDK konstrukcemi

 

Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek u paty zdiva obvodového pláště RD pod budoucími podlahami

 

Vzduchotěsná opatření - provedení hydrostěrek pod stropní konstrukcí u obvodového pláště RD pod budoucími SDK podhledy

 

Těsnění prostupů kabelového vedení u paty zdiva nanesením hydrostěrky

 

Důsledné těsnění prováděné skladby EPS podlah

 

Ukončení skladby v místě vchodových dveří - dokončení bude provedeno po osazení vchodových dveří

 

Příprava podkladu před betonáží podlah. Po levé straně je patrné nanesení hydrostěrky u paty obvodové části zdiva

 

Příprava podkladu před betonáží podlah

 Betonáž podlah

 

Betonáž podlah

 

Betonáž podlah. 145m2 za 4hodiny, to je slušný výkon.

 

Pohled na dokončenou betonáž podlah

 

Pohled na dokončenou betonáž podlah

 

Provedení výškových rozdílů jednotlivých betonových potěrů v závislosti na budoucím použití různých podlahových krytin, které na povrchu proběhnou v jedné rovině

 

 Pohled na napojení zateplovacího systému a předsazenou montáž oken

 

Vynechaná kapsa v zateplovacím systému pro osazení nosného tepelně izolačního prvku pro ukotvení pergoly

 

Pohled na tepelně izolační prvek pro ukotvení budoucí konstrukce pergoly - kotvení do fasády bez tepelných mostů

 

Zateplovací práce v místě předsazených roletových kastlíků

Přípravené uložení pro osazení venkovních parapetů

 

Vnější líc roletového kastlíku je mírně utopený oproti líci fasády - opatření dodavatele pro nešikovné zedníky kdyby měli křivé zdivo aby se eliminovali případné nerovnosti. To není náš případ a tak .....

 

..... musíme dolepovat a vymezovat prostor odpovídajícími přířezy z EPS

 

Pohled na řešení zateplení a jeho připojení k atice

 

Osazení vchodových dveří. Pohled na připojení do fasády a osazení na podkladním profilu z purenitu s vnějším lícem základové desky.

 

Betonáž podlah probíhala před osazením vchodových dveří. Byl vynechán dostatečný prostor pro možnost provedení vzduchotěsných opatření na styku purenitu se základovou deskou a obvodovou zdí

 

Pohled na připojení vchodových dveří do fasády

 

 Osazení závitové tyče na chemickou kotvu - kotvení pergoly přes tepelně izolační fasádní prvek

 

Celkový pohled na přípravu pro kotvení pergoly bez tepelných mostů

 

Doplňkové opatření pro zajištění vzduchotěsnosti před prováděním omítek - přetažení těsnící pásky Illbruck hydrostěrkou

Pohled na stávající rozpracovanost fasády

 

Osazení parapetu dřevohliníkových oken na jižní straně RD před začištěním

 

Dokončení montáže zateplení - pohled na plochu před přebroušením a natažením perlinky do tmele

 

Pohled na detail: Osazení vchodových dveří na purenitu, zateplení základové desky a soklové části RD dvěma vrstvami XPS a napojení na fasádu ze šedého EPS tl. 300mm před zabroušením povrchu a natažením perlinky do tmele

 

Dokončené osazení tepelně izolačních prvků pro přikotvení konstrukce pergoly před zakrytím perlinky v lepidle

 

Správné osazení parapetu a připojení na připojovací parapetní profil

 

Vadné osazení parapetu - dodavatel nevřízl drážku v připojovacím parapetním profilu pro zapuštění spodní lišty a nedošlo k těsnému připojení - nutno opravit

 

Stříkání sádrovápenných omítek na napenetrovaný podklad

 

Dokončení omítek stropních konstrukcí

Dokončení omítek stěn

 

Pohled na přípravu před nanesením omítek v místě oken

 

Vzduchotěsné připojení VZT na odpadním potrubí. Ponaučení pro příští stavbu - nejprve udělat prostupy VZT, vzduchotěsně uzavřít, provést vnitřní omítky, dokončit montáž VZT potrubí vč. izolací. Takto se to jeví z mnoha důvodů ne zrovna ideální. Nutnou chránit potrubí před znečištěním omítkami, vzduchotěsný spoj na připojený izolaci také není zřejmě úplně ideální a nakonec potrubí často překáží při provádění omítek

 

Dokončení fasády před natažením finálních strukturovaných omítek

 

Dokončení fasády před natažením finálních strukturovaných omítek včetně penetrace podkladu západní stěny

 

Pohled na detail dokončení a napojení vnitřních omítek na okenní rám

 

Chybné dopojení vzduchotechniky po dokončení vnitřních omítek - netěsný spoj, dodavatel byl na vadné provedení upozorněn aby zjednal nápravu

 

Provádění finálních strukturovaných omítek

 

Provádění finálních strukturovaných omítek

 

Vsazení rámečku na vústění odpadního vzduchu do fasády

K dokončení fasády zbývají již jen práce na soklové části RD

 

Dnes 23.10. jsme provedli další velmi úspěšný Blower door test ....

 

.... kdy jsme dosáhli hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

 

Úklid pozemku, provedení základních terénních úprav

 

Vyhloubení základových pasů pro přístavbu zahradního domku

 

Vyhloubení základových pasů pro přístavbu venkovní terasy

 

Dnes nám byla dodána a připojena VZT jednotka Nilan VP 18 Compact K

 

Betonáž základů zahradního domku

 

Montáž základů z bednících dílců terasy

 

Betonáž základového pasu opěrné zdi budoucí zpevněné plochy stání pro OA

Betonáž základového zdiva zahradního domku

 

Provádění rastrů pro SDK podhled

 

Provádění rastrů pro obklad SDK deskami

 

Dodávka fotovoltaických panelů

 

Provedení hrubých terénních úprav a terasy za domem

 

Dokončení zkladové desky zahradního domku

 

Zateplení stoupacího potrubí kanalizace má dvojí důvod, jednak odhlučnění pro spodní podlaží a dále jako odstranění tepelného mostu

 

Provádění keramických obkladů

Provádění keramických obkladů

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social