Pasivní rodinný dům Dobříš

 

Zahajujeme stavbu. Z parcely byl odtsraněn zahradní domek, přebíra se stavební odpad, připravuje se pláň pro vytýčení stavby a výkop základových pasů

Provádění skrývky

 

Provádění skrývky

 

Výkop základových pasů. Výkop není křivě vykopaný, základy a vlastní RD je navržený se zakřivením obvodových stěn

 

Betonáž základových pasů - 1. PRŮŠVIH - dodavatel stavby mě v předstihu nevyzval k přejímce základové spáry. Po příjezdu na stavbu zjišťuji že se již betonuje. Postup ? Zastavena betonáž, vzhledem ke zjištění skutečnosti, že základová spára nebyla před betonáží vůbec zhutněna a dodaný beton byl tř. C12/15 navzdory statickému posudku který stanovil tř. C16/20, bylo rovněž nařízeno vyjmutí vylitého betonu ze základu, poté zhutnění základové spáry. Byla odvolána pumpa i mixy s betonem. Promarněné náklady jdou na vrub dodavatele stavby - i s tím se lze v praxi setkat.

Nejsmutnější na tom je, že stavebník laik, pokud není zastoupen nezávislou odbornou osobou tyto věci obvykle ani nezjistí, případně časem, až když se začnou projevovat první problémy, často však již po záruční lhůtě dodavatele ...

 

Montáž základového zdiva ze ztraceného bednění

 

Výztuž základového zdiva

 

Celkový pohled na provedené základové zdivo před jeho betonáží

 

Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 

Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 

Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 

Se zakřivením základového zdiva si poradil dodavatel stavby velmi dobře

 

 Hutnění podkladních vrstev

 

 

Zkouška těsnosti kanalizace - úbytek vody - dodavatel stavby se v rámci vyjednávání podoby smlouvy o dílo bránil, této zkoušce, prý je zbytečná, nikdy to prý nedělají, nakonec jsme si ji vynutili a ukázalo se že právem, často se to nestává ale tady to nevyhovělo - jak by to po pár letech užívání stavby pod deskou vypadalo o tom nechci spekulovat, v každém případě se chybný spoj musí opravit 

 

je nepřípustné aby v podkladních vrstvách pod deskou byly jakékoli kořeny, drny apod ... tovšechno tam později zahnívá a dochází k sedání zhutněných vrstev

 

podobně jsou nepřípustné i zbytky bednění apod ... v tomto případě OSB desky

 

Pokus II., nyní již zdařilá zkouška těsnosti kanalizace bez úbytku vody

 

Vadné provedení - nenasákavý XPS nelze ani u složitějších detailů nahrazovat PUR pěnou která je nasákavá a bude mít neporně horší tepelně izolační vlastnosti než XPS, to ani nemluvím o její degradaci v čase - nutno odstranit a nahradit přesnými klíny z XPS

 

Seřezávání a broušení obkladu XPS do požadované tl. budoucí desky - XPS zároveň tvoří bednění

 

Nezbytné ověření výšky

 

Příprava před betonáží - pohled na zhutněné podkladní vrstvy a výztuž desky kari sítěmi

 

pohled v detailu

 

Máme zabetonováno. Ještě bude proveden úklid staveniště, zásyp vytěženou zeminou podél základových pasů jako ochrana před promrznutím základové spáry a pokračovat budeme již s vlastní dřevostavbou na jaře 2014.

SEZONA 2014

Konečně je tady jaro a v Dobříši se začíná opět něco dít, mezitím co optimalizujeme projektové podklady pro Novou Zelenou Úsporám, na stavbě se realizuje napojení na přípojky inženýrských sítí.

 

Pohled na místo připojení kanalizační přípojky na prostupu základovou konstrukcí

 

Vodoměrná šachta - připravená pro napojení

 

Pohled na provádění kanalizační přípojky se dnem revizní šachty kanalizace, kanalizaci jsme podbetonovali aby v čase nedocházelo k jejímu lokálnímu průhybu/prosednutí a netvořily se v potrubí na odtoku "lavory"

 

Provádění okolo základových konstrukcí RD

 

Napojení drenáží do dešťové kanalizace před revizní šachtou

 

Zaústění dešťové kanalizace do vyhloubené vsakovací jámy

 

Dokončení elektropřípojky

 

Pohled na úpravu nerovností na základové desce po zimním období

 

Penetrace základové desky před natavením živičné hydroizolace

 

Pohled na provedení živičných hydroizolací a kotevních prvku pro montáž budoucích stěn

 

Toto provedení těsnění prostupu kanalizace není v pořádku, bude dotmeleno bitumenovým tmelem a olepeno butylkaučukovou páskou, toto bude provedeno na vše prostupech kde byly zjištěny nedostatky

 

Bitumenovým tmelem budou ještě ošetřeny i prostupy kotevních prvků stěn

 

Tak už se nám to začíná rýsovat

 

Nebylo jednoduché vytvořit obloukové stěnové panely, ale dodavatel si s tím poradil dobře

 

Nebylo jednoduché vytvořit obloukové stěnové panely, ale dodavatel si s tím poradil dobře

 

Budoucí schodiště

 

Pohled na obvodové stěnové panely

 

Montáž stropních panelů

 

Montáž stropního panelu s výřezem pro schodiště

 

Montáž stěnových panelů 2NP

 

Pohled do prostoru schodiště

 

 Pohled do prostoru schodiště

 

Pohled do prostoru schodiště v 1NP

 

Nosná konstrukce prosklené stěny jižní fasády

 

 

 

Pohled na kotevní prvky konstrukce 1NP

 

Jižní fasáda

 

Osazení stěnových panelů 1NP do objemově roztažné zakládací malty Fermacell

 

Severozápadní roh

 

Pohled na severní fasádu s budoucím vstupem do RD

 

Provedení hdroizolační vrstvy střešního pláště. Dodavatel bohužel nenapenetroval podklad, tzn. byl jsem nucen práce přerušit, stávající asfaltové pásy nechat strhnout, podklad nechat napenetrovat a znovu natavit asfaltové pásy.

 

Zde kotva ve které jsou osazeny střešní krokve přesahuje spodní líc bočního trámu přes který bude natažena parozábrana - nutno vymezit např. komprimační páskou aby nedošlo k pozdějšímu protržení parozábrany.

 

V 1NP byla provedena oprava lokálně poškozených živičných hydroizolací

 

Pohled na nosné krokve střešního pláště s podvlečenou parozábranou na kterou se později napojíme při provádění parozábran v ploše

 

Použití Airstop tmelů při napojování jednotlivých stěnových panelů již ve fázi hrubé stavby

 

 Pohled na stávající rozestavěnost, je dokončena montáž hlavních nosných stěnových panelů (DEK Panel) obou podlaží

 

Montáž STEICO nosníků na obvodovém plášti RD - vymezení prostoru pro budoucí výplň celuozovou izolací obvodového pláště, nosníky dále tvoří atiku a nosnou konstrukci skladby fasády

 

Pohled na provedení svislých hydroizolací - zpětný spoj na obloukové stěně v soklové části RD

 

Pohled na provedení živičných hydroizolací na soklové části ve styku s bedněním okenního ostění

 

Pohled na provedení okenních ostění - kastlíky z OSB desek pro předsazenou montáž oken 

 

Řešení vzduchotěsnosti v místě okenního ostění

 

Řešení vzduchotěsnosti v místě kotvení stěnového panelu ke stropnímu panelu

 

Řešení vzduchotěsnosti oblokových stěnových panelů na vnějším líci

 

Vady na provedení živičných hydroizolací v soklové části RD - nutno dotmelit

 

Střešní plášť před pokládkou EPS spádových klínů

 

Opláštění vnější obálky Steico nosníky na styku s bedněním okenních otvorů

 

Řešení vzduchotěsnosti vnější obálky mezi podlažími v úrovni stropních panelů

 

Vzduchotěsnost - použití Omega těsnící pásky v místě kotvení stěnových panelů 1NP do základové desky

 

 Pohled na Steiko nosníky

 

Pohled na vnější opláštění Steco nosníky a postupné zaklápění DHF deskami. Prostor 360mm bude vyplněn foukanou dřevovláknitou izolací STEICOzell

 

Dokončení opláštění v místě vchodových dveří a pohled na zaizolování foukanou izolací nepřístupného detailu deskou dřevovláknité izolace.

 

Montáž skladby zateplení střešního pláště

 

Pohled na těsnění prostupů střešním pláštěm

 

Mechanické kotvení desek zateplení vč. slepování spár nízkoexpanzní PUR pěnou

 

Provedení foliové izolace střechy

 

Pohled na instalovaný světlovod

 

Výtoková vpusť

 

Těsnění prostupů parozábranou

 

 Dřevovláknitá izolace Steico, hmotnost jednoho balení 15kg

 

Dřevovláknitá izolace Steico před aplikací

 

Pohled na aplikační otvory prům. 80mm v každém poli

 

pohled do nafoukaného aplikačního otvoru

 

Vyspravení svislých spár soklové části zateplení XPS přířezy z XPS tl. 20mm

 

Montáž laťování pro fasádní dřevěný šindel na obloukových stěnách

 

Ukončení fasádních dřevěných šindelů pod atikou

 

Montáž šindele

 

Montáž šindele

 

Dokončení těsnění prostupů odvětrání kanalizace v nadstřešní části

 

Těsnění prostupů vnější obálkou Omega těsnícíc páskou

 

V místě kotvení mezi roštem SDK podhledu a parozábranou je vložena Omega těsnící páska

 

vypodložení rozvodů vody v 1NP deskami XPS tl. 20mm. Bandážování kolen na rozvodech vody.

 

Montáž skladby podlah deskami EPS grey wall ve třech vrstvách. Důkladné přilepení desek k podkladu i vzájemné pospojování a dopěnění desek mezi sebou vytvoří tuhou a kompaktní podkladní vrstvu pro následnou betonáž podlahových betonů.

 

Dopěnění v místě prostupů

 

Dosypání drceným polystyrenem v místě vedení instalací

 

Montáž dřevohliníkových oken. Dodavatel zvolil nevhodnou partěsnou pásku z interieru, páska nejen že není samolepící ale navíc je její součástí i síťovina která se používá zejména u zděných staveb kde je pak zaomítána. V našem případě budeme muset síťovinu odříznout, pásku k podkladu přilepit butyl-kaučukovým tmelem a připojovací spáru ještě pro jistotu přelepit Airstop páskou.

Dále zde vzniká zajímavý detail na připojení rámu k pohledové dřevěné stěně. DO spáry je vložena komprimační páska a spára bude přetmelena transparentním silikonem.

 

Pokládka systémových desek pro montáž teplovodního podlahového vytápění.

 

Dokončená instalace teplovodního podlahového vytápění

 

Skladba EPS v místě jednotky TČ s integrovaným zásobníkem TUV byla z důvodu vyššího zatížení nahrazena únosnějším XPS

Dokončení betonáže podlah

Provádění roštů pro fasdání dřevěný šindel po osazení oken

Vzduchotěsné připojení okna páskou Illbruck, nepřístupné místo za sloupem nutno dotmelit airstop tmelem

 

Provedení Blower door testu s výsledkem n50 = 0,18. I přes tento relativně dobrý výsledek nejsme spokojeni s dodávkou oken, kde se projevila vetšina naměřených netěsností

 

Dotmelení připojovací spáry v místě parapetů - v podstatě stejný problém u všech dodaných výplní

 

Netěsná připojovací spára mezi rámem posuvných dveří a nosným sloupem

 

 Další netěsnost u posuvných dveří

 

Netěsné napojení dvou rámů oken

 

Tento prostup elektroinstalace na střechu k FVE panelům se dodavateli podařilo utěsnist velmi dobře

 

Provádění rákosového podkladu pod budoucí hliněné omítky

Provádění rákosového podkladu pod budoucí hliněné omítky

 

Provádění jádrových hliněných omítek

 

Provádění hliněných omítek

 

Zde dodavatel zapomněl na parozábranu na stěně opatřené zvukovou izolací mezi koupelnou a pokojem - nutno doplnit

 

Provádění rastrů pro SDK podhledy

 

Použití dřevěných šindelů na venkovních parapetech

 

Použití dřevěných šindelů na venkovních parapetech. Pohled na opláštění okenních ostění dřevěným šindelem

 

Použití dřevěných šindelů na venkovních parapetech. Pohled na opláštění okenních ostění dřevěným šindelem

 

Celkový pohled na dokončení opláštění rodinného domu dřevěným šindelem

 

Po odstranění lešení vypadá stavba ihned o poznání lépe

Pohled na dům po dokončení obkladu fasády a po odstranění lešení

 

V současnosti se na stavbě ještě řeší celoplošné vypraskání štuků na hliněných omítkách, celou věc budeme dále řešit s přizvaným odborníkem abychom byli schopni najít nejvhodnější způsob ke sjednání nápravy

 

Vytvoření základu pro osazení tepelného čerpadla

 

Kotvení okapového svodu do předem připraveného nosného hranolu pod dřevěným obkladem

 

Vadné osazení okapnice na zateplení soklové části. Okapnice není zasunutá do drážky v prahu dveří

 

 Zde dokonce ani dostatečně nepřekrývá dřevěný středový sloup a hrozí že bude docházet k zatékání, nutno opravit

 

Dokončení nopových folií po obvodě celého rodinného domu. Příprava před provedením terénních úprav a zpevněných ploch okolo RD.

 

Provádění terénních úprav okolo RD před provedením zpevněných ploch

 

Dokončení hliněných omítek. Dokončení konstrukce schodiště před pokládkou kaučukových podlah

 

Provedení samonivelační stěrky před pokládkou kaučukových podlah

Samonivelační stěrky v místě podlahové vpusti v "TM" - přerušení stěrky před osazením krytu vpusti

 

Provedení marockých štuků

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social