pasivní rodinný dům Plzeň

 

Vyčištění stavební parcely. Vytýčení objektu lavičkami

 

Provedení sondy ke zjištění povahy zemin a výšky hladiny podzemní vody

Provádění skrývky ornice

 

Vysoká hladina spodní vody ca. 60cm pod povrchem komplikuje provádění základových konstrukcí

 

Stabilizace základové spáry zahutněním vrstvy hrubého drceného kameniva. S ohledem na vysokou hladinu spodní vody se však zdá být i tento způsob neúčinný a pravděpodobně bude muset být odtěžena další vrstva zeminy až na únosný podklad - čekáme na rozhodnutí statika v součinnosti s geologem

 

Po zdlouhavém řešení nejvhodnějšího způsobu založení na nestabilním podkladu bylo ve spolupráci geologa, statika a projektanta rozhodnuto o zřízení opěrných pasů po obvodě základové desky se základovou spárou na únosném a stabilním podkladu. Pasy budou vyplněny hutněným kamenivem fr. 0-63, kdy ve spodní vrstvě budou dále stabilizovány přimícháním suchého cementu do kameniva.

 

Obnažení a montáž kanalizační přípojky

 

Osazená revizní šachta kanalizace

 

Zabetonované základové pasy pod přístavbou garáže

 

Natažení podkladní tkané geotextilie na zhutněný a zarovnaný podklad. Montáž rozvodů ležatých kanalizací

 

Vyrovnávání a hutnění podkladní vrstvy před pokládkou tkaných geotextilií

 

Pokládka tkaných geotextilií

 

Zavážení a hutnění podkladních vrstev z drceného kameniva. Zapískování rozvodů kanalizací.

 

Zavážení podkladních vrstev z drceného kameniva

 

Pohled na vyrovnaný a zhutněný podklad před betonáží podkladní vyrovnávací betonové vrstvy.

 

Připravený podklad před betonáží podkladní betonové vrstvy tl. 50-60mm

 

Použití separační folie pod vyrovnávací betonovou vrstvou pod XPS, aby nedošlo k rychlému úniku vody z uložené betonové směsi

 

Betonáž podkladní vyrovnávací vrstvy pod XPS

 

Betonáž podkladní vyrovnávací vrstvy pod XPS

 

Dokončení betonáže

 

Základová deska na XPS - montáž první vrstvy XPS na podkladní vyrovnávací betonovou vrstvu

 

Základová deska na XPS - montáž první vrstvy XPS na podkladní vyrovnávací betonovou vrstvu

 

Montáž třetí vrstvy XPS před dokončením

 

Dokončení "vany" z XPS před pokládkou separační folie a montáží výztuží

 

 

Dokončení "vany" z XPS před pokládkou separační folie a montáží výztuží

 

Ukládání první vrstvy kari sítí. Překrytí sítí o 3 oka.

 

Příprava "vymezovacích žebříčků" před uložením druhé vrstvy kari sítí.

 

Ukládání druhé vrstvy kari sítí

 

Ukládání druhé vrstvy kari sítí

 

Provedení výztuží v rozích základové desky

 

Betonáž základové desky

 

Betonáž základové desky

 

Přemístění vodoměrné šachty

 

Natažení ochranných nopových folií a geotextilií po obvodě základové desky. Obsyp drceným kamenivem. Penetrace podkladu před natavením asfaltových pásů.

.... A pokračuje dlouhotrvající čekání na dokončení QUADRO plánu a dodávku zdiva.

 

Navaření asfaltových hydroizolací pod zdivo

 

Dodávka zdiva kalksandstein KS Quadro

 

Založení zdiva

 

Průběh zdění z KS Quadro

 

Průběh zdění z KS Quadro

 

Strojní zdění

 

Strojní zdění

 

Průběh zdění

 

Pohled na dokončené obvodové zdivo

 

Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce

 

Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce. Promaltování svislých spar nad překladem

 

Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce. Snížené zdivo příček pro možnost provedení bednění stropní konstrukce

 

Pohled na dokončené zdivo před provedení železobetonové stropní konstrukce. Vynechané prostupy VZT ve středním nosném zdivu

 

Montáž bednění železobetonové stropní konstrukce

 

Dokončení bednění stropní konstrukce 

 

Dokončení bednění stropní konstrukce

 

Pohled do bednění - spojitý průvlak nad okenními otvory

 

Příprava prostupů pro světlovod a odvětrání kanalizace

 

Vázání výztuží, provedení v místě průvlaku a provázání s výztuží stropní desky

 

Vyvázání výztuží průvlaku na rohu

 

Pohled na provedení výztuží stropní desky dvěma vrstvami karisítí

 

Betonáž a vibrování průvlaků

 

Betonáž stropní desky

 

Odbednění bočních stran ŽB věnce nad garáží. Věnec garáže bude důsledně oddělený vrstvou kontaktního zateplení od vytápěné části RD

 

Pohled na stropní konstrukci se spojitými průvlaky po odbednění boků

 

Navařování asfaltových izolací s funkcí parozábrany na konstrukci betonového stropu

 

Natažení okenních špalet stavebním lepidlem pro zajištění vzduchotěsného připojení okenních výplní

 

Penetrace soklové části zdiva

 

Dozdění příček pod strop s vynecháním prostupů pro vedení vzduchotechniky

 

Betonáž základu opěrné zdi I. etapy

 

Pohled na zdivo z BD opěrné zdi I. etapy a betonáž základu opěrné zdi II. etapy

 

Montáž konstrukce zastřešení garáže

 

Provádění konstrukce atiky

 

Provádění konstrukce atiky

 

Provádění konstrukce atiky - pohled na kombinaci předsazené atiky s atikou slícovanou se zdivem 

 

Provádění konstrukce atiky

 

Pohled na dokončené atiky. Výplň konstrukce EPS

 

Pohled na zastřešení prostoru garáže vč. dokončené atiky

 

Pohled na dokončené atiky. Výplň konstrukce EPS

 

Pohled na dokončené atiky. Výplň konstrukce EPS

 

Montáž konzoly budoucího přístřešku nad vstupem

 

Pohled na konzoly přístřešku nad vstupem

 

Pohled na dokončení hrubé stavby RD s atikami

 

Pohled na dokončení hrubé stavby RD s atikami

 

Pohled na dokončení hrubé stavby RD s atikami

 

Montáž jednotlivých vrstev EPS vč. spádových klínů - zateplení střešního pláště

 

Montáž jednotlivých vrstev EPS vč. spádových klínů - zateplení střešního pláště

 

Zateplení prostoru mezi nevytápěnou garáží a vytápěnou částí RD EPS šedým tl. 300mm před kladením EPS zateplení střešního pláště

 

Dokončená montáž části střechy vrstvami EPS s překrytím PVC střešení folií

 

Provedení izolací prostupu elektroinstalace a pojistného přepadu v atice střechy

 

Oplechování atiky okapnicemi z poplastovaného plechu

 

Dokončení izolací atiky

 

Dokončení PVC střešních folií

 

Navařování plošných hydroizolací

 

Montáž oken na podkladní profil Compacfoam

 

Pohled na předsazenou montáž dřevohliníkových HS portálů na podkladních profilech Compacfoam

 

Předsazená montáž oken na podkladním profilu z purenitu

 

Předsazená montáž oken

 

Pohled na namontovanou rohovou sestavu

 

Pohled na namontovanou rohovou sestavu

 

Pohled zevnitř - dokončená montáž rohové sestavy na podkladních profilech Compacfoam

 

Pohled na stavbu

 

Těsnící páska u spodního rámu HS portálů přilepena na nevyčištěný podklad .... nutno opravit

 

Netěsné připojení okenní pásky ke špaletě i k rámu okna v místě parapetu, kdy na vině je i chladné a vlhké počasí .... nutno opravit a dotmelit

 

Osazení vchodových dveří

 

Montáž rozvodů vzduchotechniky - přívodní vzduch

 

Vzduchotěsná opatření u paty zdiva

vzduchotěsná opatření na ostění a nadpraží oken

ošetření ŽB spojitých překladů nad okny perlinkou do tmele - příprava před provedením omítek

osazení kamenných parapetů před provedením omítek

 

vzduchotěsné ošetření prostupu VZT vnější obálkou

 

vzduchotěsné ošetření prostupu VZT vnější obálkou

 

Stříkání vnitřních sádrovápenných omítek

 

Provedení omítek v ploše

 

Provedení omítek v místě okna

 

Provedení omítek v nadpraží HS portálů

 

Vývody VZT na vnější obálce

Provedení blower door testu B

Zhodnocení vykonavatele blower door testu:

výsledek měření = n50=0,42h-1 .... při vyřešení dveřní výplně (připravovaná výměna = nebyly naomítané vnitřní špalety) + drobnosti na zásuvkách lze očekávat výsledek okolo hodnoty 0,2 .... to bych řekl, že je s úvahou takového množství HS portálů spíše nečekaně dobré. Ing. Petele.

 

Betonáž podlah

 

Betonáž podlah

 

 

Vyrovnání a zahlazení povrchu betonu

 

Osazení systémového prvku el. krabice v zateplovacím systému s chytrým návrhem prodloužení přímo od investora

 

Provádění zateplovacího systému

 

Celoplošné lepení perimetrů v soklové části na asfaltovou lepící hmotu Weber tec. 915

 

Celoplošné lepení perimetrů v soklové části na asfaltovou lepící hmotu Weber tec. 915

 

Příprava zateplení před natažením celoplošné stěrky s perlinkou do tmele

Osazení dilatační lišty v zateplovacím systému mezi hlavní stavbou RD a přístavbou garáže

 

Příprava zateplení před natažením celoplošné stěrky s perlinkou do tmele

 

Pohled na jednotlivé konstrukce ve skladbě fasády

 

Zavěšená stříška zastřešení vstupu

 

Pohled na jižní fasádu


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social